menü

Serbest antrepo gümrük prosedürü

Madde 211 Serbest antrepo gümrük rejiminin içeriği ve uygulanması

 1. Gümrük prosedürü Serbest antrepo - yabancı mal ve Birlik malları için uygulanan, bu malların gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergiler ödenmeden, serbest antrepoya yerleştirildiği ve kullanıldığı, koşullara tabi olduğu bir gümrük prosedürü. eşyanın bu gümrük rejimine tabi tutulması ve bu gümrük usulüne uygun olarak kullanılması.
 2. Serbest antrepoda, serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan mallar konulabilir ve kullanılabilir. Birlik mallarıbir serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulmamış ve yabancı mallardiğer gümrük işlemlerine tabi tutulur.
 3. Birlik malları, beyan sahibinin seçimine bağlı olarak serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulur.
  Bir üye devletin mevzuatı, o üye devletin topraklarında kurulmuş bir serbest antrepoya yerleştirilmek üzere, bir serbest antrepo gümrük prosedürü kapsamında zorunlu yerleştirmeye tabi olan Birliğin mal kategorilerini belirleyebilir.
 4. Serbest antrepoda bulunan ve bir serbest antrepo gümrük rejimine tabi olmayan Birlik eşyası ile ilgili olarak, bu Kanunun 1 üncü maddesinin 213 inci fıkrasında belirtilenler de dahil olmak üzere herhangi bir işlem yapılmasına izin verilir.
 5. Bir serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan yabancı mallar, yabancı mal statüsünü korur ve bir serbest antrepo gümrük rejimine tabi Birlik malları, Birlik malları statüsünü korur.
 6. Bir serbest antreponun gümrük rejimine tabi tutulan Birlik mallarından üretilen (teslim alınan) mallar, Birlik malı statüsünü kazanır.
  Üye Devletlerin mevzuatı, serbest antrepo gümrük rejimine tabi olmayan Birlik mallarının serbest antrepoya yerleştirilmesine ve kullanılmasına izin veriyorsa, serbest antrepo gümrük rejimine tabi Birlik mallarından yapılan (teslim edilen) mallar Gümrük rejimi serbest antreposu kapsamına girmeyen Birlik eşyası, Birlik malı statüsü kazanır.
 7. Serbest antrepo gümrük rejimine tabi yabancı mallardan yapılan (alınan) mallar ve serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan yabancı mallardan yapılan (alınan) mallar ve Birlik malları (bundan sonra - yabancı mallardan yapılan (alınan) mallar) serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan) bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen hal dışında yabancı eşya statüsü kazanır.
  Bir serbest antrepo gümrük rejimine tabi yabancı mallardan imal edilen (alınan) mallar Birliğin gümrük bölgesinden ihraç edilirse, bu malların statüsü bu Kanunun 218 inci maddesine göre belirlenir.
 8. Bir serbest antrepodaki eşyanın, gümrük idaresi tarafından, oluşturulmadan önce bir serbest antrepo sınırları içinde bulunan veya bir serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan veya bir serbest antrepoda imal edilen (alınan) mal olarak tanımlanamaması durumunda, Bu durumda, Birliğin gümrük bölgesi dışındaki bir serbest antrepo ülkesinden ihraç edilmeleri amacıyla bu tür mallar, Birlik malları olarak ve diğer amaçlar için - Birlik gümrük bölgesine ithal edilen yabancı mallar olarak kabul edilir.
 9. Daha önce Birlik gümrük bölgesinden gümrük ihracat rejimine uygun olarak ihraç edilmiş bu maddenin 8. paragrafında belirtilen eşyanın Birlik gümrük bölgesine ithali sırasında, bu tür eşyaya yeniden ithalat gümrük rejimi uygulanamaz.
 10. Serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan iç piyasa koruma tedbirlerine tabi yabancı eşyanın, bu eşyanın ihraç edilebilmesi için, serbest antrepo gümrük rejimine tabi yabancı eşyadan imal edilen (teslim edilen) eşyada tanımlanması gerekir. Bir serbest antrepo topraklarından Birliğin gümrük bölgesinin geri kalanına.
  Serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan iç piyasa koruma tedbirlerine tabi yabancı eşyanın, serbest antrepo gümrük rejimine tabi yabancı eşyadan yapılan (teslim edilen) eşyanın imalatında kullanılması, ancak bu tür mallarda tespit edilemeyen, serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan bu tür yabancı mallardan imal edilen (alınan) eşyanın Birlik gümrük bölgesinden ihraç edilmesi gerekir.
 11. Bir serbest antrepo sahibi, bu maddenin 3. paragrafını dikkate alarak, Birlik mallarını bir serbest antreponun gümrük rejimine sokmadan bir serbest antrepo topraklarına yerleştirebilir ve (veya) kullanabilir.
 12. Komisyon, serbest antrepo gümrük prosedürünün uygulanmadığı mal listesini ve (veya) mal kategorilerini belirleme hakkına sahiptir.
  Üye Devletlerin mevzuatına göre, o Üye Devletin topraklarında bir serbest antrepo gümrük rejiminin uygulanmadığı bir yabancı eşya listesi ve (veya) yabancı eşya kategorileri belirlenebilir.
 13. Bir serbest antreponun gümrük rejimine tabi tutulan eşyanın kompozisyonunda yer aldığı (dahil olduğu) gümrük idaresi tarafından belirlenebilen parçalar, tertibatlar, tertibatlar, serbest antrepo bölgesinden ihraç edilmeleri amacıyla, eşyanın yerleştirildiği eşya olarak kabul edilir. bir serbest antrepo gümrük rejimi kapsamında ve bu Kod hükümleri ile ilgili olarak uygulanır.

Madde 212. Malların bir serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulmasına ve bu gümrük rejimine uygun olarak kullanılmasına ilişkin şartlar

 1. Malların serbest antrepoda gümrük rejimine tabi tutulmasının şartı, bu Kanunun 7 nci maddesi uyarınca yabancı mallarla ilgili yasak ve kısıtlamalara uyulmasıdır.
 2. Serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan eşyanın beyan sahibi, serbest antrepo sahibi olan bir kişi ve Üye Devletlerin gümrük mevzuatına ilişkin mevzuatlarında öngörülen hallerde diğer kişiler de olabilir.
 3. Serbest antrepoların gümrük rejimine göre eşyanın kullanım şartları şunlardır:
  1. bir serbest antreponun gümrük rejimine tabi tutulan malların, faaliyet süresi boyunca bir serbest antrepo topraklarında yerleştirilmesi ve yeri, bu maddenin 5. paragrafı ve bu Kanunun 5. maddesinin 213. paragrafı dikkate alınarak;
  2. Bir serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan eşyanın, bunları böyle bir gümrük rejimine tabi tutan beyan sahibi veya bu bölüm uyarınca belirlenen diğer kişiler tarafından kullanılması;
  3. Serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan mallarla ilgili taahhütte bulunmak, bu Kanunun 213 üncü maddesine göre hareket etmek.
 4. Serbest antreponun işleyişinin sona ermesi üzerine, bu maddenin 3. fıkrasında belirtilen eşyanın serbest antrepo gümrük rejimine göre kullanım şartları, bu gümrük rejiminin usulüne uygun olarak tamamlanmasına veya sona ermesine kadar gözetilmelidir. bu Kuralın 3. maddesinin 215. paragrafı ile.
 5. Üye Devletlerin mevzuatı, bir serbest antreponun gümrük rejimine tabi tutulan malların, sahibi tüzel kişiliğe sahip bir tüzel kişilik olan birkaç serbest antrepo topraklarında yerleştirilebileceği ve yerleştirilebileceği durumları belirleyebilir. bir serbest antrepo gümrük prosedürü, bu tür malların ve bu tür antrepolar arasında bir serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan mallardan üretilen (alınan) malların hareketi ve bu durumlarda gümrük işlemlerinin özellikleri ve gümrük işlemlerinin özellikleri bu tür mallarla ilgili kontrol.

