menü

Gümrük transit gümrük prosedürü

Madde 142. Gümrük transit gümrük rejiminin içeriği ve uygulaması

 1. Gümrük prosedürü gümrük transit - malların gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergiler ödenmeden hareket gümrük idaresinden varış gümrük idaresine taşındığı (taşındığı) bir gümrük prosedürü, mal yerleştirme koşullarına tabi olarak bu gümrük prosedürü kapsamında.
 2. Gümrük transit gümrük prosedürü uygulanır:
  1. Diğer gümrük prosedürlerine tabi olmayan yabancı malların ve Birlik mallarının Birliğin gümrük bölgesi üzerinden taşınması (nakliye) için:
   • Komisyon tarafından belirlenen durumlarda gümrük ihracat rejimine tabi tutulan;
   • Bir bölgeden taşınan, bir serbest gümrük bölgesinin gümrük rejimine tabi tutulan FEZ bu Kanunun 8. maddesinin 207. paragrafında öngörülen durumda, SEB'in başka bir bölgesine;
  2. Birliğin gümrük bölgesinin bir bölümünden Birliğin gümrük bölgesinin başka bir bölümüne, Birlik üyesi olmayan devletlerin toprakları üzerinden ve (veya) Birlik mallarının deniz yoluyla taşınması (nakliye) için ve Bu Kanunun 4 nci maddesinin 302 üncü fıkrasında belirtilen yabancı mallar.
 3. Malların taşınması (taşınması) sırasında gümrük transit gümrük prosedürü uygulanır:
  1. varış yerindeki gümrük idaresinden hareket yerindeki gümrük idaresine;
  2. varış yerindeki gümrük idaresinden iç gümrük idaresine;
  3. iç gümrük idaresinden hareket yerindeki gümrük idaresine;
  4. bir iç gümrük idaresinden başka bir iç gümrük idaresine;
  5. Birlik üyesi olmayan devletlerin toprakları ve (veya) deniz yoluyla gümrük makamları arasında.
 4. Yabancı mallarGümrük transit gümrük rejimine tabi tutulan yabancı eşya statüsünü korur.
 5. Birlik mallarıBu Kanunun 3 nci maddesinin 307 üncü fıkrasında belirtilen haller ve bu Kanunun 17 üncü maddesinin 304 nci fıkrası uyarınca Komisyon tarafından belirlenen haller dışında, gümrük transit gümrük rejimine tabi tutulanlar, Birlik eşyası statüsünü korurlar.
 6. Birliğin gümrük bölgesi üzerinden nakliye (nakliye) için, aşağıdaki yabancı mallar gümrük transit gümrük rejimine tabi değildir:
  1. uluslararası taşıma sırasında, bu eşyayı boşaltmadan (boşaltmadan) Birlik gümrük bölgesine ara, zorunlu veya teknik iniş yapan bir uçaktaki eşya;
  2. Birliğin gümrük bölgesine vardıktan sonra, Birlik gümrük sınırı boyunca malların hareket yerinden ayrılmayan ve Birliğin gümrük bölgesini terk etmeyen eşya;
  3. elektrik hatları boyunca taşınan mallar;
  4. bu Kuralların öngördüğü durumlarda diğer mallar.
 7. Birliğin gümrük bölgesi üzerinden nakliye (nakliye) için gümrük prosedürlerine tabi tutulan yabancı mallar, bu Kod ve (veya) Üye Devletlerin gümrük düzenlemesine ilişkin mevzuatında öngörülen durumlarda, gümrük transit gümrük rejimine tabi tutulur.
 8. Birlik malları ve bu Kanunun 4 nci maddesinin 302 üncü fıkrasında belirtilen yabancı mallar ile ilgili olarak, Birliğin gümrük bölgesinin bir kısmından Birliğin gümrük bölgesinin başka bir kısmına, Birliğin üyesi olmayan devletlerin toprakları üzerinden taşınan yabancı eşya ile ilgili olarak; Birlik ve (veya) deniz yoluyla, bu Kanunun 43. Bölümünde belirtilen özellikler dikkate alınarak gümrük transit gümrük rejimi uygulanır.
 9. Kişisel kullanıma yönelik mallar, uluslararası posta gönderileri, boru hattı taşımacılığı ile taşınan mallar ile ilgili olarak, bu Kanunun 263, 287 ve 294 üncü maddelerinde belirtilen özellikler dikkate alınarak gümrük transit gümrük rejimi uygulanır.
 10. Sadece bir üye devletin topraklarından taşınan mallarla ilgili olarak gümrük transit gümrük prosedürünün uygulanmasının özellikleri, o üye devletin gümrük mevzuatına ilişkin mevzuatı ile belirlenebilir.
 11. Birlik gümrük sınırından belirli bir süre boyunca iki veya daha fazla üye devletin topraklarında taşınan, tamamlanmamış veya eksik form da dahil olmak üzere, birleştirilmemiş veya demonte halde taşınan mallarla ilgili olarak gümrük transit gümrük prosedürünün uygulanmasının özellikleri bir veya daha fazla uluslararası taşıma aracı tarafından Komisyon tarafından belirlenir. (bkz. Avrasya Ekonomi Komisyonunun 138 tarih ve 07.11.2017 sayılı Kararı)
 12. Birlik gümrük bölgesi üzerinden farklı (iki veya daha fazla) taşıma şekli ile taşınan mallarla ilgili olarak gümrük transit gümrük prosedürünün uygulanmasının özellikleri Komisyon tarafından belirlenir.

Madde 143. Eşyanın gümrük transit gümrük rejimine tabi tutulmasına ilişkin şartlar

 1. Malların, Birliğin gümrük bölgesi üzerinden taşınması (nakliyesi) için gümrük transitinin gümrük prosedürüne tabi tutulmasına ilişkin koşullar:
  1. bu Kanunun 146. maddesi uyarınca ithalat gümrük vergileri ve vergilerini ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesini sağlamak - yabancı mallarla ilgili olarak;
  2. Komisyon tarafından belirlenen durumlarda - yabancı mallarla ilgili olarak, bu Kanunun 146. maddesi uyarınca özel, anti-damping, telafi edici vergiler ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesini sağlamak;
  3. malları bu Kanunun 341. Maddesinde belirtilen şekillerde tanımlama olasılığının sağlanması;
  4. Mallar, aracın gümrük mühürleri ve mühürleri ile donatılmış kargo alanlarında (bölmelerinde) taşınıyorsa, uluslararası taşıma aracının bu Kanunun 364 üncü maddesinde belirtilen şartlara uygunluğu;
  5. Bu Kuralların 7. maddesi uyarınca yasaklara ve kısıtlamalara uyulması.
 2. Posta ile gönderilen Birlik malları da dahil olmak üzere Birlik eşyalarını ve bu Kanunun 4 nci maddesinin 302 üncü fıkrasında belirtilen yabancı eşyalarını, Birliğin gümrük bölgesinin bir bölümünden birliğe taşınmaları (nakliye) için gümrük transit gümrük rejimine yerleştirme koşulları Birliğin gümrük bölgesinin diğer bir kısmı, Birliğe üye olmayan devletlerin toprakları üzerinden ve (veya) deniz yoluyla bu Kodun 304-306. Maddeleri ile tanımlanır.
 3. Gümrük transit gümrük rejimine tabi iki veya daha fazla taşıma şekli kullanılarak Birliğin gümrük bölgesinden taşınan eşyanın beyan sahibi, bu Kanunun 1 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının 83 inci bendinde belirtilen kişiler olabilir veya üye devlet yüzüo Üye Devletin mevzuatına göre, iki veya daha fazla taşıma modu kullanılarak taşınan mallarla ilgili yetkilere sahip olan ve bu tür mal taşımalarının organizasyonunu sağlayan .
 4. Mallar gümrük transitinin gümrük rejimine tabi tutulduğunda hareket gümrük idaresi Bu Kanunun 144 üncü maddesine göre gümrük transit süresini belirler, bu Kanunun 145, 263 ve 304 üncü maddelerine göre malların teslim yerini belirler, 341 inci maddesi uyarınca eşyanın kimliğini, onlar için belgeleri yapar. bu Kod.
  Malların su veya uçakla taşınması hariç olmak üzere, eşya taşıması, bu Kanunun 364 üncü maddesinde veya bir kısmında belirtilen şartları karşılayan bir aracın kargo mahallinde (bölmesinde) gerçekleştirilirse, kimlikBu Kanunun 341. Maddesinde belirtilen diğer tanımlama yöntemlerine ek olarak, bu maddenin üçüncü paragrafında belirtilen durumlar dışında, bir aracın veya bir parçasının bu tür kargo alanlarına (bölmelerine) mühür uygulanarak sağlanmalıdır.
  Canlı hayvanları, posta konteynırlarındaki (posta torbaları, posta konteynırları) uluslararası posta öğelerini taşırken ve ayrıca bir aracın veya bir parçasının kargo alanlarına (bölmelerine) mühür uygulanması gerekli değildir. Birlik üyesi olmayan, bir aracın bir kargo alanında (bölmesi) veya gümrük transit gümrük rejimine tabi tutulan eşyanın bir bölümünde, gümrük transit gümrük rejimine tabi olmayan eşya ile birlikte.

