menü

Gümrük bölgesinde işleme için gümrük prosedürü

Madde 163. Gümrük bölgesinde işleme için gümrük prosedürünün içeriği ve uygulaması

 1. Gümrük prosedürü gümrük bölgesinde işleme - Birlik gümrük bölgesinden daha sonra ihraç edilecek işlenmiş ürünlerini ödemesiz olarak elde etmek için bu tür malların Birlik gümrük bölgesinde işlendiği yabancı mallara uygulanan gümrük prosedürü yabancı mallar, ithalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergiler, eşyanın bu gümrük rejimine tabi tutulmasına ve bu gümrük rejimine uygun olarak kullanılmasına ilişkin koşullara tabidir.
 2. Gümrük bölgesinde işlenmek üzere gümrük rejimine tabi tutulan mallar, yabancı mal statüsünü korur ve Birliğin gümrük bölgesinde işleme faaliyetleri sonucunda alınan (oluşturulan) mallar (işlenmiş ürünler, atıklar ve kalıntılar) statüsünü kazanır. yabancı mallar.
 3. Geçici ithalat (kabul) için gümrük rejimine tabi tutulan malları altına yerleştirerek geçici ithalat (kabul) için gümrük prosedürünü askıya almak için gümrük bölgesinde işleme için gümrük prosedürünü kullanmasına izin verilir.
 4. Komisyon, gümrük bölgesinde işleme için gümrük prosedürünün uygulanmadığı eşya listesini belirleme hakkına sahiptir. (bkz. Avrasya Ekonomi Komisyonunun 203 tarih ve 11.12.2018 sayılı Kararı)

Madde 164. Gümrük bölgesinde işlenmek üzere eşyanın gümrük rejimine tabi tutulmasına ve bu gümrük rejimine uygun olarak kullanılmasına ilişkin şartlar

 1. Gümrük bölgesinde işlenmek üzere malları gümrük prosedürüne tabi tutma koşulları şunlardır:
  1. Bir üye devletin yetkili bir organı tarafından düzenlenen ve bu Kodun 168. Maddesinde belirtilen bilgileri içeren, Birliğin gümrük bölgesinde eşya işleme koşullarına ilişkin bir belgenin mevcudiyeti. Gümrük bölgesinde işleme için gümrük prosedürünün uygulanmasının amacı, malların onarımı ve ayrıca Komisyon tarafından belirlenen diğer durumlarda, eşya beyanı bu tür bir belge olarak kullanılabilir; (bkz. Avrasya Ekonomi Komisyonunun 180 tarih ve 12.11.2018 sayılı Kararı)
  2. Bu Kanunun 172. Maddesi uyarınca bu tür yabancı malların eşdeğer mallarla değiştirilmesi durumları hariç, gümrük bölgesinde işleme ürünlerinde gümrük rejimine tabi tutulan yabancı malların gümrük makamları tarafından tanımlanması olasılığı;
  3. Bu Kuralların 7. maddesi uyarınca yasaklara ve kısıtlamalara uyulması.
 2. Gümrük bölgesinde işleme için gümrük prosedürüne uygun olarak malların kullanım koşulları şunlardır:
  1. gümrük bölgesinde işleme için gümrük prosedürünün belirlenmiş geçerlilik süresine uygunluk;
  2. gümrük bölgesinde işleme tabi tutulmak üzere gümrük rejimine tabi tutulan mallarla işlemler gerçekleştirirken bu Kanunun 166 ncı maddesinin hükümlerine uygunluk;
  3. Birlik gümrük bölgesinde eşyanın işlenmesine ilişkin koşullara ilişkin belgede belirtilen kişilerle gümrük bölgesinde işleme tabi tutulmak üzere gümrük rejimine tabi tutulan eşyanın bulunması ve bu eşyanın işlenmesi için operasyonların yürütülmesinde kullanılması. bu kişiler tarafından mal
 3. Bu bölümün uygulanması açısından, yabancı eşyanın işlenme ürünlerinde gümrük idaresi tarafından tanımlanması, bu Kanunun 167 nci maddesinde belirtilen yöntemlerden biri ile gümrük işleme rejimine tabi tutulan eşyanın gümrük işlemlerine tabi tutulduğunun tespit edilmesi anlamına gelir. Gümrük bölgesinde işlenmiş ürün elde etmek amacıyla, Birlik gümrük bölgesinde eşyanın işlenmesine yönelik işlemlere tabi olan.