Madde 213. Serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan eşya ile serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan eşyadan yapılan (teslim edilen) eşya hakkında yapılan işlemler

 1. Bir serbest antreponun gümrük rejimine tabi tutulan mallar ve bir serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan mallardan yapılan (alınan) mallar ile ilgili olarak, bir serbest antrepo topraklarında aşağıdaki işlemlere izin verilir:
  1. depolama;
  2. mal yükleme (boşaltma) işlemleri ve depolama ile ilgili diğer kargo işlemleri;
  3. malların güvenliğini sağlamak için gerekli operasyonların yanı sıra, bir partiyi bölme, sevkiyat oluşturma, sınıflandırma, paketleme, yeniden paketleme, etiketleme, ticari kaliteyi iyileştirme operasyonları dahil olmak üzere malların nakliye (nakliye) ve satışa hazırlanması için normal operasyonlar;
  4. malların işlenmesi (işlenmesi), malların imalatı (montaj, demontaj, kurulum, montaj dahil), malların onarımı veya bakımı, serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan yabancı malların katıldığı veya katkıda bulunduğu işlemler dahil üretim (makbuz) mallarına, bu tür yabancı mallar, malların imalatı (alınması) sürecinde tamamen veya kısmen tüketilse (tüketilse) ve (veya) gümrük rejimine tabi mallardan üretilen (alınan) mallarda yer almasa bile bir serbest antrepo (bundan sonra bu bölümde - bir serbest antrepo gümrük rejimine tabi malların işlenmesine yönelik işlemler). Bir serbest antrepo gümrük rejimine tabi malların işlenmesine yönelik operasyonlar sırasında malların imalatına (teslim alınmasına) katılan veya kolaylaştıran yabancı mallar, teknolojik süreçte yardımcı araçlar olan malları (örneğin, ekipman) içermez. , makineler, demirbaşlar);
  5. Bir serbest antrepo gümrük rejimine tabi malların işlenmesine yönelik işlemleri ve ayrıca serbest bir antreponun işleyişi ve işleyişi ile ilgili diğer işlemleri yürütmek için ekipman, makine ve düzeneklerin, bunlara ait yedek parçaların kullanılması (işletilmesi). depo;
  6. serbest bir depo bölgesinde endüstriyel gayrimenkul ve yardımcı altyapı (bundan sonra bu bölümde - gayrimenkul olarak anılacaktır) inşası için malların kullanımı;
  7. bu Kodun 17. Maddesi uyarınca numune alma ve (veya) mal numuneleri;
  8. Serbest antrepo oluşturma amaçlarına uygun olarak Üye Devletlerin gümrük mevzuatına ilişkin mevzuatları tarafından oluşturulan diğer işlemler.
 2. Malların imalatı (alınması) sürecinde harcama (tüketim), üretim süreçlerinin sağlanması, serbest bir depo bölgesinde kullanılan ekipmanların, makinelerin ve montajların bakımı ve işletilmesi de dahil olmak üzere malların tam veya kısmi tüketimi gerçeği. gayrimenkul nesnelerinin inşası için, bu Kanunun 424 üncü maddesinin altıncı fıkrası uyarınca gümrük idaresine sunulan raporlara yansımaya tabidir.
 3. Bu maddenin 1. paragrafında belirtilen, bir serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan mallarla ilgili operasyonların listesi, Üye Devletlerin gümrük mevzuatına ilişkin mevzuatına uygun olarak, bir serbest antrepo oluştururken aşağıdakilere dayalı olarak azaltılabilir: yaratılmasının amaçları.
 4. Bu maddenin 1. paragrafının 3 - 5 ve 1 numaralı alt paragraflarında belirtilen işlemlerin yapılmasına yalnızca serbest antrepo sahibi tarafından izin verilir.
  Üye Devletlerin gümrük mevzuatına ilişkin mevzuatı, bu fıkrada belirtilen işlemleri gerçekleştirmeye yetkili diğer kişileri belirleyebilir.
 5. Gümrük idaresinin izniyle, bir serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan malları ve (veya) bir serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan mallardan imal edilen (alınan) malları, bir serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan mallardan ihraç edebilir. Aşağıdaki durumlarda serbest antrepo gümrük işlemlerini tamamlamadan serbest antrepo:
  1. Serbest bir antrepo sahibi tarafından işletmeye alınan ve kullanılan teçhizat veya diğer temel üretim tesisleri olan belirli eşya veya belirtilen temel üretim tesislerinin bölümleri, onarımları için Birliğin geri kalan gümrük bölgesinin geri kalanına ihraç edilir. (revizyon, modernizasyon hariç), bakım veya performans bu tür malları normal (çalışır) durumda tutmak için gerekli diğer işlemler;
  2. belirtilen mallar, üretim süreci tarafından sağlananlar da dahil olmak üzere teknik testleri, araştırmaları, testleri, doğrulamaları ve numune olarak gösterileri için operasyonları gerçekleştirmek üzere Birliğin geri kalan gümrük bölgesine ihraç edilir;
  3. Bu mallar, gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından gümrük işlemlerini gerçekleştirmek üzere, serbest antrepo sahibinin topraklarında serbest antrepo sahiplerinin siciline dahil olduğu Üye Devletin topraklarının geri kalanına ihraç edilir. Serbest antrepo dışında serbest antrepo, gümrük idaresinde gümrük düzenlemesine ilişkin devlet-üye mevzuatına göre yetkilendirilen gümrük idaresine taahhüt eder. gümrük işlemleri bu tür mallarla ilgili olarak;
  4. belirtilen mallar, bu Kodun 5. maddesinin 212. paragrafı uyarınca Üye Devletlerin mevzuatında öngörülen durumlarda, yerleştirme ve başka bir serbest antrepo topraklarında kalmak üzere ihraç edilir.
 6. Bu maddenin 1 inci fıkrasının 2 ve 5 numaralı alt paragraflarında belirtilen eşya, bu tür işlemlerin amaç ve koşullarına göre gümrük idaresi tarafından belirlenen sürenin bitiminden önce bir serbest antrepo ülkesine yeniden ithal edilebilir. Gümrük idaresi tarafından belirlenen süre, bu eşyanın beyan sahibinin gerekçeli talebi üzerine uzatılabilir.
  Bu maddenin 3 inci fıkrasının 5 üncü bendinde belirtilen eşya ile ilgili olarak, gümrük idaresince belirlenen sürenin bitiminden önce serbest antrepo gümrük işlemlerinin tamamlanması gerekir. Gümrük idaresi tarafından belirlenen süre, bu eşyanın beyan sahibinin gerekçeli talebi üzerine uzatılabilir.
  Bu maddenin 4 inci fıkrasının 5 üncü bendinde belirtilen eşya, gümrük idaresi tarafından belirlenen sürenin bitiminden önce başka bir serbest antrepo ülkesine yerleştirilmelidir. Gümrük idaresi tarafından belirlenen süre, bu eşyanın beyan sahibinin gerekçeli talebi üzerine uzatılabilir.
 7. Bu maddenin 5. paragrafında belirtilen iznin gümrük idaresi tarafından verilmesine ilişkin prosedür, Üye Devletlerin gümrük mevzuatına ilişkin mevzuatına göre belirlenir.
 8. Bir serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan eşyanın tamamı veya bir kısmı ile (veya) bir serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan eşyadan yapılan (teslim edilen) eşya ile ilgili olarak; bu malların mülkiyeti, kullanımı ve (veya) elden çıkarılması hakları. Bu durumda, bir serbest antrepo gümrük prosedürünün eylemi, bu maddenin 9. paragrafına göre bu malları tamamlamadan transfer etmesine izin verilen durumlar dışında, bu Kod tarafından belirlenen prosedüre göre tamamlanmalıdır. serbest bir antrepo gümrük prosedürü.
 9. Bir serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan malları ve (veya) bir serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan mallardan yapılan (alınan) malları, serbest bir antrepo gümrük prosedürünü tamamlamadan zilyet haline getirmek ve ( ya da kullan:
  1. bir müteahhit (alt yüklenici) veya serbest bir depo bölgesinde inşaat ve (veya) kurulum sözleşmesi işi yapacak başka bir kişiye;
  2. taşımaları için taşıyıcıya;
  3. bu tür malları normal (çalışır) durumda tutmak için gerekli onarımları (büyük onarımlar, modernizasyon hariç), bakım ve diğer işlemleri yapacak kişiler;
  4. üretim süreci tarafından sağlanan bu tür malların teknik testi, araştırması, testi, doğrulanması ve bunların numune olarak gösterilmesi ile ilgili işlemleri gerçekleştirecek kişiler;
  5. Bu maddenin 1 inci fıkrasının 2 ve 5 numaralı bentlerinde öngörülen hallerde, bir serbest antrepo ülkesinden ihraç edilen mallarla ilgili işlemleri gerçekleştirecek kişiler.
 10. Eşyanın bu maddenin 9 uncu paragrafında belirtilen kişilerin mülkiyetine geçmesi ve (veya) kullanımı, serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan eşyanın beyan sahibini, eşyanın ilgili mevzuata uygun olarak kullanılmasına ilişkin şartları yerine getirmekten muaf tutmaz. Bu bölümde sağlanan bir serbest antrepo gümrük prosedürü.