Madde 144 Gümrük transit süresi

 1. Eşyanın gümrük transit gümrük rejimine tabi tutulması sırasında, hareket gümrük idaresi, eşyanın hareket gümrük idaresinden varış gümrük idaresine teslim edilmesi gereken süreyi (bundan böyle gümrük transit süresi olarak anılacaktır) belirler.
 2. Demiryolu ile taşınan mallarla ilgili olarak, gümrük transit süresi 2 ayda 1 bin kilometre, ancak 7 takvim gününden az olmamak üzere belirlenir.
  Taşıması (nakliyesi) diğer taşıma modları tarafından gerçekleştirilen mallarla ilgili olarak, gümrük transit süresi, taşıma modu ve yeteneklerine dayalı olarak malların olağan taşıma (nakliye) süresine göre belirlenir. araç, malların taşınması için belirlenmiş güzergah, diğer taşıma koşulları ve (veya) beyan sahibi veya taşıyıcının beyanları ve ayrıca uluslararası anlaşmalara uygun olarak araç sürücüsünün çalışma ve dinlenme rejiminin gerekliliklerini dikkate alarak Üye devletlerin üçüncü bir tarafla, ancak gümrük geçişi için son tarihten daha fazla değil.
 3. Gümrük transiti için son tarih, 2 ayda 1 bin kilometre oranında belirlenen süreyi veya gümrük transit gümrük rejimine tabi eşyanın taşınmasının özelliklerine göre Komisyon tarafından belirlenen süreyi aşamaz.
 4. Beyan sahibi veya taşıyıcının gerekçeli talebi üzerine gümrük idaresi tarafından belirlenen gümrük transit süresi, bu maddenin 3. fıkrasında belirtilen süre içinde uzatılabilir.
  Gümrük transit süresinin uzatılmasına ilişkin gümrük işlemlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin prosedür Komisyon tarafından belirlenir. (bkz. Avrasya Ekonomi Komisyonunun 170 tarih ve 13.12.2017 sayılı Kararı)

Madde 145. Malların teslim yeri. Malların teslim yerinin değiştirilmesi

 1. Malları gümrük transit gümrük rejimine tabi tutarken, hareket gümrük idaresi, gümrük transit gümrük rejimine tabi tutulan malların teslim edilmesi gereken yeri (bundan sonra - malların teslim yeri olarak anılacaktır) belirler.
 2. Malların teslim yeri, bu maddenin 3 - 5 paragraflarında aksi belirtilmedikçe, taşıma (nakliye) belgelerinde belirtilen varış noktası hakkındaki bilgilere dayanarak belirlenir.
  Malların teslim yeri, varış gümrük idaresinin faaliyet bölgesinde bulunan gümrük kontrol bölgesidir. Bu durumda, varış yerinden taşınan mallar, bu Kod ve (veya) Üye Devletlerin gümrük mevzuatına ilişkin mevzuatında aksi belirtilmedikçe, gümrük idaresinin bulunduğu yere teslim edilir.
  Demiryolu ile taşınan malların teslim yeri, varış istasyonundaki, varış istasyonunun erişim yollarındaki veya doğrudan varış istasyonuna bitişik halka açık olmayan demiryolu yollarındaki gümrük kontrol bölgesidir.
 3. Bir üye devletin toprakları içinde malları taşırken (taşırken) hareket gümrük idaresi, mevzuatla belirlenen durumlarda, taşıma (nakliye) belgelerinde belirtilen bilgilere bakılmaksızın malların teslim yerini belirleme hakkına sahiptir. Bu üye devletin gümrük düzenlemesi.
 4. Malları iki veya daha fazla Üye Devletin toprakları arasında taşırken (nakliye ederken), hareket gümrük idaresi, tarafından öngörülen durumlarda, taşıma (nakliye) belgelerinde belirtilen bilgilere bakılmaksızın malların teslim yerini belirleme hakkına sahiptir. Birlik içindeki uluslararası anlaşmalar ve (veya) Komisyon tarafından belirlenen diğer durumlarda.
 5. Birliğin gümrük bölgesinin bir kısmından Birliğin gümrük bölgesinin başka bir kısmına, Birlik üyesi olmayan devletlerin toprakları üzerinden ve (veya) deniz yoluyla mal nakleder (nakliyesi) sırasında, ayrılma, bu Kanunun 8 üncü maddesinin 9 ve 304 uncu fıkralarında öngörülen durumlarda ve (veya) tarafından belirlenen diğer durumlarda, taşıma (ulaşım) belgelerinde belirtilen bilgilere bakılmaksızın malların teslim yerini belirleme hakkına sahiptir. komisyon.
 6. Gümrük kontrol bölgesi olan ikinci veya üçüncü tip sertifikalara sahip yetkili bir ekonomik operatörün yapıları, binaları (tesislerin bölümleri) ve (veya) açık alanları (açık alanların bölümleri) teslimat yeri olarak belirlenebilir. varış yerinden taşınan mallar, taşıma (nakliye) belgelerine uygunsa, bu tür mallar böyle bir yapının yapılarına, tesislerine (tesislerin bölümlerine) ve (veya) açık alanlara (açık alanların bölümlerine) gönderilir. yetkili ekonomik operatör.
 7. Gümrük transitinin gümrük usulüne uygun olarak eşyanın taşınması (taşınması) sırasında, Üye Devletlerin taşıma alanındaki mevzuatına göre varış yeri değişirse, eşyanın teslim yeri izin alınarak değiştirilebilir. gümrük idaresinden.
  Teslim yerini değiştirmek için gümrük idaresinden izin almak taşıyıcı herhangi bir biçimde düzenlenen malların teslim yerini değiştirmek için bir başvuru ile güzergahı boyunca bulunan herhangi bir gümrük idaresine başvurma hakkına sahiptir. Malların teslim yerindeki değişiklik başvurusu ile birlikte, varış yerindeki değişikliği onaylayan belgeler, bir transit beyannamesi ve mallar için diğer belgeler sunulur.
  Malların teslim yerinin değiştirilmesi izni, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen başvuru ve belgelerin alındığı günü takip eden günden geç olmamak üzere gümrük idaresi tarafından kabul edilir. Teslim yerinin değiştirilmesine ilişkin izin belgesinin verilmesinden sonra, teslim yeri değiştirilen eşyaya ilişkin gümrük transit gümrük rejiminin etkisi tamamlanmış ve eşya gümrük transit gümrük rejimine tabi tutulmuştur.
  Gümrük idaresinden malın teslim yerinin değiştirilmesine ilişkin izin alınmasına ilişkin gümrük işlemlerinin yapılma usulü Komisyon tarafından belirlenir. (bkz. Avrasya Ekonomi Komisyonunun 170 tarih ve 13.12.2017 sayılı Kararı)
  Gümrük idaresinin aynı bölgesinde bulunuyorsa, malların teslim yerinin orijinal olarak gümrük idaresi tarafından kurulduğu yerde, gümrük transitinin gümrük prosedürünü tamamlamadan malların teslim yerinin değiştirilmesine izin verilir. , Üye Devletlerin gümrük mevzuatına ilişkin mevzuatında öngörülen şekilde.

