menü

Yeniden ihracat gümrük prosedürü

Madde 238. Yeniden ihracat için gümrük rejiminin içeriği ve uygulanması

 1. Gümrük prosedürü yeniden ihracat - Birliğe ait yabancı mal ve mallara uygulanan bir gümrük prosedürü, buna uygun olarak yabancı mallar Gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergiler ve (veya) 242. bu Kod ve Birlik malları - malları bu gümrük prosedürüne tabi tutma koşullarına tabi olmak üzere, ihracat gümrük vergilerini ödemeden.
 2. Yeniden ihracat gümrük prosedürü aşağıdakiler için geçerlidir:
  1. Gümrük işlemlerine tabi tutulan yabancı mallar dahil, Birliğin gümrük bölgesine ithal edilen ve Birliğin gümrük bölgesinde bulunan yabancı mallar;
  2. Birliğin gümrük bölgesinde işleme faaliyetleri sonucunda alınan (oluşturulan) mallar (işleme ürünleri, bu Kanunun 3 inci maddesinin 170. paragrafında belirtilen atıklar hariç olmak üzere atıklar ve (veya) kalıntılar), bu Kodun 1. maddesinin 173. paragrafı uyarınca gümrük bölgesinde işleme için gümrük prosedürü;
  3. Bu Kanunun 3 inci maddesinin 195 üncü fıkrasında belirtilen atıklar ve (veya) evsel tüketim için işleme faaliyetlerinden kaynaklanan kalıntılar hariç olmak üzere, atıklar, 1 nci fıkranın 2 inci alt paragrafı uyarınca yurtiçi tüketim için işlemeye yönelik gümrük prosedürünü tamamlamak için Bu Kanunun 197. Maddesi;
  4. Bu Kanunun 1 nci maddesinin 5 inci fıkrasının 207 inci bendi uyarınca serbest gümrük bölgesinin gümrük rejimini tamamlamak üzere serbest gümrük bölgesinin gümrük rejimine tabi yabancı eşyadan imal edilen (alınan) eşya;
  5. Bu Kanunun 1 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının 215 inci bendi uyarınca serbest antrepo gümrük rejimini tamamlamak üzere serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan yabancı mallardan üretilen (alınan) mallar;
  6. Eşyanın taşındığı işlem şartlarının yerine getirilmemesi nedeniyle eşyanın Birlik gümrük bölgesinden ihraç edilmesi durumunda, iç tüketim için serbest bırakılması için gümrük prosedürü uygulanan Birlik eşyası Bu Kodun 2. maddesinin 239. paragrafında belirtilen koşullara uygun olması halinde, miktar, kalite, tanım veya ambalaj açısından dahil olmak üzere Birliğin gümrük sınırının ötesinde;
  7. Birlik içindeki uluslararası anlaşmalar veya Birliğe katılımla ilgili uluslararası anlaşmalar uyarınca, Birleşik Gümrük Tarifesi tarafından belirlenenden daha düşük ithalat gümrük vergileri uygulanan, iç tüketim için serbest bırakılması için gümrük rejimine tabi tutulan mallar. Avrasya Ekonomik Birliği'nin, bu mallar, malların Birlik gümrük sınırından taşınmasına esas olan işlem şartlarının yerine getirilmemesi nedeniyle Birliğin gümrük bölgesinden ihraç edilirse, aşağıdakiler de dahil olmak üzere, Bu Kodun 2. maddesinin 239. paragrafında belirtilen koşullara tabi olarak miktar, kalite, tanım veya ambalaj.
 3. Bu maddenin 6. fıkrasının 2. bendinde belirtilen, yeniden ihracat gümrük rejimine tabi tutulan ve Birlik gümrük bölgesinden fiilen ihraç edilen Birlik eşyası, Birlik eşyası statüsünü kaybeder.
 4. Birliğin gümrük bölgesinden ihraç edilenlerle ilgili olarak yeniden ihracat için gümrük prosedürünün uygulanmasına izin verilir:
  1. Bu Kanunun 1 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasının 176 inci bendinde belirtilen ve gümrük bölgesi dışında işlemek için gümrük rejimine tabi tutulan eşyanın, 2 üncü maddenin 2 nci fıkrasının 184 nci bendi uyarınca gümrük bölgesi dışında işlenmesi için gümrük rejimini tamamlamak. bu Kod;
  2. Komisyon tarafından belirlenen durumlarda özel gümrük rejimine tabi tutulan eşya;
  3. bu Kanunun 7. maddesinin 276. paragrafı uyarınca uluslararası taşıma araçları;
  4. Bu Kanunun 2 üncü maddesinin 5 inci fıkrasının 303 numaralı bendinde belirtilen yabancı mallar.
  5. Bu maddenin 4. paragrafında belirtilen eşya, Birliğin gümrük bölgesine ithal edilmeden yeniden ihracat için gümrük rejimine tabi tutulur.