Madde 214. kimlik Serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan yabancı mallar, serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan yabancı mallardan imal edilen (alınan) mallarda

 1. Serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan yabancı eşyanın tespiti için, serbest antrepo gümrük rejimine tabi yabancı eşyadan imal edilen (teslim edilen) eşyada aşağıdaki yöntemler kullanılabilir:
  1. serbest antrepo sahibi veya gümrük memurları tarafından serbest antrepo gümrük rejimine tabi yabancı mallar üzerine mühürler, pullar, dijital ve diğer işaretlerin iliştirilmesi;
  2. yabancı malların ayrıntılı tanımı, fotoğrafı, ölçekli görüntüsü;
  3. önceden seçilmiş numunelerin ve (veya) yabancı mal ve yabancı mallardan üretilen (alınan) malların numunelerinin karşılaştırılması;
  4. seri numaraları dahil olmak üzere mevcut ürün etiketlemesinin kullanılması;
  5. bir serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan eşyanın niteliğine göre uygulanabilecek diğer yöntemler ve bir serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan eşyanın işlenmesi için gerçekleştirilen işlemler, ibraz edilen ayrıntılı belgeleri incelemek dahil, Bir serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan yabancı malların kullanımına, serbest antrepo gümrük rejimine tabi malların işlenmesine yönelik işlemlerin gerçekleştirilmesine ilişkin teknolojik süreçte ve bunların üretim teknolojisine ilişkin bilgi veya serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan malları işleme operasyonları sırasında gümrük kontrolü yaparak.
 2. Bir serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan yabancı mallardan üretilen (alınan) mallarda bir serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan yabancı malları tanımlama prosedürü, Üye Devletlerin gümrük mevzuatına ilişkin mevzuatına uygun olarak belirlenir.