Madde 146. Gümrük transit gümrük rejimi sırasında gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergiler ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesinin güvence altına alınması

 1. Gümrük transit gümrük rejimi sırasında gümrük vergileri ve vergileri ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesine ilişkin güvenlik, bu Madde ile bu Kanunun 9 ve 271. maddeleri dikkate alınarak, bu Kanunun 287 uncu Bölümüne göre sağlanır.
  Özel, anti-damping, telafi edici vergiler ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesine ilişkin teminatın, bu Kanunun 2 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının 143 numaralı bendi uyarınca eşyanın gümrük transit gümrük rejimine tabi tutulması için bir koşul olduğu durumlarda, söz konusu teminat, Bu Kanunun 75 inci maddesi uyarınca, bu madde hükümleri dikkate alınarak sağlanır.
 2. Kişisel kullanıma yönelik mallar ve uluslararası postalar hariç olmak üzere, malları gümrük transit gümrük rejimine tabi tutarken, gümrük vergilerini ve vergilerini ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesine ilişkin teminat tutarı, gümrük tutarları esas alınarak belirlenir. Üye Devlette ödenecek vergiler, vergiler, gümrük idaresi malların serbest bırakılmasıtransit beyannamesinin tescil edildiği tarihte, ithalat gümrük vergileri, vergileri veya faydalarının ödenmesi için tarife tercihleri ​​ve faydaları uygulanmadan eşya iç tüketim için gümrük rejimine veya ihracat için gümrük rejimine tabi tutulmuşsa, ihracat gümrük vergilerinin ödenmesi için, ancak gümrük vergilerinin miktarından az olmamak üzere, malların gümrük prosedürüne uygun olarak toprakları üzerinden taşınmasının (taşınmasının) gerçekleştirileceği diğer üye devletlerde ödenecek vergiler. gümrük geçişi, eğer ürün Bu üye devletlerin topraklarında, ithalat gümrük vergilerinin, vergilerin veya ihracat gümrük vergilerinin ödenmesine ilişkin muafiyetlerin ödenmesi için tarife tercihleri ​​ve faydaları uygulanmadan, iç tüketim için serbest bırakma gümrük prosedürü veya ihracat için gümrük prosedürü kapsamında yerleştirildi. , sırasıyla.
  Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen gümrük vergileri ve gümrük vergileri miktarları, gümrük vergileri, gümrük vergileri, eşyanın kıymeti ve (veya) fiziksel özelliklerinin (miktar, ağırlık, hacim veya diğer özellikler) üye devletlerin mevzuatı ile belirlenen kullanım prosedürü mevcut bilgiler temelinde belirlenebilir.
 3. Komisyon, gümrük vergileri ve vergileri ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesi için teminat miktarını ve yerleştirme sırasında özel, anti-damping, telafi edici vergileri ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesi için teminat miktarını belirleme özelliklerini belirleme hakkına sahiptir. Birlik gümrük sınırından, eksik veya eksik form dahil olmak üzere, gümrük transit gümrük rejimi kapsamında monte edilmemiş veya demonte halde taşınan mallar (malların bileşenleri). (bkz. Avrasya Ekonomi Komisyonunun 138 tarih ve 07.11.2017 sayılı Kararı)
 4. Gümrük transit gümrük rejimine tabi tutulan eşyaya ilişkin olarak, aşağıdaki hallerde gümrük vergileri ve vergileri ödeme yükümlülüğü ile özel, anti-damping, telafi edici vergiler ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesi sağlanmaz:
  1. Gümrük vergileri ve vergileri ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesi için teminat tutarı ile özel, anti-damping, telafi edici vergiler ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesi için teminat tutarı, eğer bu teminatın sağlanması eşya yerleştirme için bir koşul ise Bu Kanunun 2 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının 143 numaralı bendi uyarınca gümrük transit gümrük rejimine göre, toplamda, transit beyannamesinin tescil edildiği gün yürürlükte olan döviz kuru üzerinden 500 Euro'ya eşdeğer tutarı aşamaz;
  2. beyan sahibi, beyan edilen malların nakliyesini (nakliyesini) gerçekleştiren bir gümrük taşıyıcısı veya birinci veya üçüncü tür yetkili ekonomik operatörlerin siciline dahil edilme belgesine sahip yetkili bir ekonomik operatördür;
  3. mallar demiryolu, hava veya boru hattı ile taşınır, ancak bu tür nakliyenin (nakliye), iki veya daha fazla nakliye modu kullanılarak malların nakliyesinin (nakliyesinin) bir parçası olduğu durumlar hariç;
  4. yabancı mallar, bir Üye Devletin ve (veya) Üye Devletlerin iç su yollarına girmeden, bir Üye Devletin ve (veya) Üye Devletlerin limanları arasında, karışık (nehir - deniz) seyrüsefer gemileri de dahil olmak üzere su gemileri tarafından taşınır. bu tür bir taşımanın, iki veya daha fazla taşıma modu kullanılarak malların taşınmasının bir parçası olduğu durumlar hariç;
  5. Malların gümrük transit gümrük rejimine tabi tutulduğu bir üye devletin mevzuatı ile belirlenen durumlarda, malların taşınması (nakliyesi) bu üye devletin toprakları üzerinden gerçekleştirilirse;
  6. bu Kanunun 1. maddesinin 1. fıkrasının 304. fıkrasının ikinci fıkrasında belirtilen durumlarda ve bu Kanunun 1. maddesinin 1. fıkrasının 304. fıkrasının üçüncü fıkrası uyarınca Komisyon tarafından belirlenen durumlarda;
  7. Birlik içindeki uluslararası anlaşmaların ve (veya) üye devletlerin üçüncü bir tarafla yaptığı uluslararası anlaşmaların öngördüğü durumlarda;
  8. gümrük idaresi, gümrük eskortu kullanımına ilişkin bir karar verdi;
  9. eşya, Birliğin gümrük bölgesinde yerleşik diplomatik misyonlar ve konsolosluk ofisleri tarafından resmi kullanıma yöneliktir ve her bir belirli sevkiyat için hareket gümrük idaresinin, gümrük idaresinin bulunduğu Üye Devletin Dışişleri Bakanlığından bilgi aldığı kalkış yer almaktadır. Belirtilen bilgiler, aşağıdakilerin alınması üzerine hareket gümrük idaresinin bulunduğu Üye Devletin Dışişleri Bakanlığı tarafından gümrük idaresine iletilir:
   • diplomatik misyonun veya konsolosluğun alıcı devleti olan ve eşyanın alıcısı olan Üye Devletin Dışişleri Bakanlığından;
   • veya hareket gümrük idaresinin bulunduğu Üye Devletin topraklarında bulunan ve diplomatik misyonu veya konsolosluğu eşyanın alıcısı olduğu Devletin diplomatik misyonu veya konsolosluğu olan bir diplomatik misyon veya konsolosluktan;
  10. eşya, uluslararası kuruluşlardaki devlet temsilcilikleri, uluslararası kuruluşlar veya bunların temsilcilikleri, diğer kuruluşlar veya Birliğin gümrük bölgesinde bulunan ve her bir özel taşıma için hareket gümrük idaresinin bilgi sahibi olduğu temsilcilikleri tarafından resmi kullanıma yöneliktir. hareket gümrük idaresinin bulunduğu Üye Devletin Dışişleri Bakanlığından. Belirtilen bilgiler, hareket gümrük idaresinin bulunduğu Üye Devletin Dışişleri Bakanlığı tarafından, devletlerin temsilciliklerinin ev sahibi devleti olan Üye Devletin Dışişleri Bakanlığından alınması üzerine gümrük idaresine iletilir. uluslararası kuruluşlara, uluslararası kuruluşlara veya bunların temsilcilerine, diğer kuruluşlara veya bunların mal alıcısı olan temsilciliklerine;
  11. mallar, ilk kuruluş için mallar, diplomatik misyon çalışanları, konsolosluk çalışanları, devletlerin uluslararası kuruluşlara, uluslararası kuruluşlara veya bunların temsilciliklerine, diğer kuruluşlara veya bunların temsilciliklerine ait personel (çalışanlar, yetkililer) dahil olmak üzere kişisel kullanıma yöneliktir. Her bir belirli gönderi için hareket gümrük idaresinin, hareket gümrük idaresinin bulunduğu Üye Devletin Dışişleri Bakanlığından bilgi aldığı Birliğin gümrük bölgesi ve bunların aile üyeleri. Bu bilgi, hareket gümrük idaresinin bulunduğu Üye Devletin Dışişleri Bakanlığı tarafından, diplomatik misyonun ev sahibi devleti olan Üye Devletin Dışişleri Bakanlığı'ndan, konsolosluktan alındıktan sonra gümrük idaresine iletilir. devletlerin uluslararası kuruluşlara, uluslararası kuruluşlara veya onların kuruluşlarına verdiği görevler, temsilcilikleri, diğer kuruluşlar veya bunların temsilcileri, çalışanları, çalışanları, mal alıcısı olan personel (çalışanlar, görevliler) veya bir diplomatik misyon veya konsolosluktan eşyanın alıcısı olan devletin diplomatik misyonu veya konsolosluğu, çalışanları, diplomatik misyon veya konsolosluk çalışanları olan hareket gümrük idaresinin bulunduğu Üye Devletin toprakları;
  12. Malların kültürel, bilimsel araştırmalarda, spor müsabakalarında veya bunlara hazırlıkta kullanılması, doğal afetlerin, kazaların, afetlerin sonuçlarının ortadan kaldırılması, üye devletlerin savunma kabiliyetinin ve devlet (ulusal) güvenliğinin sağlanması, silahlı kuvvetlerinin yeniden donatılması amaçlanmaktadır. Devletlerin devlet sınırlarını koruyan kuvvetler - üyeler, ilgili Üye Devletin ilgili devlet organı tarafından kanıtlandığı üzere Üye Devletlerin devlet organları tarafından kullanılması, yükümlülüğün yerine getirilmesi için güvenlik sağlamadan bu tür malların serbest bırakılmasını talep eder. gümrük vergilerini ve vergilerini ödemek ve (veya) topraklarında bulunduğu Üye Devletin gümrük idaresi tarafından sunulan özel, anti-damping, telafi edici vergileri ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesi için teminat sağlamadan. varış gümrük idaresi, hareket gümrük idaresinin bulunduğu topraklarda, Komisyon tarafından belirlenen Üye Devletin gümrük idaresine;
  13. Karayoluyla taşınan mallarla ilgili olarak, gümrük beyannamesi Bu Kanunun 114 üncü maddesinde belirtilen hususlarda, iç tüketime giriş için gümrük rejimine tabi tutulmak üzere ve bu eşya için gümrük vergileri ödenmiş olması, vergi, özel, anti-damping, telafi edici vergiler, eğer gümrük transitinin gümrük rejimine uygun olarak taşıma, yalnızca eşya beyannamesinin sunulduğu Üye Devletin toprakları üzerinden ve yerleştirilen eşyanın beyan sahibi tarafından gerçekleştirilecekse, gümrük rejimi kapsamında transit geçiş yapan eşya ile iç tüketime giriş için gümrük rejimine tabi tutulan eşyanın beyan sahibi aynı kişidir.
 5. Gümrük transit gümrük rejimine tabi tutulan eşya ile ilgili olarak gümrük vergi ve vergilerini ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesi için belirli bir miktar teminat ve özel ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesi için teminat tutarı ise anti-damping, telafi edici vergiler, bu tür bir teminatın sağlanması, bu Kanunun 2 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının 143 numaralı bendi uyarınca eşyanın gümrük rejimine tabi tutulması için bir koşul ise, toplamda, 147 nci maddede belirtilen belgelerde belirtilen miktarı aşar. Gümrük vergileri, vergiler ve (veya) ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesi için ek teminat sağlanması, transit beyannamesinin tescil edildiği gün yürürlükte olan döviz kuru üzerinden en fazla 500 Euro'ya eşdeğer miktarda bu Kanuna göre özel, anti-damping, telafi edici vergiler ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesi için teminat aranmaz.
 6. Tek bir transit beyannamesi ile taşınan eşya için gümrük vergileri ve vergileri ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesine ilişkin güvence sağlanır. Birden fazla transit beyannamesi kapsamında taşınan eşya ile ilgili olarak gümrük vergileri ve vergileri ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesine ilişkin genel güvence sağlanabilir.
 7. Tek bir transit beyannamesi ile taşınan eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve vergilerini ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesine ilişkin teminat, hareket gümrük idaresine veya varış gümrük idaresine verilebilir.
  Gümrük vergilerini ve vergilerini ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesi için genel güvenlik, ülkesinde hareket gümrük idaresinin veya gümrük idaresinin bulunduğu Üye Devletin hareket gümrük idaresine, varış gümrük idaresine veya diğer gümrük idaresine sağlanabilir. varış gümrük idaresi, söz konusu Üye Devletin gümrük mevzuatına ilişkin mevzuatı tarafından bulunur ve belirlenir.
 8. Malların gümrük transit gümrük rejimine tabi tutulmasının bir üye devletin gümrük idaresi tarafından gerçekleştirileceği durumlarda gümrük vergileri ve vergileri ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesi için genel güvenlik uygulamasının özellikleri ve genel güvenlik gümrük vergi ve harçlarının ödenmesi yükümlülüğünün yerine getirilmesi için başka bir üye devletin gümrük idaresine sağlanan, Birlik içindeki uluslararası bir anlaşma ile belirlenir.
  Gümrük transit gümrük rejimine eşya yerleştirilmesinin bir üye devletin gümrük idaresi, gümrük idaresi tarafından gerçekleştirileceği durumlarda, gümrük vergileri ve vergileri ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesi için genel teminat uygulamasının özellikleri. gümrük vergileri ve vergilerini ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesi için genel bir güvence ile sağlanan, bu devlet - üyenin mevzuatı ile belirlenir.

