menü

Yurtiçi tüketim için özel işleme prosedürü

Madde 188. İç tüketim için işlemeye ilişkin gümrük prosedürünün içeriği ve uygulaması

 1. Gümrük prosedürü iç tüketim için işleme - yabancı mallara uygulanan bir gümrük prosedürü, buna göre bu tür malların iç tüketim için işlendiği, işlenmiş ürünlerini elde etmek için iç tüketim için serbest bırakılması için gümrük prosedürüne göre daha sonra yerleştirilmesi amaçlanan, ilgili ödeme yapılmadan eşyanın bu gümrük rejimine tabi tutulmasına ve bu gümrük rejimine uygun olarak kullanılmasına ilişkin şartlara bağlı olarak, ithal gümrük vergileri.
 2. Yurtiçi tüketim için işlemek üzere gümrük prosedürüne tabi tutulan mallar, yabancı mal statüsünü korur ve iç tüketim için işleme (işlenmiş ürünler, atıklar ve kalıntılar) sonucunda alınan (oluşturulan) mallar, yabancı mallar statüsünü kazanır.
 3. Listesi üye devletlerin mevzuatı ile belirlenen mallara, iç tüketim için işleme gümrük prosedürü uygulanır.

Madde 189. İç tüketim için işlenmek üzere eşyanın gümrük rejimine tabi tutulmasına ve bu gümrük usulüne uygun olarak kullanılmasına ilişkin şartlar

 1. Malların iç tüketim için işlenmesi için gümrük prosedürüne tabi tutulmasına ilişkin koşullar şunlardır:
  1. bir üye devletin yetkili organı tarafından verilen ve bu Kanunun 193. Maddesinde belirtilen bilgileri içeren, iç tüketim için malların işlenmesine ilişkin koşullar hakkında bir belgenin mevcudiyeti;
  2. işleme ürünlerinde iç tüketim için işlenmek üzere gümrük prosedürüne tabi tutulan yabancı malların gümrük makamları tarafından tanımlanması olasılığı;
  3. eşyanın iç tüketim için işlenmesi için gümrük rejimine tabi tutulduğu gün, işlenmiş ürünlere ithal edildiklerinde iç tüketim için gümrük rejimine tabi tutulmuş gibi hesaplanan ithalat gümrük vergilerinin tutarları. Birliğin gümrük bölgesi, iç tüketim için malların işlenmesine ilişkin koşullara ilişkin belgede yer alan işlenmiş ürünlerin çıkış normları dikkate alınarak, gümrüğe tabi tutulan mallar için hesaplanan ithalat gümrük vergilerinin tutarlarından daha azdır. bu tür mallar iç tüketim için gümrük rejimine tabi tutulmuş gibi, iç tüketim için işleme prosedürü;
  4. işlenmiş ürünlerin ekonomik açıdan faydalı bir şekilde orijinal hallerine döndürülmesinin imkansızlığı;
  5. özel, anti-damping, telafi edici vergilerin ödenmesi;
  6. vergi muafiyeti sağlanmadığı takdirde vergilerin ödenmesi;
  7. Özel, anti-damping, telafi edici vergiler ve (veya) Birlik Antlaşması'nın 50. Maddesi uyarınca oluşturulan diğer vergiler dışında bir biçimde oluşturulan iç pazarın korunmasına yönelik önlemlere uygunluk;
  8. Bu Kuralların 7. maddesi uyarınca yasaklara ve kısıtlamalara uyulması.
 2. Malların iç tüketim için işlenmesi için gümrük prosedürüne göre kullanım koşulları şunlardır:
  1. iç tüketim için işleme için gümrük prosedürünün belirlenmiş geçerlilik süresine uygunluk;
  2. iç tüketim için işlemek için gümrük rejimine tabi tutulan mallarla işlemler yaparken bu Kanunun 191 inci maddesinin hükümlerine uygunluk;
  3. iç tüketime yönelik eşyanın işlenmesine ilişkin şartlara ilişkin belgede belirtilen kişilerle gümrük rejimine tabi tutulan eşyanın yurt içi tüketim amacıyla işlenmesi ve bu eşyanın bu şahıslar tarafından eşyanın işlenmesine yönelik işlemlerde kullanılması.
 3. Bu faslın uygulanması amacıyla, yabancı eşyanın işlendiği ürünlerde gümrük idaresi tarafından tanımlanması, bu Kanunun 192 nci maddesinde belirtilen yöntemlerden biri ile eşyanın yurt içi tüketime yönelik olarak işlenmesinin, işlenmiş ürünler, iç tüketim için işlenmek üzere gümrük rejimine tabi tutulan mallara tabi tutulmuştur.