Madde 215 Serbest antrepo gümrük işlemlerinin tamamlanması ve sona erdirilmesi

 1. Serbest antrepo gümrük işlemleri aşağıdaki durumlarda tamamlanmalıdır:
  1. bir serbest antrepo işleyişinin sona erdiği tarihten itibaren 6 ay içinde bir serbest antrepo işleyişinin sona ermesi;
  2. bir serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan eşyanın ihracı, serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan eşyadan imal edilen (alınan) eşyanın, bu eşyanın ihracı halleri hariç olmak üzere, serbest antrepo ülkesinden:
   • bu Kuralın 5. maddesinin 213. paragrafında belirtilen amaçlar için;
   • gömme, nötralizasyon, kullanım veya imha için Üye Devletlerin mevzuatına uygun olarak, bu tür mallar tüketici özelliklerini kaybetmişse ve amaçlanan kapasitede kullanım için uygun değilse;
  3. Bir serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan malların ve (veya) bir serbest antrepo gümrük rejimine tabi mallardan yapılan (alınan) malların zilyetliği, kullanımı ve (veya) elden çıkarılması haklarının beyan sahibi tarafından devredilmesi, Bu Kanunun 10 üncü maddesinin 9 uncu fıkrasında belirtilen haller dışında, bu maddenin 213. paragrafı uyarınca başka bir kişi.
 2. Bir serbest antreponun gümrük rejiminin tamamlanmasının ardından, eşyanın beyan sahibi, eşyanın serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulduğunda ve Üyenin mevzuatında öngörüldüğü takdirde, beyanda bulunan kişi olabilir. Devletlerin gümrük düzenlemesi, başka bir kişi.
 3. Bir serbest antreponun işleyişinin sona ermesi üzerine, bir serbest antreponun gümrük prosedürünün eylemi, bölgede bulunan mallar, gümrük transit gümrük prosedürü hariç olmak üzere, bu Kod tarafından öngörülen gümrük prosedürlerine tabi tutularak tamamlanır. Bu maddenin 4 ve 5 inci fıkraları dikkate alınarak serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan mallar, serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan mallar, mallardan yapılan (alınan) veya bu maddenin 7 ve 9 inci fıkraları dikkate alınarak tamamlanan mallar. Bu maddenin XNUMX. ve XNUMX. paragrafları uyarınca gümrük işlemleri.
  Serbest antrepoların gümrük işlemleri bu fıkranın birinci fıkrasına göre tamamlanmazsa, bu maddenin birinci fıkrasının 1 numaralı bendinde belirtilen sürenin sona ermesiyle bu gümrük rejiminin etkisi sona erer ve eşya alıkonulur. Bu Kodun 1. Bölümü uyarınca gümrük makamları tarafından
 4. Birliğin gümrük bölgesi dışındaki bir serbest antrepo topraklarından malların ihracı için, bir serbest antreponun gümrük prosedürünün eylemi aşağıdaki tesislerle sona erer:
  1. yeniden ihracat için gümrük prosedürü uyarınca:
   • Bir serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan ve bir serbest antrepo topraklarından doğal aşınma ve yıpranma nedeniyle meydana gelen değişiklikler ile normal taşıma koşullarında (nakliye) doğal kayıplardan kaynaklanan değişiklikler dışında, değişmeyen bir durumda ihraç edilen yabancı mallar. ) ve (veya) depolama;
   • bir serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan ve bu Kanunun 218 inci maddesi uyarınca Birlik malı olarak tanınmayan yabancı mallardan imal edilen (alınan) mallar;
  2. ihracat için gümrük prosedürü kapsamında:
   • Serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan birlik eşyası;
   • Birlik mallarından yapılan (alınan) mallar;
   • Bir serbest antreponun gümrük rejimine tabi tutulan ve bu Kanunun 218 inci maddesi uyarınca Birlik malı olarak tanınan yabancı mallardan imal edilen (alınan) mallar.
 5. Bir serbest antrepo ülkesinden Birliğin gümrük bölgesinin geri kalanına malların ihracı için, bir serbest antreponun gümrük prosedürünün eylemi aşağıdaki koşullarla sona erer:
  1. Bu Kanunun 1 nci maddesinin 4 nci fıkrasının 5, 7, 10, 14, 16 ve 2-127 numaralı bentlerinde belirtilen gümrük işlemlerine göre, serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan yabancı eşya, serbest antrepo ülkesinden ihraç edilir. doğal aşınma ve yıpranma nedeniyle meydana gelen değişiklikler ile normal taşıma (nakliye) ve (veya) depolama koşullarındaki doğal kayıplardan kaynaklanan değişiklikler ve gümrük kapsamına giren yabancı mallardan üretilen (teslim edilen) mallar hariç olmak üzere değişmeyen bir durumda. bu maddenin 6. paragrafı dikkate alınarak serbest antrepo prosedürü;
  2. yeniden ithalat için gümrük prosedürü uyarınca:
   • Normal taşıma (nakliye) ve (veya) depolama koşulları altında doğal aşınma ve yıpranmaya bağlı değişiklikler ile doğal kayıplara bağlı değişiklikler dışında değişmeyen serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan birlik eşyası;
   • Birlik malları için serbest antrepo gümrük rejimi tamamlandıktan sonra, münhasıran serbest antrepo gümrük rejimine tabi olan Birlik mallarından üretilen (alınan) mallar.
 6. Bir serbest antreponun gümrük rejimine tabi tutulan yabancı mallardan üretilen (alınan) eşyanın bileşimi, iç pazarın koruma tedbirlerine giren yabancı malları içeriyorsa, bu mallar bir serbest antrepo ülkesinden diğer ülkelere ihraç edilecek mallar. Birliğin gümrük bölgesi, bir serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan yabancı eşyanın bu eşyada tanımlanmasına bağlı olarak, bu Kanunun 1 nci maddesinin 7 nci fıkrasının 2 ve 127 nci fıkralarında belirtilen gümrük işlemlerine tabi tutulabilir.
 7. Bir serbest antreponun gümrük işlemi, bu maddenin 9 uncu fıkrasında öngörülen durumda ve ayrıca aşağıdaki durumlarda gümrük işlemlerine tabi tutulmadan tamamlanır:
  1. Serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan mallar ile serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan mallardan imal edilen (alınan) mallar, tüketici özelliklerini kaybetmiş ve amaçlanan kapasitede kullanıma uygun olmayan hale gelmiş, Üye Devletlerin mevzuatına uygun olarak herhangi bir şekilde gömmek, etkisiz hale getirmek, kullanmak veya imha etmek için serbest bir antrepo bölgesi. Bu durumda, bir serbest antrepo gümrük rejiminin eylemi, bir serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan malların gömülen, zararsız hale getirilen, elden çıkarılan ve (veya) malların sayısına karşılık gelen bir kısmı ile ilgili olarak sona erer. diğer herhangi bir şekilde imha edilen ve Üye Devletlerin gümrük mevzuatına ilişkin mevzuatına göre belirlenen;
  2. Bir serbest antreponun gümrük rejimine tabi tutulan eşyanın, normal taşıma (nakliye) ve (veya) depolama koşulları altında bir kaza veya mücbir sebepler nedeniyle imha edilmesi ve (veya) geri dönülemez şekilde kaybolması veya doğal kayıplar sonucu geri dönülemez şekilde kaybolması ve bu tür bir tahribat veya geri dönülemez kayıp gerçeği, gümrük idaresi tarafından Üye Devletlerin gümrük mevzuatına ilişkin mevzuatına uygun olarak tanınır.
 8. Bu maddenin 7. paragrafında belirtilen durumlarda bir serbest antrepo gümrük prosedürünü tamamlama prosedürü, Üye Devletlerin gümrük mevzuatına ilişkin mevzuatına uygun olarak belirlenir.
 9. Serbest antreponun işleyişinin sona ermesi üzerine, serbest antreponun gümrük rejimine tabi tutulan ve serbest antrepo sahibi tarafından işletmeye alınan ve kullanılan teçhizat olan eşyaya ilişkin olarak serbest antrepo gümrük rejiminin etkisi veya bir serbest antrepo sahibi tarafından bir serbest antrepo topraklarında gayrimenkul nesneleri oluşturmak için kullanılan ve bu tür gayrimenkul nesnelerinin ayrılmaz bir parçası olan, belirtilen eşyanın, belirtilen eşyanın, belirtilen şekilde gümrük işlemlerine tabi tutulmadan tamamlandığı mallar. Üye Devletlerin mevzuatı.
  Bu mallar, serbest antrepo gümrük işlemlerinin tamamlandığı tarihten itibaren Birlik malı statüsü kazanır.
 10. Beyan sahibi, bir serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan malların ve (veya) bir serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan mallardan yapılan (alınan) malların zilyetlik, kullanım ve (veya) elden çıkarılması haklarını bir başkasına devrettiğinde, kişi, bir serbest antrepo gümrük prosedürü eylemi, bu maddenin 1. paragrafının 5. bendi uyarınca sona erer.
 11. Bir serbest antrepo sahibinin tasfiyesi üzerine bir serbest antrepo gümrük prosedürünün tamamlanması, Üye Devletlerin gümrük mevzuatına ilişkin mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilir.