Madde 147. Gümrük transiti sırasında gümrük vergileri ve vergileri ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesi için teminat sağlanmasının onaylanmasının özellikleri

 1. Gümrük transitinin gümrük rejimine tabi tutulması, bir üye devletin gümrük idaresi tarafından gerçekleştirilecekse ve gümrük vergileri ve vergilerini ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesi için teminat, diğer üye devletin gümrük idaresine Varış gümrük idaresinin bulunduğu yerde, bu tür bir teminatın sağlandığını teyit etmek için, gümrük vergileri ve vergilerini ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesini sağlayan bir sertifika (bundan sonra - güvenlik sertifikası) uygulanır.
  Gümrük transitinin gümrük rejimine tabi eşyanın yerleştirilmesi, gümrük vergi ve vergilerini ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesi için gümrük idaresine teminat verilen Üye Devletin gümrük idaresi tarafından yapılacaksa, Gümrük vergilerini ve vergilerini ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesi için güvenliğin kabul edildiğini onaylayan bir güvenlik sertifikası veya başka bir belgenin uygulanmasına izin verilir, kullanım şekli ve prosedürü bu üye devletin mevzuatı ile belirlenir.
 2. Güvenlik sertifikası elektronik bir belge şeklinde düzenlenir.
  Kişisel kullanım için mallarla ilgili gümrük vergileri ve vergilerini ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesini güvence altına alırken ve ayrıca gümrük idaresinin sağlama imkanı yoksa, kağıt belge şeklinde bir güvenlik sertifikası verilmesine izin verilir. Gümrük idareleri tarafından kullanılan bilgi sistemlerinde meydana gelen teknik arızalar, haberleşme tesislerinin (telekomünikasyon ağları ve internet) işleyişindeki aksaklıklar, elektrik kesintileri nedeniyle oluşan arıza nedeniyle elektronik belge şeklinde güvenlik sertifikası.
 3. Teminat belgesi, gümrük vergi ve harçlarını ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesi için teminat veren kişi tarafından belirlenen tutarda, gümrük vergi ve harçlarını ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesi için sağlanan teminat tutarı dahilinde düzenlenir. Bu Kanunun 8. maddesinin 146. paragrafında öngörülen Birlik içindeki uluslararası bir anlaşma, gümrük vergileri ve vergileri ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesi için genel bir güvence ile bir güvenlik sertifikasının (güvenlik sertifikaları) olduğu hal ve koşulları belirleyebilir. gümrük vergileri ve vergileri ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesi için sağlanan teminat tutarını aşan bir miktarda düzenlenir (ihraç edilir).
 4. Tek bir transit beyannamesi kapsamında taşınan eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve vergilerini ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesine ilişkin teminat sağlanması, bir veya daha fazla teminat belgesi ile teyit edilir.
  Gümrük vergileri ve vergileri ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesine ilişkin genel teminat olması durumunda, birden fazla transit beyannamesi kapsamında taşınan eşyaya ilişkin gümrük vergi ve harçlarının ödenmesi yükümlülüğünün yerine getirilmesini sağlamak için bir teminat belgesi teyit edilebilir.
 5. Güvenlik sertifikasının şekli, elektronik belge biçimindeki böyle bir güvenlik sertifikasının yapısı ve formatı, bunları doldurma ve güvenlik sertifikasında değişiklik (ekleme) yapma prosedürü, geçerlilik süresini belirleme prosedürü, gümrük idaresine sunulması prosedürü, tescil , tescilin reddi, tescilin iptali, geçerliliğin sona ermesi (itfa) dahil olmak üzere güvenlik sertifikasını kullanma prosedürü ve ayrıca tescili reddetme, tescilin iptali, iptali için gerekçeler güvenlik sertifikasının geçerliliği (iptal edilmesi) Komisyon tarafından belirlenir. (bkz. Avrasya Ekonomi Komisyonunun 199 Kasım 19.11.2019 tarih ve 01.12.2021 sayılı Kararı - 3 Aralık 14.01.2020 tarihinde yürürlüğe girer) (bkz. Avrasya Ekonomi Komisyonunun 01.12.2021 Ocak XNUMX tarih ve XNUMX sayılı Kararı - geliyor XNUMX Aralık XNUMX'de yürürlüğe girer)
 6. Hareket gümrük idaresi için, gümrük vergilerini ve vergilerini ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesi için teminat sağlanmasının teyidi:
  1. gümrük idaresi tarafından tescil edilen ve gümrük idarelerinin bilgi sistemleri kullanılarak hareket gümrük idaresi tarafından alınan elektronik belge şeklinde düzenlenmiş bir güvenlik sertifikası;
  2. kağıt belge şeklinde düzenlenen ve gümrük idaresi tarafından tescil edilen bir güvenlik sertifikası ve bu tür bir güvenlik sertifikası hakkında bilgi ve hareket gümrük idaresi tarafından gümrük idarelerinin bilgi sistemleri kullanılarak alınan bu tür bir güvenlik sertifikasından.
 7. Bu Kanunun 8. Maddesinin 146. paragrafında öngörülen Birlik içindeki uluslararası bir anlaşma, gümrük vergileri ve vergilerini ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesi için genel güvenlik hükmünün onaylanmasının özelliklerini belirleyebilir.
 8. Hareket gümrük idaresi, aşağıdaki durumlarda, gümrük vergileri ve vergilerini ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesine ilişkin teminat sağlanmasının teyidi olarak, bilgileri transit beyannamesinde beyan edilen güvenlik sertifikasını tanımaz:
  1. güvenlik sertifikasının geçerliliğinin, transit beyannamesinin ibraz edildiği tarihte sona ermiş olması;
  2. elektronik belge şeklinde düzenlenen güvenlik sertifikasında belirtilen bilgiler veya kağıt üzerinde bir belge şeklinde düzenlenen güvenlik sertifikasına ilişkin bilgiler ve (veya) gümrük makamlarının bilgi sisteminde yer alan bu tür bir güvenlik sertifikasından alınan bilgiler, transit beyannamesinde belirtilen bilgilere uymayan;
  3. hareket gümrük idaresi, kağıt üzerinde bir belge şeklinde verilen güvenlik sertifikasını uygularken güvenlik sertifikası ve (veya) bu maddenin 6. paragrafına göre bilgi almamıştır.
 9. Gümrük makamları Bu Kanunun 368 inci maddesi uyarınca, elektronik belge şeklinde düzenlenen teminat sertifikaları, kağıt belge şeklinde düzenlenen tescilli teminat sertifikalarına ilişkin bilgiler ve onlardan gelen bilgiler ile teminat sertifikalarına ilişkin bilgileri, geçerliliği sona eren (iptal edilen sertifika teminatı hakkında), teminat sertifikasının kullanılmaması, teminat sertifikası kaydının iptali, teminat sertifikasının feshedilme (itfa) olasılığı.