Madde 165. Gümrük bölgesinde işleme için gümrük prosedürünün süresi

 1. Gümrük bölgesinde işlemeye ilişkin gümrük prosedürünün geçerlilik süresi, Gümrük Bölgesinde malların işlenmesine ilişkin koşullara ilişkin belgede tanımlandığı gibi, Birliğin gümrük bölgesinde malların işlenmesi için geçen süre esas alınarak belirlenir. Birlik.
 2. Gümrük bölgesinde işleme gümrük prosedürünün belirlenen geçerlilik süresi, Birlik gümrük bölgesinde eşya işleme süresinin uzatılması üzerine kişinin talebi üzerine uzatılır.
 3. Üye Devletlerin mevzuatı, Birlik gümrük bölgesinde eşya işleme süresini uzatırken, gümrük bölgesinde işlemeye ilişkin gümrük rejiminin belirlenmiş geçerlilik süresinin, eşyanın gümrük bölgesinde işlenmesinden sonra en geç 10 iş günü uzatılabileceğini öngörebilir. son. Gümrük idaresi tarafından belirlenen gümrük bölgesinde işleme için gümrük prosedürünün geçerlilik süresinin sona ermesinden sonra uzatılması durumunda, bu gümrük prosedürünün geçerliliği, bu gümrük prosedürünün sona erdiği tarihten itibaren yeniden başlatılır.

Madde 166. Birliğin gümrük bölgesinde işleme faaliyetleri

 1. Birliğin gümrük bölgesindeki işleme operasyonları şunları içerir:
  1. malların işlenmesi veya işlenmesi;
  2. montaj, montaj, demontaj ve montaj dahil olmak üzere malların imalatı;
  3. restorasyonu, bileşenlerin değiştirilmesi, modernizasyon dahil olmak üzere malların onarımı;
  4. İşleme sürecinde kısmen veya tamamen tüketilse dahi, işlenmiş ürünlerin üretimini kolaylaştıran veya kolaylaştıran malların kullanımı. Bu işlem, bu paragrafın 1 - 3 alt paragraflarında belirtilen işlemlerden biri ile aynı anda gerçekleştirilmelidir.
 2. Birliğin gümrük bölgesindeki işleme operasyonları aşağıdakileri içermez:
  1. malların bireysel özelliklerini kaybetmediği ambalajlama, paketleme ve malların sınıflandırılması dahil olmak üzere satışa ve nakliyeye (nakliye) hazırlanırken malların güvenliğini sağlamaya yönelik işlemler;
  2. kuşlar, balıklar ve ayrıca büyüyen kabuklular ve yumuşakçalar dahil olmak üzere yavrular, hayvanların yetiştirilmesi ve beslenmesi;
  3. büyüyen ağaçlar ve diğer bitkiler;
  4. her türlü bilgi taşıyıcıya bilgi, ses ve video kayıtlarının kopyalanması ve çoğaltılması;
  5. yabancı malların teknolojik süreçte yardımcı araç olarak kullanılması (ekipman, makineler, demirbaşlar, vb.);
  6. Komisyon tarafından belirlenen diğer işlemler.
 3. Birliğin gümrük bölgesinde işleme operasyonları gerçekleştirirken, ihracat gümrük vergilerinin oranları Üye Devletlerin mevzuatı ile belirlenen ve belirlenen listede yer alan mallar hariç olmak üzere, Birlik mallarının kullanımına izin verilir. Komisyon tarafından.
  Komisyon, aşağıdaki durumlarda davaları belirleme hakkına sahiptir: Birlik mallarıÜye Devletlerin mevzuatı ile belirlenen ve bu fıkranın birinci fıkrasında belirtilen listede yer alan ihracat gümrük vergileri oranları, ilgili ülkenin gümrük bölgesinde işleme operasyonları yapılırken kullanılabilir. Birlik.

Madde 167. kimlik işlenme ürünlerinde yabancı mallar

İşlendikleri ürünlerdeki yabancı malları belirlemek için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir:

 • Mühür, pul, dijital ve diğer işaretlemelerin beyan sahibi, işleme faaliyetini gerçekleştiren kişi veya gümrük makamlarının yetkilileri tarafından iliştirilmesi. yabancı mallar;
 • yabancı malların ayrıntılı tanımı, fotoğrafı, ölçekli görüntüsü;
 • önceden seçilmiş numunelerin ve (veya) yabancı mal numunelerinin ve bunların işlenmesinden elde edilen ürünlerin karşılaştırılması;
 • seri numaraları dahil olmak üzere mevcut ürün etiketlemesinin kullanılması;
 • Birlik gümrük bölgesinde gerçekleştirilen işleme operasyonları ve eşyanın niteliğine göre uygulanabilecek diğer yöntemler, işleme operasyonlarının gerçekleştirilmesine ilişkin teknolojik süreçte yabancı malların kullanımı hakkında ayrıntılı bilgi içeren sunulan belgelerin incelenmesi de dahil olmak üzere, Birliğin gümrük bölgesinde ve ayrıca işlenmiş ürünlerin üretim teknolojisinde veya Birliğin gümrük bölgesinde işleme operasyonları sırasında gümrük kontrolü yoluyla.