Madde 216. Serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan (yerleştirilen) yabancı mallara ilişkin ithalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergiler ödeme yükümlülüğünün ortaya çıkması ve sona ermesi, bunların ödenmesi için son tarih ve hesaplama

 1. Serbest antrepoda gümrük rejimine tabi tutulan (yerleştirilen) yabancı mallara ilişkin ithalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergileri ödeme yükümlülüğü, gümrük idaresinin mallar için bir beyanname kaydettirdiği andan itibaren beyan sahibinden doğar. ve eşya beyanında bulunmadan önce serbest bırakılmak üzere beyan edilen eşya ile ilgili olarak, eşya beyanında bulunmadan önce eşyanın serbest bırakılması için başvuruda bulunan bir kişi için - gümrük idaresinin eşyanın serbest bırakılması için başvuruyu tescil ettiği andan itibaren mallar için beyanname verilmesi.
 2. Serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan (yerleştirilen) yabancı mallara ilişkin ithalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergileri ödeme yükümlülüğü, aşağıdaki durumların gerçekleşmesi üzerine beyan sahibi tarafından sona erer:
  1. Bir serbest antrepo gümrük rejiminin tamamlanması hariç olmak üzere, bu maddenin 215 üncü fıkrasında belirtilen durumların gerçekleşmesinden sonra da dahil olmak üzere, bu Kanunun 4 inci maddesi uyarınca bir serbest antrepo gümrük rejiminin tamamlanması, bu Kanunun 2 inci maddesinin 4 nci fıkrasının 215 nci fıkrasının dördüncü fıkrasında belirtilen eşya ihracı için gümrük rejimi;
  2. Bu Kanunun 2 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının 215 üncü fıkrasının dördüncü fıkrasında belirtilen, ihracat için gümrük rejimine tabi olan eşyanın Birliğinin gümrük bölgesinden ihracatı;
  3. serbest antrepo gümrük rejiminin sona erdiği eşyanın ve (veya) serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan eşyadan üretilen (teslim alınan) eşyanın, böyle bir gümrük rejiminin uygulanması çerçevesinde yerleştirilmesi Bu Kanunun 7. maddesinin 129. paragrafı uyarınca gümrük prosedürleri kapsamında sona erdirilen;
  4. ithalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergiler ve (veya) tahsilat yükümlülüğünün bu maddenin 5. paragrafı uyarınca hesaplanan ve ödenecek tutarlarda yerine getirilmesi;
  5. Bir serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan yabancı malların ve (veya) yapılan (alınan) malların imhası ve (veya) geri alınamaz kaybının gümrük düzenlemesine ilişkin gümrük idaresi tarafından gümrük idaresi tarafından tanınması bir kaza veya mücbir sebep veya bu malların normal taşıma (nakliye) ve (veya) depolama koşulları altında doğal kaybı sonucu geri alınamayacak şekilde kaybolması nedeniyle serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan eşyadan; Bu yabancı mallarla ilgili olarak bu Kanuna göre bu tür bir tahribat veya telafisi mümkün olmayan kayıplardan önce, ithalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergilerin ödenmesi için son tarih geldiğinde;
  6. bir serbest antrepo gümrük prosedürüne göre malları serbest bırakmayı reddetme - mal beyanı veya serbest bırakma başvurusu sırasında ortaya çıkan ithalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergileri ödeme yükümlülüğü ile ilgili olarak mallar için beyanname vermeden önce mallar;
  7. bu Kanunun 113. maddesi uyarınca mal beyanının iptali ve (veya) bu Kanunun 4. maddesinin 118. fıkrası uyarınca malların serbest bırakılmasının iptali - ithalat gümrük vergileri, vergiler, özel ödeme yükümlülüğü ile ilgili olarak eşya beyannamesinin tescili sırasında ortaya çıkan anti-damping, telafi edici vergiler;
  8. o üye devletin mevzuatına uygun olarak malların müsaderesi veya bir üye devletin mülkiyetine (gelirine) dönüştürülmesi;
  9. eşyanın bu Kanunun 51. Bölümü uyarınca gümrük idaresi tarafından alıkonulması;
  10. Suç raporunun doğrulanması sırasında, bir ceza davası veya idari suç davası (idari bir davanın yürütülmesi) sırasındaki işlemler sırasında el konulan veya tutuklanan eşyanın geçici olarak depolanması veya gümrük işlemlerinden birine yerleştirilmesi ve bununla ilgili olarak bu tür mallar daha önce serbest bırakılmamışsa iade kararı verildi.
 3. İthalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergileri ödeme yükümlülüğü, bu maddenin 4. paragrafında belirtilen koşulların gerçekleşmesiyle birlikte yerine getirilir.
 4. Aşağıdaki durumlarda, ithalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergilerin ödenmesi için son tarih:
  1. Bir serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan yabancı malların ve (veya) bir serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan yabancı mallardan üretilen (alınan) malların serbest antrepo ülkesinden ihraç edilmesi durumunda, tamamlanmasından önce, Bu Kanunun 5 üncü maddesinin 213 inci fıkrasında belirtilen hallerde, bu eşyanın bir serbest antrepo ülkesinden ihraç edilebildiği durumlar hariç olmak üzere, bu tür eşya için serbest antrepo gümrük rejimi veya gümrük idaresinin izni olmaksızın Bu Kanunun 2 inci maddesinin 1 inci fıkrasının 215 numaralı bendinde öngörülen hallerde bir serbest antrepo gümrük işleminin tamamlanması, - serbest antrepo ülkesinden çıkarılma günü ve bu gün belirlenmemişse, - gün serbest antrepo bölgesinden bu tür bir çıkarma gerçeğinin ortaya çıkarılması;
  2. Serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan yabancı eşya ile (veya) serbest antrepo gümrük rejimine tabi yabancı eşyadan yapılan (alınan) eşyanın, gümrük rejiminin tamamlanmasından önce başka bir kişiye devredilmesi halinde, Bu Kanunun 9 üncü maddesinin 213 uncu paragrafında öngörülen durumlarda, bu tür malların devredilebileceği durumlar hariç, bu tür mallar için bir serbest depo - malların transfer günü ve bu gün belirlenmemişse, - ifşa günü böyle bir transferin gerçeği;
  3. Gümrük idaresi tarafından bu Kanunun 6 üncü maddesinin 213 ncı fıkrasının birinci fıkrası uyarınca belirlenen sürenin bitiminden önce serbest antrepo ülkesine iade edilmemesi durumunda, serbest antrepo ülkesinden ihraç edilen eşya, Bu Kanunun 1 üncü maddesinin 2 inci fıkrasının 5 ve 213 nci fıkralarında belirtilen haller, - Gümrük idaresi tarafından bu Kanunun 6 üncü maddesinin 213 ncı fıkrasının birinci fıkrası uyarınca belirlenen sürenin sona erdiği gün;
  4. Bir serbest antrepo ülkesinden ihraç edilen mallarla ilgili olarak bu Kanunun 6 üncü maddesinin 213 ncı fıkrasının ikinci fıkrası uyarınca gümrük idaresi tarafından belirlenen sürenin sona ermesinden önce bir serbest antreponun gümrük prosedürü tamamlanmazsa, bu Kanunun 3. maddesinin 5. fıkrasının 213. bendinde belirtilen durum, - bu sürenin sona erdiği gün;
  5. Bu Kanunun 6 üncü maddesinin 213 ncı fıkrasının üçüncü fıkrası uyarınca gümrük idaresi tarafından belirlenen sürenin sona ermesinden önce başka bir serbest antrepo ülkesine yerleştirilmemesi durumunda, bir serbest antrepo ülkesinden ihraç edilen eşya, bu Kanunun 4 üncü maddesinin 5 inci fıkrasının 213 üncü bendinde belirtilen durum - gümrük idaresi tarafından bu Kanunun 6 üncü maddesinin 213 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca belirlenen sürenin sona erdiği gün;
  6. Bir serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan yabancı eşyanın ve (veya) bir serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan yabancı eşyadan yapılan (alınan) eşyanın, imha ve (veya) geri alınamaz kayıp hariç, kaybolması durumunda bir kaza veya mücbir sebep nedeniyle veya normal taşıma (nakliye) ve (veya) depolama koşullarında doğal kayıptan kaynaklanan telafisi mümkün olmayan kayıp, - mal kaybı günü ve bu gün belirlenmemişse, - gün böyle bir kayıp gerçeğini ortaya çıkarmak;