Madde 148. Malların boşaltılması, yeniden yüklenmesi (aktarma) ve diğer kargo işlemleri ile Birliğin gümrük bölgesi üzerinden gümrük geçişinin gümrük prosedürüne uygun olarak malların taşınması (taşınması) sırasında araçların değiştirilmesi

 1. Bir taşıma türünden bir araçtan başka bir taşıma türünden bir araca dahil olmak üzere boşaltma, yeniden yükleme (aktarma) ve Birliğin gümrük bölgesi üzerinden gümrük geçişinin gümrük prosedürüne uygun olarak taşınan mallarla diğer kargo işlemleri, Bu maddenin 2. fıkrasında belirtilen haller dışında, bu tür eşyayı taşıyan araçların değiştirilmesine, bu işlemlerin yapıldığı bölgedeki gümrük idaresinin izni ile izin verilir.
 2. Bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen eşya ve araçlarla ilgili işlemler, gümrük mühür ve mühürleri kaldırılmadan da yapılabiliyorsa veya eşyaya gümrük mühür ve mühürleri konulmamışsa, bu tür işlemlere ilgili bildirimin yapılmasından sonra izin verilir. bu tür işlemlerin yürütüldüğü faaliyet bölgesindeki gümrük idaresi, elektronik veya yazılı olarak.
 3. Birlik gümrük bölgesi üzerinden gümrük geçişi için gümrük prosedürüne uygun olarak taşınan mallarla boşaltma, yeniden yükleme (aktarma) ve diğer kargo işlemleri için gümrük idaresinden izin alınmasına ilişkin gümrük işlemlerini gerçekleştirme prosedürü ve aynı zamanda değiştirme prosedürü bu tür malları taşıyan taşıtların veya bu tür işlemlerin komisyona ait olduğu gümrük idaresine bildirilmesi ile Komisyon tarafından belirlenir. (bkz. Avrasya Ekonomi Komisyonunun 170 tarih ve 13.12.2017 sayılı Kararı)
 4. Gümrük idaresi, nakliyede (nakliye) bu tür işlemlere ilişkin bir yasak varsa, Birliğin gümrük bölgesi üzerinden gümrük geçişinin gümrük prosedürüne uygun olarak taşınan mallarla kargo işlemleri gerçekleştirme izni vermeyi reddetme hakkına sahiptir. belgeler, kısıtlamalara uygunluğu teyit eden belgeler veya devlet kurumları tarafından verilen diğer belgeler.
 5. Bir kişinin talebi üzerine, gümrük idaresinin izniyle, gümrük rejimine uygun olarak taşınan eşya ile Birlik gümrük bölgesinden transit geçiş gümrük idaresinin çalışma saatleri dışında yapılabilir.

Madde 149. Eşyanın gümrük transitinin gümrük rejimine uygun olarak taşınması (taşınması) sırasında meydana gelen kaza, mücbir sebep veya diğer hallerde alınan tedbirler

 1. Taşıyıcının bu Kanunun 150 nci maddesinde belirtilen yükümlülüklere uymasını engelleyen bir kaza, mücbir sebep veya diğer hallerde, taşıyıcı, mal ve araçların güvenliğini sağlamak için her türlü tedbiri almakla, derhal en yakın yetkiliye haber vermekle yükümlüdür. bu durumlar ve eşyanın bulunduğu yer hakkında gümrük idaresine eşya nakletmek veya (taşıtının hasarlı olması halinde) en yakın gümrük idaresine veya gümrük idaresince belirlenen başka bir yere taşınmasını (nakliyesini) sağlamak.
  Bu durumlar hakkında bir mesaj alan gümrük idaresi, eşyanın gümrük transit gümrük rejimine uygun olarak taşınmasını (nakliyesini) engelleyen halleri hareket gümrük idaresine ve varış gümrük idaresine bildirmekle yükümlüdür. .
 2. Gümrük transitinin gümrük rejimine uygun olarak malların taşınması (taşınması) sırasında ortaya çıkan bir kaza, mücbir sebep veya diğer durumlarda gümrük işlemlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin prosedür Komisyon tarafından belirlenir. (bkz. Avrasya Ekonomi Komisyonunun 170 tarih ve 13.12.2017 sayılı Kararı)
 3. Taşıyıcının bu maddenin 1. paragrafının gereklerine uyması nedeniyle yaptığı masraflar gümrük idareleri tarafından karşılanmaz.

Madde 150. Gümrük transitinin gümrük rejimine uygun olarak eşyanın taşınması (taşınması) sırasında taşıyıcının yükümlülükleri

 1. Gümrük transitinin gümrük rejimine uygun olarak eşya taşırken (nakliye ederken), bu maddenin 2. fıkrasında belirtilen durum dışında, böyle bir gümrük rejimine tabi tutulan eşyanın beyan sahibi olup olmadığına bakılmaksızın, taşıyıcı, zorunlu:
  1. hareket gümrük idaresi tarafından belirlenen süre içinde, belirlenmişse, malların belirli bir nakliye (taşıma) yolunu izleyerek malların teslim yerine malları ve belgeleri teslim etmek;
  2. kullanılmışsa, malların, gümrük mühürlerinin ve mühürlerinin veya diğer tanımlama araçlarının güvenliğini sağlamak;
  3. gümrük rejimine uygun olarak taşınan (taşınan) mallarla ilgili boşaltma, yeniden yükleme (aktarma) ve diğer kargo işlemlerinin yapılmasını ve bu malları taşıyan araçların gümrük idarelerinin izni olmaksızın değiştirilmesini önlemek, bu Kuralın 2. maddesinin 148. paragrafında öngörülen durum için.
 2. Eşya taşımacılığının (taşımacılığının) iki veya daha fazla taşıma türü kullanılarak gerçekleştirilmesi durumunda, gümrük transit gümrük rejimine tabi tutulan eşyanın beyan sahibine bu maddenin 1. fıkrasında belirtilen vergiler uygulanır.
 3. Gümrük transit gümrük rejimine tabi demir yolu ile taşınan eşyanın hareket gümrük idaresi tarafından belirlenen teslim yerine teslim edilmemesi durumunda, bu eşyayı taşımayı kabul eden Üye Devletlerin her bir demiryolu taşıyıcısı, Gümrük idaresinin talebi üzerine, teslim edilmeyen bu mallar hakkında bilgi vermekle yükümlüdür. İlgili talep ve bilgiler hem yazılı olarak hem de bilgi sistemleri ve bilgi teknolojisi kullanılarak iletilebilir.