Madde 168. Eşyanın Birlik gümrük bölgesinde işlenmesine ilişkin koşullara ilişkin belge

 1. Bir üye devletin yetkili bir organı tarafından verilen, Birliğin gümrük bölgesinde malların işlenmesine ilişkin koşullar hakkında bir belge, herhangi bir kişi tarafından alınabilir. üye devlet yüzü, işleme operasyonlarını gerçekleştirenler veya bu tür operasyonları doğrudan gerçekleştirmeyenler de dahil olmak üzere, bu belgenin düzenlendiği bölgede.
 2. Birliğin gümrük bölgesinde malların işlenmesine ilişkin koşullara ilişkin belge aşağıdaki bilgileri içermelidir:
  1. belgeyi veren Üye Devletin yetkili organı hakkında;
  2. belgenin verildiği kişi hakkında;
  3. Birliğin gümrük bölgesinde doğrudan işleme operasyonlarını gerçekleştirecek kişi (kişiler) hakkında;
  4. yabancı mallar ve bunların işlenmesiyle ilgili ürünler (ad, dış ekonomik faaliyetin Emtia terminolojisine göre kod, miktar ve maliyet). Üye Devletlerin gümrük düzenlemesine ilişkin mevzuatı, yabancı malların ve bunların işlenmesinin ürünlerinin kodunu, Dış Ekonomik Faaliyetin Emtia İsimlendirmesinin emtia kalemi düzeyinde belirleme olasılığını ve ayrıca belirtmeme olasılığını sağlayabilir. malların ve bunların işlenmesinin ürünlerinin maliyeti;
  5. İhracat gümrük vergilerinin oranlarının Üye Devletlerin mevzuatı tarafından belirlendiği, yabancı malların işlenmesine ilişkin teknolojik sürecin (isim, kod, Yabancı Malların İsimlendirilmesine uygun olarak) belirlendiği Birliğin malları üzerinde Ekonomik Faaliyet ve miktar), eğer bu Üye Devletin mevzuatı ile belirlenmişse;
  6. mallara sahip olma, kullanma ve (veya) elden çıkarma hakkını onaylayan belgelerde;
  7. nicel ve (veya) yüzde cinsinden işlenmiş ürünlerin verimleri;
  8. gümrük bölgesindeki işleme operasyonları, bunların uygulanma yöntemleri;
  9. gümrük bölgesinde işleme tabi tutulmak üzere gümrük rejimine tabi tutulan yabancı malların, işlenme ürünlerinde tanımlanması yöntemleri hakkında;
  10. atık ve kalıntılar hakkında (ad, dış ekonomik faaliyetin Emtia terminolojisine göre kod, miktar ve maliyet). Üye Devletlerin gümrük düzenlemesine ilişkin mevzuatı, Dış Ekonomik Faaliyetin Emtia Nomenklatürünün emtia kalemi düzeyinde atık ve kalıntı kodunun belirtilmesi olasılığının yanı sıra, bu türlerin değerini belirtmeme olasılığını da sağlayabilir. atık ve kalıntılar;
  11. Birliğin gümrük bölgesinde malların işlenmesi için geçen süre;
  12. Malların, bu Kanunun 172. Maddesinde tanımlanan eşdeğer mallarla değiştirilmesine izin veriliyorsa;
  13. atıkların daha fazla ticari kullanım olasılığı hakkında;
  14. gümrük bölgesinde işlemek ve bu gümrük prosedürünün tamamlanması için malları gümrük prosedürüne tabi tutması gereken gümrük idaresine (gümrük makamlarına) bağlıdır.
 3. Birliğin gümrük bölgesinde eşya işleme süresi 3 yılı veya belirli eşya kategorileri için Komisyon tarafından belirlenen daha uzun bir süreyi aşamaz. (bkz. Avrasya Ekonomi Komisyonunun 203 tarih ve 11.12.2018 sayılı Kararı)
 4. Birliğin gümrük bölgesinde malları işleme süresi şunları içerir:
  1. mal işleme üretim sürecinin süresi;
  2. İşlenmiş ürünlerin Birliğinin gümrük bölgesinden fiili ihracatı ve yabancı eşya atıklarının ve kalıntılarının bertarafı ile ilgili gümrük işlemlerinin yapılması için gereken süre.
 5. Birliğin gümrük bölgesinde eşya işleme süresi, eşyanın gümrük bölgesinde işlenmesi için gümrük rejimine tabi tutulduğu günden itibaren ve eşyanın birden fazla parti halinde gümrük beyannamesi verilmesi durumunda - ilk günden itibaren hesaplanır. parti mallar, gümrük bölgesinde işlenmek üzere gümrük prosedürüne tabi tutulur.
 6. Birliğin gümrük bölgesinde eşya işleme süresi, bu maddenin 3. paragrafında belirtilen süre içinde uzatılabilir.
 7. Üye Devletlerin mevzuatı, Birliğin gümrük bölgesinde malların işlenmesine ilişkin koşullar hakkında bir belgede belirtilmek üzere ek bilgiler oluşturabilir.
 8. Birliğin gümrük bölgesinde eşya işleme koşulları, doldurma prosedürü ve böyle bir belge düzenleme prosedürü, üzerinde değişiklik (ekleme) yapılması ve geri çekilmesi (iptal edilmesi) hakkında bir belgenin şekli ve (veya) yenilenmesi Üye Devletlerin mevzuatı ile belirlenir. (bkz. Rusya Maliye Bakanlığı'nın 246 tarih ve 24.12.2019n sayılı emri)
 9. Eşya beyanı, Birliğin gümrük bölgesinde eşya işleme şartlarına ilişkin bir belge olarak kullanılıyorsa, eşya beyanında Birlik gümrük bölgesinde eşya işleme şartlarına ilişkin bilgiler beyan sahibi tarafından belirtilir.