  7. Gümrük idaresi, bu Kanunun 2 inci maddesinin 1 inci fıkrasının ikinci fıkrasının üçüncü fıkrasında belirtilen eşyanın gömülmesi, etkisiz hale getirilmesi, kullanılması veya başka şekilde imha edildiğini teyit eden belgeleri, belirlediği süre içinde gümrük idaresine ibraz etmezse, - bu tür malların serbest antrepo bölgesi dışına ihraç edildiği gün;
  8. Bu Kanunun 5 uncu maddesinin 139 inci fıkrasının üçüncü fıkrası uyarınca sona erdirilmesi durumunda, bu Kanunun 2 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının ikinci fıkrasının dördüncü fıkrasında belirtilen eşyaya ilişkin ihracat gümrük rejimi, aşağıdakiler hariç, Bu tür bir fesih sırasında bir serbest antrepo topraklarında bulunan bu mallarla ilgili ihracat gümrük rejiminin sona ermesi - 215. maddenin 5. fıkrasının birinci fıkrası ile belirlenen sürenin sona erdiği günü takip eden gün bu Kodun.
 5. Serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan yabancı eşya ile ilgili olarak bu maddenin 4 üncü fıkrasında belirtilen hallerin oluşması halinde ithalat gümrük vergileri, vergi, özel, anti-damping, telafi edici vergiler, bu tür yabancı mallar, ithalat gümrük vergileri ve vergilerinin ödenmesi için tarife tercihleri ​​ve faydaları uygulanmadan iç tüketim için gümrük rejimine tabi tutulmuş gibi ödenir.
  Serbest antrepoda gümrük rejimine tabi tutulan yabancı eşyadan imal edilen (teslim alınan) eşya ile bu Kanunun 4 üncü maddesine göre eşyada bu maddenin 214 üncü fıkrasında belirtilen haller meydana gelirse, gümrük vergileri, gümrük vergileri, gümrük vergileri, anti-damping vergileri, gümrük vergileri, anti-damping, telafi edici vergiler, serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan yabancı mallarla ilgili olarak ödenir ve altına yerleştirilen yabancı mallardan yapılan (teslim edilen) malların imalatında kullanılır. Serbest antrepo gümrük prosedürü, bu tür yabancı mallar, gümrük vergileri ve gümrük vergilerinin ödenmesi için tarife tercihleri ​​ve faydaları uygulanmadan iç tüketim için serbest bırakılması için gümrük prosedürüne tabi tutulmuş gibi.
  Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen durumlarda, ithalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergiler, ithalat gümrük vergileri oranları, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergilerin hesaplanması için eşyanın serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulması için verilen mal beyannamesinin gümrük idaresi tarafından tescil edildiği gün ve serbest bırakılması gümrük rejimine tabi tutulduğunda serbest bırakılan mallarla ilgili olarak uygulanır. bir serbest antrepo, eşya beyannamesinin verilmesinden önce yapılmışsa, - eşya beyannamesi verilmeden önce eşyanın serbest bırakılması için bir başvurunun gümrük idaresi tarafından tescil edildiği gün.
 6. Serbest antrepoda gümrük rejimine tabi tutulan yabancı eşyadan imal edilen (alınan) eşya ile bu Kanunun 4 üncü maddesine göre eşyada bu maddenin 214 üncü fıkrasında belirtilen haller meydana gelmişse, serbest antrepo rejimi, ithalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergiler, serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan yabancı mallardan yapılan (alınan) mallar serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulmuş gibi ödenir. ithalat gümrük vergileri ve vergilerinin ödenmesi için tarife tercihleri ​​ve faydaları uygulanmadan iç tüketim için. Bu durumda, ithalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergiler bu Kanunun 7 ve 12. Bölümlerine göre hesaplanır.
  İthalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergiler, ithalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergi oranlarının hesaplanması için, ithalatın son ödeme gününde geçerli olmak üzere uygulanır. gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergiler, bu maddenin 4. paragrafı uyarınca, bir serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan yabancı mallardan üretilen (alınan) mallarla ilgili olarak. Malların gümrük kıymetini belirlemek ve ayrıca ithalat gümrük vergilerini, vergileri, özel, anti-damping, telafi edici vergileri hesaplamak için yabancı paranın bir üye devletin para birimine çevrilmesi gerekiyorsa, böyle bir dönüştürme bu maddenin 4. fıkrası uyarınca ithalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergiler, vade tarihinde geçerli olan döviz kuru üzerinden yapılır. Gümrük idaresi eşya hakkında doğru bilgiye sahip değilse (niteliği, adı, miktarı, menşei ve (veya) gümrük değeri), ödenecek ithalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergilerin hesaplanmasında esas alınır. gümrük bilgi organı temelinde belirlenir ve malların sınıflandırılması bu Kodun 3. maddesinin 20. paragrafı dikkate alınarak yapılır.
  Dış Ekonomik Faaliyet Emtia Nomenklatürüne uygun ürün kodu, karakter sayısı 10'dan az olan gruplama düzeyinde belirlenirse:
  • ithalat gümrük vergilerinin hesaplanmasında, böyle bir gruplandırmaya dahil olan eşyaya tekabül eden en yüksek gümrük vergisi oranları uygulanır;
  • vergilerin hesaplanmasında katma değer vergisi oranlarının en yükseği uygulanır, bu gruba dahil olan mallara tekabül eden tüketim vergisi oranlarının (tüketim vergisi veya tüketim vergisi) en yüksek olanı uygulanır. gümrük vergileri belirlenir;
  • özel, anti-damping, telafi edici vergilerin hesaplanmasında, bu fıkranın onuncu fıkrası dikkate alınarak, böyle bir gruplandırmaya dahil olan mallara tekabül eden özel, anti-damping, telafi edici vergi oranlarının en yüksek olanı uygulanır. Özel, anti-damping, telafi edici vergiler, bu Kodun 4. Bölümü uyarınca teyit edilen malların menşei ve (veya) bu vergileri belirlemek için gerekli diğer bilgiler temelinde hesaplanır. Malların menşei ve (veya) belirtilen vergileri belirlemek için gerekli diğer bilgiler teyit edilmezse, özel, anti-damping, telafi edici vergiler, ilgili ülkenin malları için belirlenen en yüksek özel, anti-damping, telafi edici vergi oranlarına göre hesaplanır. Malların sınıflandırılması 10 karakter düzeyinde gerçekleştirilirse, Dış Ekonomik Faaliyet Emtia Nomenklatürünün aynı kodu veya Dış Ekonomik Faaliyet Emtia Nomenklatürüne uygun mal kodları ise, gruplandırmaya dahil edilen mallar karakter sayısı 10'dan az olan gruplama düzeyinde belirlenir.
   Mallar hakkında daha sonra doğru bilgiler oluşturulurken, ithalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergiler bu tür doğru bilgiler temelinde hesaplanır ve fazla ödenen ve (veya) aşırı tahsil edilen ithalat miktarlarının iadesi (dengesi) yapılır. gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergiler veya bu Kanunun 10. ve 11. Bölümleri ile 76 ve 77. Maddeleri uyarınca ödenmemiş tutarların tahsili.
 7. Bu maddenin 5. paragrafı uyarınca ödenen (tahsilat edilen) ithalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergilerin tutarları için, belirtilen tutarlar için bir ödeme ertelenmiş gibi faiz ödenir. ithalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergilerin ödenmesi için son tarihin sona erdiği gün, malların gümrük rejimine tabi tutulma tarihi. Belirtilen faiz, bu Kanunun 60 ıncı maddesine göre hesaplanır ve ödenir.
 8. Bu Kanunun 2 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının 215 üncü fıkrasının dördüncü fıkrasında belirtilen bir serbest antreponun gümrük rejiminin tamamlanması veya Birliğin gümrük bölgesinden ihracı halinde, gümrük rejimine tabi tutulan eşya, Bu Kanunun 7. maddesinin 129. fıkrası uyarınca yabancı eşyaya uygulanan eşyanın ihracı veya gümrük rejimine tabi tutulması veya ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesinden sonra bu eşyanın bu Kanunun 51. gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergiler ve (veya) tahsilatları (tamamen veya kısmen) gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergiler ödenmiş ve (veya) buna göre tahsil edilmiştir. bu madde ile bu Kuralların 10. Bölümü ve 76. Maddesi uyarınca iadeye (mahsup) tabidir.