Madde 190. İç tüketime yönelik işleme için gümrük prosedürünün süresi

 1. Yurtiçi tüketim için işleme gümrük prosedürünün geçerlilik süresi, iç tüketim için malların işlenmesine ilişkin koşullara ilişkin belgede belirlenen, iç tüketim için mal işleme süresi esas alınarak belirlenir.
 2. Yurtiçi tüketim için işleme gümrük prosedürünün belirlenen geçerlilik süresi, kişinin talebi üzerine, iç tüketim için eşya işleme süresinin uzatılması üzerine uzatılır.
 3. Üye Devletlerin mevzuatı, iç tüketim için malları işleme süresini uzatırken, iç tüketim için işlemeye yönelik gümrük prosedürünün belirlenen geçerlilik süresinin sona ermesinden sonra en geç 10 iş günü uzatılabileceğini öngörebilir. Gümrük idaresi tarafından belirlenen iç tüketim için işlemeye yönelik gümrük prosedürünün geçerlilik süresinin sona ermesinden sonra uzatılması durumunda, bu gümrük prosedürünün geçerliliği, bu gümrük prosedürünün sona erdiği tarihten itibaren yeniden başlatılır.

Madde 191. İç tüketim için işleme faaliyetleri

 1. İç tüketim için işleme operasyonları şunları içerir:
  1. malların işlenmesi veya işlenmesi;
  2. montaj, montaj, demontaj ve montaj dahil olmak üzere malların imalatı.
 2. Yurtiçi tüketim için işleme operasyonları şunları içermez:
  1. malların bireysel özelliklerini kaybetmediği ambalajlama, paketleme ve malların sınıflandırılması dahil olmak üzere satışa ve nakliyeye (nakliye) hazırlanırken malların güvenliğini sağlamaya yönelik işlemler;
  2. kuşlar, balıklar ve ayrıca büyüyen kabuklular ve yumuşakçalar dahil olmak üzere yavrular, hayvanların yetiştirilmesi ve beslenmesi;
  3. büyüyen ağaçlar ve diğer bitkiler;
  4. her türlü bilgi taşıyıcıya bilgi, ses ve video kayıtlarının kopyalanması ve çoğaltılması;
  5. Komisyon tarafından belirlenen diğer işlemler.
 3. Yurtiçi tüketim için işleme operasyonları yapılırken, Birlik mallarının kullanımına izin verilir.

Madde 192. kimlik işlenme ürünlerinde yabancı mallar

İşlendikleri ürünlerdeki yabancı malları belirlemek için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir:

 • Mühür, pul, dijital ve diğer işaretlemelerin beyan sahibi, işleme faaliyetini gerçekleştiren kişi veya gümrük makamlarının yetkilileri tarafından iliştirilmesi. yabancı mallar;
 • yabancı malların ayrıntılı tanımı, fotoğrafı, ölçekli görüntüsü;
 • önceden seçilmiş numunelerin ve (veya) yabancı mal numunelerinin ve bunların işlenmesinden elde edilen ürünlerin karşılaştırılması;
 • seri numaraları dahil olmak üzere mevcut ürün etiketlemesinin kullanılması;
 • Yurtiçi tüketim için işleme işlemlerinin teknolojik sürecinde yabancı malların kullanımı hakkında ayrıntılı bilgi içeren sunulan belgelerin incelenmesi de dahil olmak üzere, malların niteliğine ve iç tüketim için gerçekleştirilen işleme faaliyetlerine göre uygulanabilecek diğer yöntemler, yanı sıra işlenmiş ürünlerin teknoloji üretimi veya iç tüketim için işleme operasyonları sırasında gümrük kontrolü yoluyla.