Madde 169. İşlenmiş ürünlerin çıktı oranları

 1. İşlenmiş ürünlerin verimi, Birlik gümrük bölgesinde belirli miktarda yabancı malın işlenmesi sonucunda oluşan işlenmiş ürünlerin miktarı ve (veya) yüzdesi olarak anlaşılır.
 2. Birliğin gümrük bölgesinde işleme operasyonları, özellikleri belirlenmiş teknik gerekliliklere göre pratik olarak sabit kalan ve sabit kalitede işlenmiş ürünlerin alınmasına yol açan mallarla ilgili olarak gerçekleştirilirse, yetkili organlar. Üye Devletler, işlenmiş ürünlerin çıktısı için standart normlar oluşturabilir.

Madde 170. Birliğin gümrük bölgesinde yapılan işleme faaliyetlerinden kaynaklanan atıklar ve üretim kayıpları

 1. Birliğin gümrük bölgesinde işleme faaliyetleri sonucunda oluşan atıklar, söz konusu atıkların Üye Devletlerin mevzuatına göre uygunsuz olarak kabul edildiği durumlar dışında, bu Kanunda öngörülen gümrük prosedürlerine tabi tutulur. daha sonraki ticari kullanımları için veya bu tür atıklar üye devletlerin mevzuatına uygun olarak gömülmeye, etkisiz hale getirmeye, kullanıma veya herhangi bir şekilde imhaya tabidir.
 2. Birlik gümrük bölgesinde işleme faaliyetleri sonucunda oluşan atıklar, beyan sahibi tarafından seçilen gümrük rejimine tabi tutulduğunda, bu eyalette Birlik gümrük bölgesine ithal edilmiş olarak kabul edilir.
 3. Bu maddenin 1. fıkrasında belirtilen ve gümrük işlemlerine tabi tutulmayan atıklar, Üye Devletlerin mevzuatına göre, Birlik eşyası statüsü kazanmakta ve tanınma tarihinden itibaren gümrük kontrolüne tabi tutulmamaktadır. daha fazla ticari kullanım için uygun olmadığı veya üretilen atığın başka bir şekilde gömüldüğü, nötralize edildiği, kullanıldığı veya imha edildiği veya bu tür işlemler için transfer edildiği gerçeğini teyit eden belgelerin gümrük idaresine sunulması tarihinden itibaren.
 4. Gümrük bölgesinde işleme tabi tutulmak üzere gümrük rejimine tabi tutulan, Birlik gümrük bölgesinde işleme faaliyetleri sonucunda geri dönüşü olmayan bir şekilde kaybolan ve gümrük makamları tarafından üretim kaybı olarak tanınan yabancı eşya, tamamlanmasının ardından gümrük işlemlerine tabi tutulmaz. gümrük bölgesinde işleme için gümrük prosedürü.

Madde 171 Birliğin gümrük bölgesinde işleme faaliyetlerinden kaynaklanan yabancı eşya kalıntıları

İşlenmiş ürünlerin çıkış normlarına göre Birlik gümrük bölgesinde işleme faaliyetleri sonucunda oluşan yabancı eşya kalıntıları, bu Kanunun 173 üncü maddesi uyarınca gümrük işlemlerine tabi tutulur.