Madde 239. Yeniden ihracat için eşyanın gümrük rejimine tabi tutulmasına ilişkin şartlar

 1. Bu Kanunun 1 inci maddesinin 5 nci fıkrasının 2-238 inci bentlerinde belirtilen eşyanın yeniden ihracat için gümrük rejimine tabi tutulmasına ilişkin şartlar şunlardır:
  1. bu Kuralın 7. Maddesi uyarınca yasak ve kısıtlamalara uyulması;
  2. Gümrük idaresine, malların Birlik gümrük bölgesine ithalatı, Birlik gümrük bölgesinden malların ihracatı, gümrük ve (veya) diğer belgelerin ibrazı ile teyit edilen bilgilerin sunulması veya bu tür belgeler hakkında bilgi.
 2. Bu Kanunun 6 inci maddesinin 7 nci fıkrasının 2 ve 238 nci fıkralarında belirtilen eşyanın yeniden ihracat için gümrük rejimine tabi tutulmasına ilişkin şartlar şunlardır:
  1. eşyanın yeniden ihracat için gümrük rejimine tabi tutulması, iç tüketim için gümrük rejimine tabi tutuldukları günü takip eden günden itibaren 1 yıl içinde;
  2. Gümrük idaresine malların Birlik gümrük bölgesine ithalinin koşulları hakkında bilgi sunulması, malların Birlik gümrük sınırından taşınmasına ilişkin işlem şartlarının yerine getirilmemesi, bu eşyanın iç tüketim için gümrük rejimine tabi tutulduğu, bu eşyanın iç tüketim için gümrük rejimine tabi tutulduktan sonra kullanılması, gümrüğün ve (veya) bu tür belgelere ilişkin diğer belge veya bilgilerin ibrazı ile teyit edilir. Malların Birliğin gümrük sınırından taşınmasına esas teşkil eden işlem şartlarının yerine getirilmediğini teyit etmek amacıyla, mevzuata uygun olarak yetkili kuruluşlar tarafından düzenlenen belgeler gümrük idaresine sunulabilir. Üye Devletlerin;
  3. Birlik gümrük bölgesinde malların kullanılmaması ve malların kullanılmasının kusurları veya kusurlara yol açan diğer durumları tespit etmek için gerekli olduğu durumlar dışında, bunların tamir edilmemesi. Birliğin gümrük bölgesinden mal ihracatı;
  4. gümrük idaresi tarafından malları tanımlama yeteneği;
  5. Bu Kuralların 7. maddesi uyarınca yasaklara ve kısıtlamalara uyulması.

Madde 240. Yeniden ihracat için gümrük rejimine tabi tutulan eşya ile ilgili işlemler