Madde 217. İthalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, bir serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan mallar ile gümrüğe yerleştirilen yabancı mallardan yapılan (alınan) malları yerleştirirken telafi edici vergilerin hesaplanması ve ödenmesinin özellikleri ayrı gümrük prosedürleri altında serbest antrepo prosedürü

 1. Bir serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan ve bir serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan malların işlenmesine ilişkin işlemlere tabi tutulmayan yabancı malları serbest antrepo topraklarında yerleştirirken, iç tüketim için serbest bırakma gümrük rejimine tabidir. ithalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergiler, ithalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergi oranlarının hesaplanması, beyannamenin gümrük idaresi tarafından tescil edildiği gün yürürlüktedir. eşyanın serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulması için dosyalanan eşya ve serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulduğunda serbest bırakılması eşyaya ilişkin beyannamenin verilmesinden önce yapılmış eşyaya ilişkin olarak, - Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen durum hariç olmak üzere, eşya beyannamesinin sunulmasından önce eşyanın serbest bırakılması başvurusunun gümrük idaresi tarafından tescil edildiği gün.
  Serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan, faaliyete geçirilen ve serbest antrepo sahibi tarafından bu maddenin 1 üncü maddesinin 213 inci fıkrasında öngörülen işlemleri gerçekleştirmek için kullanılan ekipmanın iç tüketim için serbest bırakılması için gümrük rejimine tabi tutulurken İthalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergiler, ithalat gümrük vergileri oranları, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergilerin hesaplanmasında kullanılan kod, gümrük idaresi tarafından tescil edildiği gün yürürlüğe girer. iç tüketim için serbest bırakılması için gümrük rejimine tabi ekipmanın yerleştirilmesi için verilen mallar için bir beyanname.
 2. Bu Kanunun 1 nci maddesinin 5 nci fıkrasının 7, 10, 14, 2 ve 127 üncü fıkralarında belirtilen gümrük işlemlerine tabi tutulduğunda, serbest antrepo gümrük rejimine tabi yabancı eşyadan yapılan (alınan) eşya:
  1. Bu Kanunun 214 üncü maddesi uyarınca yürütülen bir serbest antreponun gümrük rejimine tabi tutulan yabancı eşyanın belirtilen eşyasında tanımlanmasına bağlı olarak, ithalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergiler ilgili olarak hesaplanır. bir serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan ve bir serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan yabancı mallardan imal edilen (alınan) malların imalatında kullanılan yabancı mallara. Aynı zamanda, ithalat gümrük vergilerinin hesaplanmasında, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergiler, ithalat gümrük vergileri oranları, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergiler uygulanır. eşyanın serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulması için verilen eşyaya ilişkin beyannamenin gümrük idaresi tarafından tescili. ve serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulduğunda, serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulduğunda serbest bırakılan eşya ile ilgili olarak, eşya beyannamesinin verilmesi, - eşya beyannamesinin verilmesinden önce eşyanın serbest bırakılması için bir başvurunun gümrük idaresi tarafından tescil edildiği gün;
  2. Gümrük idaresi tarafından serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan yabancı mallardan yapılan (alınan) eşyaya ilişkin bir beyannamenin gümrük idaresi tarafından tescil edildiği gün yokluğunda, serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan yabancı eşyanın tespiti Bu Kanunun 214 üncü maddesi uyarınca yürütülen bir serbest antrepo gümrük rejimine tabi yabancı mallardan yapılan (alınan) mallarda antrepo, ithal gümrük vergileri, vergiler yerleştirilen yabancı mallardan üretilen (alınan) mallar için hesaplanır. serbest bir antrepo gümrük prosedürü altında. Aynı zamanda, ithalat gümrük vergileri ve vergilerinin hesaplanmasında, ithalat gümrük vergileri ve vergileri oranları, aşağıda belirtilen gümrük prosedürleri kapsamında yerleştirmek üzere sunulan eşyaya ilişkin beyannamenin gümrük idaresi tarafından tescil edildiği gün geçerli olarak uygulanır. bu Kuralın 1. maddesinin 5. fıkrasının 7, 10, 14, 2 ve 127 numaralı alt paragrafları. Bu durumda, ithalat gümrük vergilerinin ad valorem oranda hesaplanmasının temeli, bir serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan yabancı mallardan üretilen (alınan) malların tahmini değeridir, belirleme prosedürü Komisyon tarafından belirlenir.
 3. Bir serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan yabancı mallardan imal edilen (alınan) eşyanın bu Kanunun 10 inci maddesinin 215 uncu fıkrası uyarınca gümrük işlemlerine tabi tutulması suretiyle serbest antrepo gümrük işleminin tamamlanması üzerine, ithalat gümrük vergileri, vergiler bir serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan yabancı mallardan imal edilen (alınan) mallarla ilgili olarak hesaplanır. Aynı zamanda, ithalat gümrük vergileri ve vergilerinin hesaplanmasında, belirtilen gümrük prosedürlerine tabi eşyanın yerleştirilmesi için ibraz edilen eşya için beyannamenin gümrük idaresi tarafından tescil edildiği gün yürürlükte olan ithalat gümrük vergileri ve vergi oranları uygulanır. bu Kuralın 1. maddesinin 5. fıkrasının 7, 10, 14, 2 ve 127 numaralı alt paragraflarında.
 4. Bu maddenin 1 - 3 üncü fıkralarında belirtilen durumlarda ithalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergilerin hesaplanması için yabancı paranın bir üye devletin para birimine çevrilmesi gerekiyorsa, böyle bir dönüştürme, ithalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergi oranlarının her bir durum için belirlendiği gün geçerli olan döviz kuru üzerinden yapılır.