Madde 172 Yabancı malların eşdeğer mallarla değiştirilmesi

 1. Gümrük idaresinin izni ile, gümrük bölgesinde işleme tabi tutulmak üzere gümrük rejimine tabi tutulan veya gümrük bölgesinde işleme tabi tutulmak üzere gümrük rejimine tabi tutulması planlanan yabancı eşyanın, şartlara ilişkin belgeye uygun olarak değiştirilmesine izin verilir. Tanımı, kalitesi ve teknik özellikleri bakımından bu tür yabancı mallarla örtüşen Birlik malları ile Birliğin gümrük bölgesinde işleme malları (bundan sonra bu maddede - eşdeğer mallar).
  Gümrük ihracat prosedürüne uygun olarak Birlik gümrük bölgesinden daha önce ihraç edilen eşyanın parçası olan parçaların, tertibatların, birimlerin kusurlu biçimde onarım için Birlik gümrük bölgesine ithal edilmesi durumunda, Birlik malları, tanımlarında, kalite ve teknik özellikleri, bu tür parçalar tarafından Birliğin gümrük bölgesine ithal edilenlerle örtüşür, montajlar, montajlar, hizmet verilebilirlik ve (veya) bozulma durumları dikkate alınmadan eşdeğer mallar olarak kabul edilir.
 2. Eşdeğer eşya birliği gümrük bölgesinde işleme faaliyetleri sonucunda elde edilen işleme ürünleri, bu bölüm hükümlerine göre yabancı eşya işleme ürünleri olarak kabul edilir.
 3. Eşdeğer mallar yabancı malı, bunların yerine geçen mallar ise Birlik malı statüsü kazanır.
 4. Yabancı malların eşdeğer mallarla değiştirilmesine izin verilirse, eşdeğer mallardan elde edilen işleme ürünlerinin Birliğin gümrük bölgesinden ihracatına, yabancı malların Birliğin gümrük bölgesine ithalinden önce izin verilir.
 5. Yabancı malların eşdeğer mallarla değiştirilmesine ilişkin usul ve koşullar, Üye Devletlerin gümrük mevzuatına ilişkin mevzuatı ile belirlenir.

Madde 173. Gümrük bölgesinde işleme için gümrük prosedürünün tamamlanması, askıya alınması ve sona erdirilmesi

 1. Gümrük bölgesinde işleme için gümrük prosedürünün belirlenen geçerlilik süresinin sona ermesinden önce, bu gümrük prosedürünün işleyişi, Birliğin gümrük bölgesinde işleme operasyonları sonucunda alınan (oluşturulan) malların yerleştirilmesiyle sona erer ( işleme ürünleri, atıklar (bu Kanunun 3 inci maddesinin 170 üncü paragrafında belirtilen atıklar ve (veya) teraziler) ve (veya) gümrük bölgesinde işleme tabi tutulmak üzere gümrük rejimine tabi tutulan ve işleme faaliyetine tabi tutulmayan yabancı mallar Yeniden ihracat için gümrük prosedürü uyarınca, Birliğin gümrük bölgesinde.
 2. Gümrük bölgesinde işleme için gümrük prosedürünün belirlenen geçerlilik süresinin sona ermesinden önce, bu gümrük prosedürünün etkisi aşağıdaki durumlarda tamamlanabilir:
  1. Birliğin gümrük bölgesinde işleme faaliyetleri sonucunda alınan (oluşturulan) malların yerleştirilmesi (işleme ürünleri, bu Kodun 3 inci maddesinin 170. paragrafında belirtilen atıklar ve (veya) kalıntılar hariç olmak üzere atıklar) ve ( veya) Gümrük bölgesinde işleme tabi tutulmak üzere gümrük rejimine tabi tutulan ve Birliğin gümrük bölgesinde işleme faaliyetine tabi tutulmayan yabancı eşya, iç tüketim için serbest bırakma gümrük rejimi veya koşullar altında yabancı eşyaya uygulanan başka bir gümrük rejimi kapsamında Gümrük transiti için gümrük prosedürü, geçici ithalat (kabul) için gümrük prosedürü hariç olmak üzere, bu Kod tarafından öngörülen. Aynı zamanda, işlenmiş ürünler için özel, anti-damping, telafi edici vergiler ödenmez ve özel, anti-damping, telafi edici vergiler dışında bir biçimde iç pazarı korumaya yönelik tedbirlere uygunluğu teyit eden belgelerin sunulmasına gerek yoktur. vergiler ve (veya) Birlik Antlaşması'nın 50. Maddesi uyarınca belirlenen diğer ücretler;
  2. işleyişi bu Kanunun 3. maddesinin 224. fıkrası uyarınca askıya alınan geçici ithalat (kabul) için gümrük prosedürünün yeniden başlatılması;
  3. Bir kaza veya mücbir sebep nedeniyle imha ve (veya) geri alınamaz kayıp veya normal koşullar altında doğal kayıp sonucu geri dönülemez kayıp olgusunun gümrük mevzuatına ilişkin Üye Devletlerin mevzuatına göre gümrük makamları tarafından tanınması Birliğin gümrük bölgesinde (işleme ürünleri, atıklar ve (veya) kalıntılar) işleme faaliyetleri sonucunda alınan (oluşturulan) malların nakliyesi (nakliyesi) ve (veya) depolanması ve (veya) Gümrük bölgesinde işlemeye yönelik ve Birliğin gümrük bölgesinde işleme faaliyetlerine tabi olmayan gümrük prosedürü;
  4. Birliğin gümrük bölgesinde işleme faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan, daha sonraki ticari kullanımları için uygun olmayan atıkların Üye Devletlerin mevzuatına göre tanınması veya gömme, nötralizasyon gerçeğini doğrulayan belgelerin gümrük makamına sunulması, oluşan atıkların başka bir şekilde bertarafı veya imhası veya bu tür işlemler için transfer edilmesi;
  5. gümrük bölgesinde işleme tabi tutulmak üzere gümrük rejimine tabi tutulan yabancı eşyanın bir kısmının gümrük idareleri tarafından üretim kaybı olarak tanınması;
  6. Komisyon ve (veya) Üye Devletlerin gümrük mevzuatına ilişkin mevzuatı tarafından belirlenen, öncesinde eşyanın gümrük kontrolüne tabi olduğu durumların ortaya çıkması.
 3. Gümrük bölgesinde işleme gümrük rejiminin belirlenen geçerlilik süresinin sona ermesinden önce, gümrük bölgesinde işleme tabi tutulmak üzere gümrük rejimine tabi tutulan mallar ve (veya) bunların ürünleri varsa, bu gümrük rejiminin etkisi askıya alınabilir. bir gümrük antreposunda gümrük rejimi altında işleme veya bunların gümrük işlemleri kapsamında geçici ithalat (kabul) prosedürü.
 4. İşlenmiş ürünler bir veya birden fazla partide gümrük işlemlerine tabi tutulabilir.
 5. Gümrük bölgesinde işleme için gümrük prosedürünün belirlenen geçerlilik süresinin sona ermesi üzerine, bu gümrük prosedürü sona erer.