Madde 151 Gümrük transit gümrük rejiminin tamamlanması ve sona erdirilmesi

 1. Gümrük transit gümrük rejimi eylemi, malların hareket gümrük idaresi tarafından belirlenen teslim yerine teslim edilmesinden sonra sona erer.
 2. Malların teslim edildiği yerde, gümrük transit gümrük prosedürü tamamlanmadan önce, mallar teslim edildikleri araçtan boşaltılmadan da dahil olmak üzere gümrük kontrol bölgesine yerleştirilir.
  Mallar günün herhangi bir saatinde gümrük kontrol bölgesine yerleştirilir.
 3. Gümrük transitinin gümrük prosedürünü tamamlamak, taşıyıcı veya Üye Devletlerin gümrük düzenlemesine ilişkin mevzuatında öngörülmüşse, beyan eden kimse Gümrük transit gümrük rejimine tabi tutulan eşya, varış gümrük idaresine bir transit beyannamesi ve kendisine sunulan diğer belgeleri sunmalıdır:
  1. karayolu ile taşınan mallar için - malların teslim yerine vardığı andan itibaren 3 saat içinde ve malların gümrük idaresinin çalışma saatleri dışında gelmesi durumunda - teslim edildiği andan itibaren 3 saat içinde bu gümrük idaresinin çalışmalarının başlangıcı;
  2. su, hava veya demiryolu taşımacılığı kullanılarak taşınan mallarla ilgili olarak - uluslararası taşımacılık sırasında limanın, havaalanının veya tren istasyonunun teknolojik süreci (programı) tarafından belirlenen süre veya Üye Devletlerin gümrük mevzuatına ilişkin mevzuatı tarafından belirlenen diğer süre boyunca .
 4. Üye Devletlerin gümrük mevzuatına uygun olarak izin veriliyorsa, bu maddenin 3. paragrafında belirtilen işlemler, taşıyıcı adına hareket eden kişiler tarafından gerçekleştirilebilir.
 5. Gümrük idaresinin talebi üzerine taşıyıcı eşyayı ibraz etmekle yükümlüdür.
 6. Varış gümrük idaresi, bu maddenin 1. paragrafında belirtilen belgelerin ibraz tarihinden itibaren 3 saat içinde, ibrazlarını Üye Devletlerin gümrük mevzuatına ilişkin mevzuatlarında öngörülen şekilde kaydeder.
 7. Varış gümrük idaresi, gümrük transit gümrük işlemlerini mümkün olan en kısa sürede, ancak bu maddenin 4 üncü fıkrasında belirtilen belgelerin ibrazının tescil edildiği andan itibaren gümrük idaresinin çalışma süresinin 3 saati geçmeyecek şekilde tamamlar, ve bu belgelerin ibrazı gümrük idaresinin çalışma saatlerinin bitimine 4 saatten az bir süre kala tescil edilmişse - bu gümrük idaresinin çalışma saatlerinin başladığı andan itibaren 4 saat içinde.
 8. Gümrük idaresi gümrük muayenesi yapmaya karar verirse, varış gümrük idaresi başkanının (başkan), yetkili başkan yardımcısının (başkan yardımcısı) yazılı izni ile gümrük transit gümrük prosedürünün tamamlanması için son tarih. Varış gümrük idaresi veya onların yerine geçen kişiler, gümrük muayenesi için gerekli süre uzatılabilir, ancak bu maddenin 10 üncü fıkrasında belirtilen belgelerin ibrazının tescil tarihini takip eden günden itibaren 3 iş gününü geçmemek üzere, Üye Devletlerin mevzuatı, malların taşınmasının (taşınmasının) yapıldığı taşıma türüne bağlı olarak daha kısa bir süre belirlemedikçe.
 9. Gümrük transit gümrük rejiminin tamamlanması, elektronik bir belge oluşturularak veya transit beyannamesi veya transit beyannamesi olarak kullanılan diğer belgelere uygun işaretler konularak gümrük idaresinin bilgi sistemi kullanılarak resmileştirilir.
 10. Malların taşınmasının (taşınmasının) gerçekleştirildiği taşıma türüne bağlı olarak da dahil olmak üzere, gümrük geçişi için gümrük prosedürünün tamamlanmasıyla ilgili gümrük işlemlerini gerçekleştirme prosedürü Komisyon tarafından belirlenir. (bkz. Avrasya Ekonomi Komisyonunun 170 tarih ve 13.12.2017 sayılı Kararı)
 11. Üye Devletlerin gümrük düzenlemesine ilişkin mevzuatı, gümrük geçişi için gümrük prosedürünün eyleminin, malların geçici depolama için yerleştirilmesi, gümrük beyannamesinin tescili, malların serbest bırakılması, malların gümrük bölgesinden ayrılması ile sona erdiği durumları belirleyebilir. Birliğin yanı sıra bu Kanunun 51. Bölümü uyarınca gümrük makamları tarafından malların alıkonulması.
  Malların taşınmasının (taşınmasının) gerçekleştirildiği taşıma türüne bağlı olarak da dahil olmak üzere, gümrük transit gümrük prosedürünün tamamlanması ile ilgili gümrük işlemlerini gerçekleştirme prosedürü, bu durumlarda Üye Devletlerin mevzuatı ile belirlenir. gümrük yönetmeliği hakkında
 12. Bu Kanunun 7 inci maddesinin 145 nci fıkrasında öngörülen durumda ve eşyanın varış gümrük idaresi dışında bir gümrük idaresine teslim edilmesi halinde, gümrük transit gümrük rejimi bu maddede öngörülen şekilde sona erer.
 13. Eşyanın teslim yerine tamamen veya kısmen teslim edilmemesi ve bu maddenin 12 nci fıkrasında belirtilen hallerde gümrük işlemlerinin tamamlanmaması halinde, gümrük transit gümrük rejimine son verilir.
  Gümrük transiti için gümrük prosedürünün sona ermesi ile ilgili gümrük işlemlerini gerçekleştirme prosedürü, gümrük transit gümrük prosedürünün sona erdiği zaman çerçevesi ve ayrıca gümrük transiti için gümrük prosedürünün sona ermesini resmileştirme prosedürü Komisyon tarafından belirlenir. (bkz. Avrasya Ekonomi Komisyonunun 170 tarih ve 13.12.2017 sayılı Kararı)
 14. İkinci veya üçüncü tür sertifikalara sahip bir yetkili ekonomik operatörün yapılarında, tesislerinde (tesislerin bölümlerinde) ve (veya) açık alanlarda (açık alanların bölümlerinde) oluşturulan gümrük kontrol bölgesine mal teslim edildiğinde, Gümrük transiti, bu Kanunun 440. maddesinde belirtilen özelliklerle sona erer.