Madde 218 Serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan yabancı eşyadan imal edilen (teslim edilen) eşyanın durumunun tespiti

 1. Bir serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan yabancı mallardan üretilen (alınan) mallar, Birliğin gümrük bölgesinden ihraç edilirse, bu tür malların durumu, ifade edilebilecek malların yeterli şekilde işlenmesi kriterlerine göre belirlenir. içinde:
  1. ilk 4 karakterden herhangi biri düzeyinde dış ekonomik faaliyetin Emtia terminolojisine göre mal kodunun değiştirilmesi;
  2. kullanılan malzemelerin maliyetinin yüzdesi veya katma değer nihai ürünün fiyatında sabit bir paya ulaştığında malların değerindeki değişiklikler (ad valorem pay kuralı);
  3. malların Birlik malı olarak tanınması için gerekli şartların yerine getirilmesi, yeterli üretim ve teknolojik işlemlerin gerçekleştirilmesi.
 2. Birlik gümrük bölgesinden ihracat amacıyla bir serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan yabancı mallardan imal edilen (alınan) mallar, eğer imalat (makbuz) işlemleri sonucunda Birlik malları olarak kabul edilir. mallar için aşağıdaki koşullardan biri karşılanır:
  1. Bu maddenin 4. paragrafında belirtilen durumlar dışında, ilk 3 karakterden herhangi biri düzeyinde yabancı ekonomik faaliyetin Emtia terminolojisine göre mal kodunda bir değişiklik oldu;
  2. Bir serbest antreponun gümrük rejimine tabi tutulan yabancı eşyanın değerinin yüzdesi, nihai ürünün fiyatındaki sabit bir payı aşamaz veya katma değer, nihai ürünün fiyatındaki sabit bir paya ulaşır. bu maddenin 3. paragrafında belirtilen durumlar;
  3. eşyaya ilişkin olarak, serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan yabancı eşyadan yapılan (teslim edilen) eşyanın Birlik malı sayılmasına yetecek şartların sağlanmış olması, üretim ve teknolojik işlemlerin yapılmış olması, Bu maddenin 3. fıkrasının birinci fıkrasında belirtilen durum için.
 3. Bir serbest antreponun gümrük rejimine tabi tutulan yabancı mallardan üretilen (alınan) mallar, hangi mallar için yeterli işleme kriterlerini karşılamayan bu tür mallarla ilgili işlemler yapılmışsa, birlik malları olarak kabul edilmez. diğer şartların yerine getirilmesi.
  İlk 4 haneden herhangi biri düzeyinde Dış Ekonomik Faaliyet Emtia Nomenklatürüne göre mal kodunun değiştirilmesi ve nispi pay kuralı, altına yerleştirilen yabancı mallardan yapılan (teslim edilen) malların yeterli şekilde işlenmesi için kriter olarak uygulanmaz. bir serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan yabancı mallardan imal edilen (alınan) mallarla ilgili ise, bir serbest antrepo gümrük rejimine tabi olan mallardan üretilen (alınan) malların tanınması için yeterli şartlar, üretim ve teknolojik işlemler listesi. Bir serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan yabancı mallar, Birlik malları.
 4. Bir serbest antrepo gümrük rejimine tabi yabancı mallardan imal edilen (alınan) malların, Birlik mallarının ve ayrıca yerine getirilmesi gereken işlemlerin bir listesinin tanınması için yeterli koşullar, üretim ve teknolojik işlemler listesi. Serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan yabancı eşyadan imal edilen (teslim edilen) eşyanın durumunun belirlenmesinde yeterli işleme kriterlerini karşılamayanlar Komisyon tarafından belirlenir.
 5. Serbest antrepo gümrük rejimine tabi yabancı mallardan imal edilen (teslim edilen) malların yeterli düzeyde işlenmesi için bir ölçüt olarak ad valorem pay kuralının kullanılmasına ilişkin usul Komisyon tarafından belirlenir.
  Serbest antrepoda gümrük rejimine tabi tutulan Birlik eşyası için onarım işlemleri yapılırken yeterli işleme kriteri olarak ad valorem paylaşım kuralı uygulanmaz.
 6. Bir serbest antreponun gümrük rejimine tabi tutulan yabancı mallardan imal edilen (teslim edilen) eşyanın statüsü, yetkili bir devlet organı veya bir üye devletin yetkili kuruluşu tarafından belirlenir.
 7. Bir serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan yabancı mallardan üretilen (alınan) malların durumunu teyit eden bir belge olarak, yetkili bir devlet organı veya bir üye devletin yetkili kuruluşu, Türkiye'den yapılan (alınan) malların tanınması hakkında bir görüş verir. Gümrük rejimine tabi tutulan yabancı eşya, serbest antrepo, Birlik eşyası veya serbest antrepo gümrük rejimine tabi yabancı eşyadan imal edilen (alınan) eşyanın Birlik eşyası olmadığı kabulüne ilişkin bir karar. Bu sonuçların biçimleri, bu tür sonuçların elektronik belgeler biçimindeki yapısı ve formatı, bunları doldurma prosedürü ve bunların yayınlanması ve uygulanmasına ilişkin prosedür Komisyon tarafından belirlenir.
 8. Serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan yabancı eşyadan imal edilen (teslim edilen) eşyanın durumunu teyit eden bir belgenin yokluğu, iptali veya hükümsüzlüğü halinde, bu eşyanın ihracı için serbest antrepo gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra, Birliğin gümrük bölgesinden gelen, Birlik eşyası olarak ve diğer amaçlar için - yabancı eşya olarak kabul edilecektir.
BUKH.1C, giden çalışma haftasının en parlak ve en olumlu haberini hatırlatıyor.
00:25 24-07-2021 Daha fazla detay
BUH.1С, muhasebecilerin, yöneticilerin ve girişimcilerin SKK alanındaki en son gelişmelerden haberdar olmalarına yardımcı olmak için çevrimiçi bilet satış ofisleri hakkındaki haberlere kısa bir genel bakış derlemektedir.
23:45 23-07-2021 Daha fazla detay