Madde 174. Gümrük bölgesinde işlenmek üzere gümrük rejimine tabi tutulan (yerleştirilen) mallara ilişkin ithalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergiler ödeme yükümlülüğünün ortaya çıkması ve sona ermesi, bunların ödenmesi için son tarih ve bunların hesaplanması

 1. Gümrük bölgesinde işleme tabi tutulmak üzere gümrük rejimine tabi tutulan eşyaya ilişkin ithalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergileri ödeme yükümlülüğü, beyan sahibi için gümrük idaresinin eşya beyannamesini tescil ettiği andan itibaren doğar, ve eşya beyannamesi vermeden önce serbest bırakılmak üzere beyan edilen eşya ile ilgili olarak, eşya beyanında bulunmadan önce eşyanın serbest bırakılması için başvuruda bulunan bir kişiden - gümrük idaresinin eşyanın serbest bırakılması için başvuruyu ilgiliye kaydettirdiği andan itibaren. mallar için beyanname verilmesi.
 2. Gümrük bölgesinde işleme tabi tutulmak üzere gümrük rejimine tabi tutulan (yerleştirilen) mallarla ilgili ithalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergiler ödeme yükümlülüğü, aşağıdaki durumların ortaya çıkması üzerine beyan sahibi tarafından sona erer:
  1. Bu Kanunun 1. maddesinin 1. fıkrasının 2. paragrafı ve 4, 6, 2-173 alt paragrafları uyarınca gümrük bölgesinde işleme için gümrük prosedürünün tamamlanması, Gümrük idaresi, bu maddenin 1. fıkrasının 2. ve 4. bentlerinde belirtilen koşulların ortaya çıkmasından sonra da dahil olmak üzere;
  2. gümrük bölgesinde işlenmesine ilişkin gümrük rejiminin sona erdirildiği eşyanın yerleştirilmesi ve (veya) bu tür bir uygulama çerçevesinde Birliğin gümrük bölgesinde işleme faaliyetleri sonucunda alınan (biçimlendirilen) eşya. Bu Kanunun 6. maddesinin 129. paragrafı uyarınca geçici depolama için işlemi sona erdirilmiş bir gümrük prosedürü;
  3. gümrük bölgesinde işlenmesine ilişkin gümrük rejiminin sona erdirildiği eşyanın yerleştirilmesi ve (veya) bu tür bir uygulama çerçevesinde Birliğin gümrük bölgesinde işleme faaliyetleri sonucunda alınan (biçimlendirilen) eşya. Bu Kanunun 7. maddesinin 129. paragrafı uyarınca gümrük prosedürleri kapsamında sonlandırılan bir gümrük prosedürü;
  4. ithalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergiler ve (veya) tahsilat yükümlülüğünün bu maddenin 5. paragrafı uyarınca hesaplanan ve ödenecek tutarlarda yerine getirilmesi;
  5. Gümrük bölgesinde işlenmek üzere gümrük rejimine tabi tutulan yabancı malların ve (veya) alınan malların imha ve (veya) geri dönülemez kaybının gümrük mevzuatına ilişkin gümrük idaresi tarafından gümrük idaresi tarafından tanınması ( gümrük bölgesinde işleme faaliyetleri sonucunda, bir kaza veya mücbir sebep veya bu eşyanın normal taşıma (nakliye) ve (veya) depolama koşulları altında doğal kaybı sonucu geri alınamayacak şekilde kaybolması gerçeği dışında, Bu mallarla ilgili olarak bu Kod uyarınca bu tür bir tahribat veya telafisi mümkün olmayan kayıplardan önce, ithalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergilerin ödenmesi için son tarihin geldiği durumlar için;
  6. malların gümrük bölgesinde işlenmesi için gümrük prosedürüne uygun olarak serbest bırakılmasının reddedilmesi - ithalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergilerin ödenmesi yükümlülüğü ile ilgili olarak, mallar için bir beyanname veya başvuru için başvuruda bulunulurken ortaya çıkan mal beyanında bulunmadan önce malların serbest bırakılması;
  7. bu Kanunun 113. maddesi uyarınca mal beyanının iptali ve (veya) bu Kanunun 4. maddesinin 118. fıkrası uyarınca malların serbest bırakılmasının iptali - ithalat gümrük vergileri, vergiler, özel ödeme yükümlülüğü ile ilgili olarak eşya beyannamesinin tescili sırasında ortaya çıkan anti-damping, telafi edici vergiler;
  8. o üye devletin mevzuatına uygun olarak malların müsaderesi veya bir üye devletin mülkiyetine (gelirine) dönüştürülmesi;
  9. eşyanın bu Kanunun 51. Bölümü uyarınca gümrük idaresi tarafından alıkonulması;
  10. Suç raporunun doğrulanması sırasında, bir ceza davası veya idari suç davası (idari bir davanın yürütülmesi) sırasındaki işlemler sırasında el konulan veya tutuklanan eşyanın geçici olarak depolanması veya gümrük işlemlerinden birine yerleştirilmesi ve bununla ilgili olarak bu tür mallar daha önce serbest bırakılmamışsa iade kararı verildi.