Madde 152. Gümrük işlemlerimalların teslim yerine mal tesliminden sonra yapılan

 1. Üye Devletlerin gümrük mevzuatına ilişkin mevzuatında aksi belirtilmedikçe, bu Kanunun 3 inci maddesinin 151 üncü fıkrasında belirtilen belgelerin ibraz edilmesi için varış yerinin gümrük idaresi tarafından tescil edildikten sonra, 1 inci fıkranın 3 ila 1 üncü bentlerinde belirtilen kişiler, Bu Kanunun 83 üncü maddesi, geçici depolama veya gümrük beyannamesi için eşyanın yerleştirilmesi ile ilgili gümrük işlemlerini yapmakla yükümlüdür:
  1. karayoluyla taşınan mallar ile ilgili olarak, en geç 8’te, belgelerin varış gümrük makamı tarafından teslimi yapıldıktan sonra gümrük makamının çalışma saatleri;
  2. gemi, uçak veya demiryolu taşımacılığı kullanılarak taşınan mallarla ilgili olarak - uluslararası taşımacılık sırasında limanın, havaalanının veya tren istasyonunun teknolojik süreci (programı) tarafından belirlenen süre veya Üye Devletlerin gümrük mevzuatına ilişkin mevzuatı tarafından belirlenen diğer süre boyunca .
 2. Deniz taşıtları kullanılarak taşınan eşyaya ilişkin olarak, eşyanın geçici depolama için yerleştirilmesine ilişkin gümrük işlemlerinin, bu Kanunun 1 üncü maddesinin 4 inci fıkrasının altıncı fıkrası ve 1 numaralı alt bendinde belirtilen kişiler tarafından yapılması zorunludur.
 3. Bu Kanunun 1 üncü maddesinin 3 inci fıkrasının 1 - 83 numaralı bentlerinde belirtilen kişilerin, bu maddenin 1 inci fıkrasının birinci fıkrasında öngörülen gümrük işlemlerini yapmamaları halinde, taşıyıcı, bu maddenin 16 inci fıkrasında belirtilen gümrük işlemlerini yapmakla yükümlüdür. Bu Kanunun 1. Bölümüne göre geçici depolama için eşyanın yerleştirilmesi, belgelerin ibraz edildiği varış noktasının gümrük idaresi tarafından tescil gününü takip eden en geç XNUMX iş günü içinde.
  Üye Devletlerin gümrük düzenlemesine ilişkin mevzuatı, bu Gümrük İşlemleri Kanununun 1 üncü maddesinin 3 inci fıkrasının 1 - 83 numaralı alt paragraflarında belirtilen kişilerin, gümrük işlemleriyle ilgili olarak taşıyıcıya bildirimde bulunma şartlarını ve (veya) prosedürünü belirleyebilir. geçici depolama veya gümrük beyannamesi için malların yerleştirilmesi. (bkz. Rusya Maliye Bakanlığı'nın 57 tarih ve 16.04.2019n sayılı emri)
 4. Eşya ile ilgili olarak ön gümrük beyannamesi verilmişse, bu maddenin 1 - 3 üncü fıkra hükümleri uygulanmaz.
 5. Bu maddenin 1. fıkrası uyarınca eşyanın gümrük beyannamesi ile ilgili gümrük işlemlerini gerçekleştirirken, bu Kanunun 1 üncü maddesinin 3 inci fıkrasının 1 - 83 numaralı bentlerinde belirtilen kişiler, eşyanın yerleştirilmesi ile ilgili gümrük işlemlerini yapmakla yükümlüdür. Bu Kodun 16. Bölümü uyarınca geçici depolama için mallar, alındığı tarihten itibaren 3 saat içinde:
  1. gümrük idaresinin bu Kanunun 113 üncü maddesi uyarınca gümrük beyannamesini iptal etme izni;
  2. gümrük idaresinin bu Kanunun 124 üncü maddesi uyarınca eşyanın serbest bırakılması için süreyi askıya alma kararı;
  3. Bu Kodun 125. Maddesi uyarınca malları serbest bırakmayı reddetmek.
 6. Bu maddenin 1. ve 5. fıkralarında belirtilen süreler içinde bu madde ile belirlenen gümrük işlemleri yapılmayan eşya, bu Kanunun 51. Bölümü uyarınca gümrük idareleri tarafından alıkonulur.
 7. Bu maddenin hükümleri uygulanmaz:
  1. Birlik eşyası ile ilgili olarak, Birlik gümrük bölgesine gelen ve bu Kanunun 4 nci maddesinin 302 üncü fıkrasında belirtilen yabancı eşya, gümrük rejimine tabi olan, bir devletin topraklarından nakliye (nakliye) için transit gümrük rejimine tabi tutulur. Birlik üyesi değildir;
  2. uluslararası posta gönderileri ile ilgili olarak;
  3. Birliğin gümrük bölgesinden ihraç edilen mallar için çıkış yerinde gümrük transit gümrük prosedürünün tamamlanması üzerine;
  4. Sertifika sahibi bir yetkili ekonomik operatörün yapılarında, tesislerinde (tesislerin bölümlerinde) ve (veya) açık alanlarda (açık alanların bölümlerinde) oluşturulan gümrük kontrol bölgesine teslim edilen mallarla ilgili olarak gümrük transit gümrük prosedürünün tamamlanması üzerine ikinci veya üçüncü türden.

Madde 153. Gümrük transit gümrük rejimine tabi tutulan (yerleştirilen) yabancı mallarla ilgili olarak ithalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergiler, gümrük transit geçişi sırasında nakliye (taşıma) sırasında ödeme yükümlülüğünün ortaya çıkması ve sona ermesi. Birliğin gümrük bölgesi, ödemeleri ve hesaplamaları için son tarih