 1. Birliğin gümrük bölgesi üzerinden nakliye (nakliye) için, yeniden ihracat için gümrük rejimine tabi tutulan mallar, aşağıdakiler hariç olmak üzere, gümrük transiti için gümrük rejimine tabi tutulur:
  1. bu Kanunun 6. maddesinin 2. fıkrasının 238. bendinde belirtilen eşya;
  2. limandan ihraç edilen mallar FEZ veya lojistik FEZ ve bu tür malların hareket yeri, bu tür bir liman FEZ'inin veya lojistik FEZ'in bitişik olduğu Birliğin gümrük sınırı boyunca malların hareket yeridir;
  3. Komisyon tarafından belirlenen diğer mal kategorileri.
 2. Yeniden ihracat için gümrük rejimine tabi tutulan mallar, birlik gümrük bölgesine ithal edilen mallar hariç olmak üzere, bu tür bir gümrük rejimine tabi tutulduğu günü takip eden günden itibaren 4 ayı geçmeyen bir süre içinde Birlik gümrük bölgesinden ihraç edilmelidir. liman FEZ veya lojistik FEZ bölgesi.
 3. Yabancı eşyanın yeniden ihraç için gümrük rejimine tabi tutulduğu günü takip eden 3 iş günü içerisinde, bu eşya gümrük transit gümrük rejimine tabi tutulmamış veya Birlik gümrük bölgesinden çıkmışsa, geçici depolamaya konulmalıdır. .
 4. Yeniden ihracat için gümrük rejimine tabi tutulan yabancı eşya, imha ve (veya) bir kaza veya mücbir sebep nedeniyle telafisi mümkün olmayan kayıp veya bir sonucu olarak telafisi mümkün olmayan kayıp halleri dışında, Birliğin gümrük bölgesinden ihraç edilmezse, normal nakliye (nakliye) ve (veya) depolama koşullarında doğal kayıp, bu maddenin 2. paragrafı ile belirlenen sürenin bitiminden önce, yeniden ihracat için gümrük prosedürü sona erdirilir ve bu tür yabancı mallar gümrük idaresi tarafından alıkonulur. Bu Kodun 51. Bölümüne uygun olarak.

Madde 241. Yeniden ihracat için gümrük rejimine tabi tutulan (yerleştirilen) yabancı mallara ilişkin ithalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergiler ödeme yükümlülüğünün ortaya çıkması ve sona ermesi, bunların ödenmesi için son tarih ve hesaplama