 3. İthalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergileri ödeme yükümlülüğü, bu maddenin 4. paragrafında belirtilen koşulların gerçekleşmesiyle birlikte yerine getirilir.
 4. Aşağıdaki durumlarda, ithalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergilerin ödenmesi için son tarih:
  1. Gümrük bölgesinde işleme tabi tutulmak üzere gümrük rejimine tabi tutulan yabancı eşyanın, böyle bir gümrük işleminin tamamlanmasından önce, gümrük bölgesinde işleme koşullarına ilişkin belgede belirtilmeyen bir kişiye (kişilere) aktarılması durumunda - malların transfer günü ve bu gün belirlenmemişse, - malların gümrük bölgesinde işlenmek üzere gümrük prosedürüne tabi tutulduğu gün;
  2. gümrük rejimine tabi tutulan yabancı eşyanın, böyle bir gümrük rejiminin tamamlanmasından önce, bir kaza veya mücbir sebep veya telafisi mümkün olmayan kayıp nedeniyle imha ve (veya) telafisi mümkün olmayan kayıp hariç olmak üzere, gümrük bölgesinde işlenmek üzere kaybolması durumunda normal taşıma (nakliye) ve (veya) depolama koşullarında doğal kaybın bir sonucu olarak, - malların kayıp günü ve bu gün belirlenmemişse, - malların işleme tabi tutulması için gümrük rejimine tabi tutulma günü gümrük bölgesi;
  3. gümrük idaresi tarafından belirlenen gümrük bölgesinde işleme için gümrük rejiminin sona ermesinden önce gümrük bölgesinde işlemeye yönelik gümrük prosedürü tamamlanmadıysa - gümrük tarafından oluşturulan gümrük bölgesinde işlemeye yönelik gümrük rejiminin sona erdiği gün yetki.
 5. Bu maddenin 4 ncı fıkrasında belirtilen durumların gerçekleşmesi halinde ithalat gümrük vergileri, vergi, özel, anti-damping, telafi edici vergiler, gümrük bölgesinde işlenmek üzere gümrük rejimine tabi tutulan mallar, tarife tercihleri ​​ve ithalat gümrüğünün ödenmesine ilişkin faydalar uygulanmadan iç tüketim için serbest bırakılması için gümrük rejimine tabi tutulmuş gibi ödenir. görev ve vergiler.
  İthalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergiler, ithalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergi oranlarının hesaplanması için, bir gümrük idaresi tarafından tescil edildiği gün geçerli olmak üzere uygulanır. Gümrük bölgesinde işlenmek üzere eşyanın gümrük rejimine tabi tutulması için verilen eşyanın beyanı ve eşya beyanının sunulmasından önce serbest bırakılması yapılan eşya ile ilgili olarak, - gümrük idaresi tarafından tescil edildiği gün mal beyanının sunulmasından önce malların serbest bırakılması başvurusu.
 6. Bu maddenin 5. paragrafı uyarınca ödenen (tahsilat edilen) ithalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergilerin miktarları için, bu tutarlara ilişkin olarak, bu tutarlarla ilgili olarak ithalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergilerin ödenmesi için son tarihin sona erdiği gün, malların gümrük bölgesinde gümrük prosedürüne tabi tutulma tarihi. Belirtilen faiz, bu Kanunun 60 ıncı maddesine göre hesaplanır ve ödenir.
  Bu Kanunun 3 üncü maddesinin 173 üncü fıkrası uyarınca gümrük bölgesinde işlemeye yönelik gümrük rejiminin işleyişi askıya alınırsa, gümrük rejiminin askıya alındığı süre için bu fıkrada öngörülen faiz uygulanmaz veya ödenmez.
 7. Gümrük bölgesinde işleme için gümrük prosedürünün tamamlanması veya bu Kanunun 6. maddesinin 129. paragrafı uyarınca geçici depolamaya yerleştirilmesi durumunda, gümrük bölgesinde işleme için gümrük rejimine tabi tutulan eşya ve (veya) eşya gümrük bölgesinde işleme faaliyetleri veya bu Kanunun 7. maddesinin 129. paragrafı uyarınca bu tür malların bu Kanunda öngörülen gümrük prosedürleri altında yerleştirilmesi veya bu tür malların gümrük tarafından alıkonması sonucunda alınan (oluşturulan) gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergiler ve (veya) tahsilatları (tamamen veya kısmen) yükümlülüğünün yerine getirilmesinden sonra bu Kanunun 51. Bu madde uyarınca ödenen ve (veya) tahsil edilen özel, anti-damping, telafi edici vergiler, Bölüm 10 ve madde uyarınca iade edilir (mahsup edilir). Bu Kodun 76.