 1. Gümrük transit gümrük rejimine tabi yabancı mallarla ilgili ithalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergileri ödeme yükümlülüğü doğar:
  1. beyan sahibinden - transit beyannamesinin gümrük idaresi tarafından tescil edildiği andan itibaren;
  2. Demiryolu taşımacılığı alanındaki uluslararası anlaşmalar ve A.B.D.'nin kanunları tarafından belirlenen şekilde, üye devletlerden birinin sınırları içinde demiryolu ile taşınmak üzere gümrük transit gümrük rejimine tabi tutulan malları kabul eden bir üye devletin demiryolu taşıyıcısından. Bağımsız Devletler Topluluğu üye devletlerinin Demiryolu Taşımacılığı Konseyi, eğer mal nakli Üye Devletlerin demiryolu taşıyıcıları arasında veya Üye Devletlerin taşımacılık alanındaki mevzuatlarında öngörülen şekilde gerçekleştirilirse, Malların nakli, malların öngörülen şekilde nakliye için kabul edildiği andan itibaren, bir Üye Devletin demiryolu taşıyıcıları arasında gerçekleştirilir.
 2. Özel, anti-damping, telafi edici vergiler ödeme yükümlülüğü, kişisel kullanıma yönelik mallar ve uluslararası posta, gümrük transiti için gümrük prosedürüne tabi tutulduğunda ortaya çıkmaz.
 3. Gümrük transit gümrük rejimine tabi tutulan (yerleştirilen) yabancı mallarla ilgili ithalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergileri ödeme yükümlülüğü, beyan sahibi ve Üyenin demiryolu taşıyıcısı tarafından feshedilir. Bu maddenin 2 inci fıkrasının 1 nci bendinde belirtilen, aşağıdaki hallerde, eşyanın hareket gümrük idaresi tarafından belirlenen teslim yerine taşınmasını (nakliyesini) gerçekleştiren Devlet:
  1. bu fıkranın 151. bendinde belirtilen hal dışında, bu Kanunun 2 inci maddesi uyarınca gümrük transit gümrük işlemlerinin tamamlanması;
  2. bu Kanunun 440. maddesi uyarınca yetkili bir ekonomik operatör tarafından malların kabulü;
  3. Gümrük transit gümrük rejiminin etkisi sona eren eşyanın, bu Kanunun 6. maddesinin 129. fıkrası uyarınca geçici depolama için yerleştirilmesi;
  4. Bu Kanunun 7. maddesinin 129. paragrafı uyarınca gümrük işlemlerine göre gümrük transit gümrük rejiminin etkisi sona ermiş olan eşyanın yerleştirilmesi;
  5. ithalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergiler ve (veya) tahsilat yükümlülüğünün bu maddenin 6. paragrafı uyarınca hesaplanan ve ödenecek tutarlarda yerine getirilmesi;
  6. Bir kaza veya mücbir sebep nedeniyle yabancı malların imhası ve (veya) geri alınamaz kaybı veya sonuç olarak bu malların geri dönülemez kaybı gerçeğinin gümrük düzenlemesine ilişkin Üye Devletlerin mevzuatına göre gümrük idaresi tarafından tanınması Normal taşıma (nakliye) ve (veya) depolama koşulları altında, bu yabancı mallarla ilgili olarak bu Kod uyarınca bu tür bir tahribat veya telafisi mümkün olmayan kayıplardan önce, ithalat gümrüklerinin ödenmesi için son tarihin olduğu durumlar hariç olmak üzere, doğal kayıp vergiler, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergiler geldi;
  7. gümrük transit gümrük prosedürü uyarınca malların serbest bırakılmasını reddetme - bir transit beyannamesinin tescili sırasında ortaya çıkan ithalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergileri ödeme yükümlülüğü ile ilgili olarak;
  8. Bu Kanunun 113. maddesi uyarınca bir transit beyannamesinin iptali ve (veya) bu Kanunun 4. maddesinin 118. fıkrası uyarınca malların serbest bırakılmasının iptali - ithalat gümrük vergileri, vergiler, özel ödeme yükümlülüğü ile ilgili olarak, transit beyannamesinin tescili sırasında ortaya çıkan anti-damping, telafi edici vergiler;
  9. o üye devletin mevzuatına uygun olarak malların müsaderesi veya bir üye devletin mülkiyetine (gelirine) dönüştürülmesi;
  10. eşyanın bu Kanunun 51. Bölümü uyarınca gümrük idaresi tarafından alıkonulması;
  11. Suç raporunun doğrulanması sırasında, bir ceza davası veya idari suç davası (idari bir davanın yürütülmesi) sırasındaki işlemler sırasında el konulan veya tutuklanan eşyanın geçici olarak depolanması veya gümrük işlemlerinden birine yerleştirilmesi ve bununla ilgili olarak bu tür mallar daha önce serbest bırakılmamışsa iade kararı verildi.
 4. Gümrük transit gümrük rejimine tabi tutulan (yerleştirilen) yabancı mallarla ilgili ithalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergileri ödeme yükümlülüğü, altına yerleştirilen malları aktaran Üye Devletin demiryolu taşıyıcısı tarafından sona erer. Demiryolu taşımacılığı alanındaki uluslararası anlaşmalar ve Bağımsız Devletler Topluluğu Üye Devletlerinin Demiryolu Taşımacılığı Konseyi kararlarıyla belirlenen şekilde başka bir üye devletin bir demiryolu taşıyıcısının nakliye ile taşınan gümrük transit gümrük prosedürü veya belirlenmiş prosedüre uygun olarak malları transfer ederken, taşıma alanındaki Üye Devletlerin mevzuatı ile belirlenen şekilde kendi üye devletinin bir demiryolu taşıyıcısı.
 5. İthalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergiler, gümrük idaresi tarafından belirlenen gümrük transit süresi ve gümrük prosedürü içinde malların teslim yerine teslim edilmemesi durumunda icraya tabidir. Bu Kanunun 12. maddesinin 151. paragrafında belirtilen durumlarda tamamlanmamıştır.
  Bu durumun ortaya çıkması üzerine, malların gümrük transit gümrük rejimine tabi tutulma tarihi, ithalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergilerin ödenmesi için son tarih olarak kabul edilir.
 6. Bu maddenin 5 inci fıkrasında belirtilen durumun gerçekleşmesi üzerine, ithalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergiler, gümrük transit gümrük rejimine tabi yabancı eşya, gümrük rejimine tabi tutulmuş gibi ödenir. ithalat gümrük vergileri, vergiler ve kişisel kullanım için mallarla ilgili olarak tarife tercihleri ​​ve faydaları uygulanmadan iç tüketime serbest bırakılması - sanki kişisel kullanım için mallar serbest dolaşıma girmiş gibi.
  İthalat gümrük vergilerinin hesaplanmasında, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergiler, ithalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergi oranları, gümrük idaresi tarafından tescil edildiği gün geçerli olmak üzere uygulanır. transit beyannamesi.
  Gümrük idaresi eşya hakkında doğru bilgiye sahip değilse (niteliği, adı, miktarı, menşei ve (veya) gümrük değeri), ödenecek ithalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergilerin hesaplanmasında esas alınır. gümrük bilgi organı temelinde belirlenir ve malların sınıflandırılması bu Kodun 3. maddesinin 20. paragrafı dikkate alınarak yapılır. Dış Ekonomik Faaliyet Emtia Nomenklatürüne göre eşya kodları, karakter sayısı 10'dan az olan gruplama düzeyinde belirlenirse:
  • ithalat gümrük vergilerinin hesaplanmasında, bu tür bir gruplandırmaya dahil olan eşyaya tekabül eden ithalat gümrük vergi oranlarının en yüksek olanı uygulanır;
  • vergilerin hesaplanması için, ithalat oranlarının en yükseğine sahip olan, böyle bir gruplandırmaya dahil olan mallara tekabül eden katma değer vergisi oranlarının en yükseği ve tüketim vergisi oranlarının (tüketim vergisi veya tüketim vergisi) en yükseği gümrük vergileri belirlendi;
  • özel, anti-damping, telafi edici vergilerin hesaplanmasında, bu fıkranın sekizinci fıkrası dikkate alınarak, böyle bir gruplandırmaya dahil olan mallara tekabül eden özel, anti-damping, telafi edici vergi oranlarının en yüksek olanı uygulanır.
 7. Özel, anti-damping, telafi edici vergiler, bu Kodun 4. Bölümü uyarınca teyit edilen malların menşei ve (veya) belirtilen vergileri belirlemek için gerekli diğer bilgiler temelinde hesaplanır. Malların menşei ve (veya) belirtilen vergileri belirlemek için gerekli diğer bilgiler teyit edilmezse, özel, anti-damping, telafi edici vergiler, ilgili ülkenin malları için belirlenen en yüksek özel, anti-damping, telafi edici vergi oranlarına göre hesaplanır. Malların sınıflandırılması 10 karakter düzeyinde gerçekleştiriliyorsa veya Dış Ekonomik Faaliyet Emtia Nomenklatürüne uygun mal kodları, gruplandırmaya dahil edilen mallar ise, Dış Ekonomik Faaliyetin Emtia Nomenklatürünün aynı kodu. karakter sayısı 10'dan az olan gruplama düzeyinde belirlenir.
  Mallar hakkında daha sonra doğru bilgiler oluşturulurken, ithalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergiler bu tür doğru bilgiler temelinde hesaplanır ve fazla ödenen ve (veya) aşırı tahsil edilen ithalat miktarlarının iadesi (dengesi) yapılır. gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergiler veya bu Kanunun 10. ve 11. Bölümleri ile 76 ve 77. Maddeleri uyarınca ödenmemiş tutarların tahsili.
  Uluslararası posta gönderileriyle ilgili ithalat gümrük vergileri ve vergileri, bu Kanunun 7. maddesinin 287. paragrafında belirlenen miktarda ödemeye tabidir.
 8. Bu Kanunun 6 uncu maddesinin 129 ncı fıkrası uyarınca geçici depolama için gümrük transit gümrük rejimine tabi tutulan eşyanın veya bu Kanunun 7 uncu maddesinin 129 nci fıkrası uyarınca gümrük işlemlerine tabi tutulan eşyanın veya gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergiler ve (veya) tahsilatları (tamamen veya kısmen) yükümlülüğünün yerine getirilmesinden sonra bu Kanunun 51. Bu madde uyarınca ödenen ve (veya) tahsil edilen gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergiler, bu Kanunun 10. Bölümü ve 76. Maddesi uyarınca iadeye (mahsup) tabidir.
 9. Bu Kanunun 3 nci maddesinin 62 üncü fıkrası uyarınca ithalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergileri ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesinin teminatı, bu Kanunun XNUMX nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca beyan sahibi dışında bir kişi tarafından sağlanırsa gümrük transit gümrük prosedürü, bu diğer kişi müştereken ve müteselsilen gümrük vergilerini, vergileri, özel, anti-damping, telafi edici vergileri beyan sahibi ile birlikte ödemekle yükümlüdür.
 10. Eğer taşımacılık Gümrük transit gümrük rejimine tabi yabancı eşya taşıyan uluslararası taşımacılığa, bu Kanunun 3 üncü maddesinin 343 üncü fıkrası uyarınca bir üye devletin mevzuatına göre belirlenen bir kuruluş eşlik ediyorsa, böyle bir kuruluş müştereken ve müteselsilen sorumludur. ithalat gümrük vergilerini, vergileri, özel, anti-damping, telafi edici vergileri beyan sahibi ile ödemek.
 11. Eşyanın demiryolu ile taşınması sırasında, gümrük transit gümrük rejimine tabi tutulan eşyanın beyan sahibinin, gümrük transit gümrük rejimine tabi eşyayı taşıma için kabul eden Üye Devletin demiryolu taşıyıcısı olmaması durumunda, Demiryolu taşımacılığı alanındaki uluslararası anlaşmalar ve Bağımsız Devletler Topluluğu Üye Devletlerinin Demiryolu Taşımacılığı Konseyi kararlarıyla veya Üye Devletlerin taşımacılık alanındaki mevzuatıyla belirlenen prosedür, böyle bir demiryolu taşıyıcısı müştereken ve ithalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergileri beyan sahibi ile birlikte ödemekle yükümlüdür.

Madde 154. Gümrük transitinin gümrük rejiminin ihlali halinde kişilerin sorumluluğu

 1. Gümrük transit gümrük rejimine tabi tutulan tüm eşya ve bunlara ilişkin belgelerin eşyanın teslim yerine teslim edilmemesi halinde, bu Kanunun 150 nci maddesinde belirtilen kişiler Üyenin mevzuatına göre sorumludur. Gümrük idaresi eşyayı gümrük rejimine uygun olarak gümrük transit geçişine bırakan devlet.
  Gümrük transit gümrük rejimine tabi tutulan eşyanın bir kısmının teslim edilmemesi de dahil olmak üzere, gümrük transitinin gümrük rejimine uygun olarak malların taşınması (taşınması) sırasında yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda, Bu Kanunun 150 nci maddesinde belirtilen kişiler, ihlalin tespit edildiği Üye Devletin mevzuatına göre sorumludur.
 2. Gümrük transitinin gümrük prosedürüne uygun olarak demiryolu ile eşya taşırken taşıyıcının yükümlülüklerini yerine getirmeme sorumluluğu, malları üye devletlerden birinin topraklarından taşımayı kabul eden demiryolu taşıyıcısına aittir. Demiryolu taşımacılığı alanındaki uluslararası anlaşmalar ve Devletlerin Demiryolu Taşımacılığı Konseyinin kararları - Bağımsız Devletler Topluluğu üyeleri veya malların transferi demiryolu taşıyıcıları arasında gerçekleştiriliyorsa, üye devletlerin taşımacılık alanındaki mevzuatı bir üye devletin
  Gümrük transitinin gümrük rejimine uygun olarak demiryolu ile eşya taşınması sırasında yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen demiryolu taşıyıcısı, Üye Devletin mevzuatına göre, malların kabul edildiği bölge.