 1. Yeniden ihracat için gümrük rejimine tabi tutulan yabancı mallara ilişkin ithalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergileri ödeme yükümlülüğü, beyanname sahibi için gümrük idaresinin eşya beyannamesini tescil ettiği andan itibaren doğar.
 2. Yeniden ihracat için gümrük rejimine tabi tutulan (yerleştirilen) yabancı mallarla ilgili ithalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergileri ödeme yükümlülüğü, aşağıdaki durumların gerçekleşmesi üzerine beyan sahibi tarafından sona erer:
  1. Bu Kanunun 93. Maddesi uyarınca Komisyon tarafından belirlenen şekilde hareket yerinin gümrük idaresi tarafından teyit edilen, Birliğin gümrük bölgesinden yabancı malların fiili ihracatı;
  2. yeniden ihracat için gümrük rejiminin etkisi sona ermiş olan eşyanın, bu Kanunun 7. maddesinin 129. paragrafı uyarınca gümrük işlemlerine yerleştirilmesi;
  3. ithalat gümrük vergilerini, vergileri, özel, anti-damping, telafi edici vergileri ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve (veya) bu maddenin 4-6. paragrafları uyarınca hesaplanan ve ödenecek tutarlarda tahsil edilmesi;
  4. Bir kaza veya mücbir sebep nedeniyle yabancı malların imhası ve (veya) geri alınamaz kaybı veya sonuç olarak bu malların geri dönülemez kaybı gerçeğinin gümrük düzenlemesine ilişkin Üye Devletlerin mevzuatına göre gümrük idaresi tarafından tanınması Normal taşıma (nakliye) ve (veya) depolama koşulları altında, bu yabancı mallarla ilgili olarak bu Kod uyarınca bu tür bir tahribat veya telafisi mümkün olmayan kayıplardan önce, ithalat gümrüklerinin ödenmesi için son tarihin olduğu durumlar hariç olmak üzere, doğal kayıp vergiler, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergiler geldi;
  5. yeniden ihracat için gümrük prosedürü uyarınca malları serbest bırakmayı reddetme - mallar için bir beyanname kaydederken ortaya çıkan ithalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergileri ödeme yükümlülüğü ile ilgili olarak;
  6. bu Kanunun 113. maddesi uyarınca mal beyanının iptali ve (veya) bu Kanunun 4. maddesinin 118. fıkrası uyarınca malların serbest bırakılmasının iptali - ithalat gümrük vergileri, vergiler, özel ödeme yükümlülüğü ile ilgili olarak eşya beyannamesinin tescili sırasında ortaya çıkan anti-damping, telafi edici vergiler;
  7. o üye devletin mevzuatına uygun olarak malların müsaderesi veya bir üye devletin mülkiyetine (gelirine) dönüştürülmesi;
  8. eşyanın bu Kanunun 51. Bölümü uyarınca gümrük idaresi tarafından alıkonulması;
  9. Suç raporunun doğrulanması sırasında, bir ceza davası veya idari suç davası (idari bir davanın yürütülmesi) sırasındaki işlemler sırasında el konulan veya tutuklanan eşyanın geçici olarak depolanması veya gümrük işlemlerinden birine yerleştirilmesi ve bununla ilgili olarak bu tür mallar daha önce serbest bırakılmamışsa iade kararı verildi.
 3. İthalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergilerin ödenmesi yükümlülüğü, yeniden ihracat gümrük rejimine tabi tutulan yabancı eşyanın, Birliğin gümrük bölgesinden ihraç edilmemesi durumunda, süresi dolmadan yerine getirilir. Bu Kodun 2. maddesinin 240. fıkrasında belirtilen süre.
  Bu durumun ortaya çıkması üzerine, ithalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergilerin ödeme tarihi, eşyanın yeniden ihracat için gümrük rejimine tabi tutulduğu gündür.
 4. Bu maddenin 3. fıkrasında belirtilen durumun gerçekleşmesi halinde ithalat gümrük vergileri, vergi, özel, anti-damping, telafi edici vergiler, yeniden ihracat için gümrük rejimine tabi tutulan yabancı mallar, tarife tercihleri ​​uygulanmadan iç tüketim için gümrük rejimine tabi tutulmuş gibi ödenir ve ithalat gümrük vergilerinin ödenmesine ilişkin faydalar ve vergiler, bu maddenin 5. ve 6. fıkralarında belirtilen durumlar hariç.
  İthalat gümrük vergilerinin hesaplanmasında, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergiler, ithalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergi oranları, gümrük idaresi tarafından tescil edildiği gün geçerli olmak üzere uygulanır. eşyanın yeniden ihracat için gümrük rejimine tabi tutulması için verilen eşya beyannamesi.
 5. Bu maddenin 3 üncü fıkrasında belirtilen durum, bu Kanunun 1 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının 126 inci bendinde belirtilen şartlı olarak serbest bırakılan mallarla ilgili olarak meydana gelirse, ithalat gümrük vergileri ve vergileri, ithalat gümrük vergileri ve ödenmeyen vergiler kadar ödenir. ithalat gümrük vergileri ve vergilerinin ödenmesi için teşviklerin kullanılmasıyla bağlantılı olarak iç tüketim için serbest bırakılması için gümrük prosedürüne uygun olarak malların serbest bırakılması üzerine. Belirtilen mallara ilişkin özel, anti-damping, telafi edici vergiler ödemeye tabi değildir.