Madde 175. İşlenmiş ürünler için iç tüketime serbest bırakılması için gümrük rejimine tabi tutulduklarında ithal gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergilerin hesaplanması ve ödenmesine ilişkin hususlar

 1. İşlenen ürünler, iç tüketime serbest bırakılması için gümrük prosedürüne tabi tutulduğunda, ithalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergiler, ithalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergiler tutarında ödemeye tabidir. Gümrük bölgesinde işlenmek üzere gümrük rejimine tabi tutulan ve işlenmiş ürünlerin çıkış normlarına uygun olarak işlenmiş ürünlerin imalatında kullanılan yabancı mallar, iç tüketime giriş için gümrük rejimine tabi tutulmuş gibi ödenecek vergiler. .
  İthalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergiler, ithalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergi oranlarının hesaplanması için, bir gümrük idaresi tarafından tescil edildiği gün geçerli olmak üzere uygulanır. Gümrük bölgesinde işlenmek üzere eşyanın gümrük rejimine tabi tutulması için verilen eşyanın beyanı ve eşya beyanının sunulmasından önce serbest bırakılması yapılan eşya ile ilgili olarak, - gümrük idaresi tarafından tescil edildiği gün mal beyanının sunulmasından önce malların serbest bırakılması başvurusu.
  Gümrük vergileri ve vergilerinin hesaplanması için yabancı paranın bir üye devletin para birimine çevrilmesi gerekiyorsa, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen gündeki döviz kuru üzerinden bu tür bir dönüştürme yapılır.
 2. Bu maddenin 1. paragrafı uyarınca ödenen (tahsilat edilen) ithalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergilerin miktarları için, bu tutarlara ilişkin ödemelerinin ithalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergiler ödeme yükümlülüğünün sona erdiği gün gümrük bölgesinde malların gümrük prosedürüne tabi tutulma tarihi. Belirtilen faiz, bu Kanunun 60 ıncı maddesine göre hesaplanır ve ödenir.
  Bu Kanunun 3 üncü maddesinin 173 üncü fıkrası uyarınca gümrük bölgesinde işlemeye yönelik gümrük rejiminin işleyişi askıya alınırsa, gümrük rejiminin askıya alındığı süre için bu fıkrada öngörülen faiz uygulanmaz veya ödenmez.
Terminal E, koronavirüs pandemisi nedeniyle yolcu trafiğindeki düşüş nedeniyle Mart 2020'de kapandı.
18:20 23-07-2021 Daha fazla detay
2021'de Buryatia'dan 32 ekonomik kuruluş Kazakistan, Belarus, Ermenistan ve Kırgızistan ile ticaret yaptı ve sayıları 6 katılımcı azaldı.
17:22 23-07-2021 Daha fazla detay
Havalimanı yeni bir lojistik model inşa edecek. Bir kısmı Rusya'ya ithal, bir kısmı Avrupa'ya transit olan bileşik kargo taşıyacaklar.
17:03 23-07-2021 Daha fazla detay