 6. Gümrük bölgesinde işlenmek üzere gümrük rejimine tabi tutulan eşyanın işlenmesinden doğan ürünlerle ilgili olarak bu maddenin 3. paragrafında belirtilen durum meydana gelirse, ithalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergiler ödemeye tabidir. Gümrük bölgesinde işlenmek üzere gümrük rejimine tabi tutulan ve işlenmiş ürünlerin imalatında kullanılan yabancı mallar gibi ödenecek ithalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergiler tutarında. işlenmiş ürünlerin serbest bırakılmasına ilişkin normlar, iç tüketime serbest bırakılması için gümrük prosedürüne tabi tutulmuştur.
  İthalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergiler, ithalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergi oranlarının hesaplanması için, bir gümrük idaresi tarafından tescil edildiği gün geçerli olmak üzere uygulanır. Gümrük bölgesinde işleme tabi tutulmak üzere eşyanın gümrük rejimine tabi tutulması için ve gümrük bölgesinde işleme tabi tutulmak üzere gümrük rejimine tabi tutulduğunda serbest bırakılması beyannamenin sunulmasından önce yapılmış olan eşya ile ilgili olarak sunulan eşyaya ilişkin beyanname. mallar için, - mal beyanının sunulmasından önce malların serbest bırakılması başvurusunun gümrük idaresi tarafından tescil edildiği gün.
  İthalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergilerin hesaplanması için yabancı para biriminin bir üye ülkenin para birimine çevrilmesi gerekiyorsa, bu tür bir dönüştürme o gün geçerli olan döviz kuru üzerinden yapılır. bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilmiştir.
 7. Bu maddenin 6. paragrafı uyarınca ödenen (tahsilat edilen) ithalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergilerin tutarları için, bu tutarlara ilişkin olarak, bu tutarlara ilişkin olarak, bu tutarlara ilişkin olarak, gümrük vergisinden muaf tutulmuş gibi, faiz ödenir. eşyanın yeniden ihracat için gümrük rejimine tabi tutulduğu gün gümrük bölgesinde işlem gören eşyanın gümrük rejimine tabi tutulma tarihi. Belirtilen faiz, bu Kanunun 60 ıncı maddesine göre hesaplanır ve ödenir.
  Bu Kanunun 3 üncü maddesinin 173 üncü fıkrası uyarınca gümrük bölgesinde işlemeye yönelik gümrük rejiminin işleyişi askıya alınırsa, gümrük rejiminin askıya alındığı süre için bu fıkrada öngörülen faiz uygulanmaz veya ödenmez.
 8. Birlik gümrük bölgesinden, hareket yerinin gümrük idaresi tarafından onaylanan ve Komisyon tarafından belirlenen şekilde yabancı malların fiili ihracatı veya bu tür malların 7. Maddenin 129. paragrafı uyarınca yerleştirilmesi durumunda. Bu Kanun, yabancı mallara uygulanan gümrük prosedürleri kapsamında veya bu malların ithalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergileri ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesinden sonra bu Kanunun 51. Bölümü uyarınca gümrük makamları tarafından alıkonulması ve (veya) bu madde uyarınca ödenen ve (veya) tahsil edilen ithalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergiler (tamamen veya kısmen) tahsil edilmesi, Bölüm 10 ve Madde 76 uyarınca iade edilecektir. bu Kod.
 9. Beyan sahibinin, yeniden ihracat için gümrük rejimine tabi tutulan mallar için ihracat gümrük vergilerini ödeme yükümlülüğü yoktur.

Madde 242. İthalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergi tutarlarının iadesi (mahsup edilmesi)

 1. Bu Kanunun 6 inci maddesinin 7 nci fıkrasının 2 ve 238 nci fıkralarında belirtilen, yeniden ihracat için gümrük rejimine tabi tutulan ve Birlik gümrük bölgesinden fiilen ihraç edilen eşyaya ilişkin olarak, ithalat gümrük vergileri ve vergilerinin miktarlarının ödendiği durumlar hariç, iç tüketim için gümrük rejiminin uygulanması ile bağlantılı olarak ödenen (toplanan) ithalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergiler ( tahsil edilen) ithalat gümrük vergileri, vergilerinin ödenmesi için fayda sağlama amaç ve koşullarını ihlal eden eylemlerin komisyonu ile bağlantılı olarak ve (veya) bu malların kullanımı ve (veya) ile bağlantılı olarak elden çıkarılmasına ilişkin kısıtlamaları ihlal eden. bu tür faydaların kullanımı.
 2. Bu maddenin 1. paragrafına göre ithalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergi tutarlarının iadesi (mahsup), bu Kanunun 10. Bölümüne ve 76. Maddesine göre yapılır.