Madde 193. İç tüketim için malların işlenmesine ilişkin koşullara ilişkin belge

 1. Bir üye devletin yetkili bir organı tarafından verilen, iç tüketim için malların işlenmesine ilişkin koşullara ilişkin bir belge, herhangi bir kişi tarafından alınabilir. üye devlet yüzü, doğrudan malların işlenmesi için operasyonlar yürütmeyenler de dahil olmak üzere, bu belgenin düzenlendiği bölgede.
 2. Malların iç tüketim için işlenmesine ilişkin koşullara ilişkin bir belge aşağıdaki bilgileri içermelidir:
  1. belgeyi veren Üye Devletin yetkili organı hakkında;
  2. belgenin verildiği kişi hakkında;
  3. doğrudan iç tüketime yönelik işleme faaliyetlerini gerçekleştirecek kişi (kişiler) hakkında;
  4. yabancı mallar ve bunların işlenmesiyle ilgili ürünler (ad, dış ekonomik faaliyetin Emtia terminolojisine göre kod, miktar ve maliyet). Üye Devletlerin gümrük düzenlemesine ilişkin mevzuatı, yabancı malların ve bunların işlenmesinin ürünlerinin kodunu, Dış Ekonomik Faaliyetin Emtia İsimlendirmesinin emtia kalemi düzeyinde belirleme olasılığını ve ayrıca belirtmeme olasılığını sağlayabilir. malların ve bunların işlenmesinin ürünlerinin maliyeti;
  5. mallara sahip olma, kullanma ve (veya) elden çıkarma hakkını onaylayan belgelerde;
  6. nicel ve (veya) yüzde cinsinden işlenmiş ürünlerin verimleri;
  7. iç tüketim için işleme operasyonları ve bunların uygulanma yöntemleri hakkında;
  8. işleme ürünlerinde iç tüketim için işlemek üzere gümrük prosedürüne tabi tutulan yabancı malların tanımlanması yöntemleri hakkında;
  9. atık ve kalıntılar hakkında (ad, dış ekonomik faaliyetin Emtia terminolojisine göre kod, miktar ve maliyet). Üye Devletlerin gümrük düzenlemesine ilişkin mevzuatı, Dış Ekonomik Faaliyetin Emtia Nomenklatürünün emtia kalemi düzeyinde atık ve kalıntı kodunun belirtilmesi olasılığının yanı sıra, bu türlerin değerini belirtmeme olasılığını da sağlayabilir. atık ve kalıntılar;
  10. iç tüketim için mal işleme süresi;
  11. atıkların daha fazla ticari kullanım olasılığı hakkında;
  12. malları iç tüketim için işlemek üzere gümrük prosedürüne tabi tutması gereken gümrük idaresi (gümrük idaresi) ve bu gümrük prosedürünün tamamlanması hakkında;
  13. işlenmiş ürünlerin ekonomik açıdan faydalı bir şekilde orijinal hallerine geri döndürülmesinin imkansızlığı hakkında.
 3. Malların iç tüketim için işlenme süresi 1 yılı veya belirli mal kategorileri için Komisyon tarafından belirlenen daha uzun bir süreyi aşamaz.
 4. İç tüketim için malları işleme terimi şunları içerir:
  1. mal işleme üretim sürecinin süresi;
  2. İşlenmiş ürünlerin iç tüketime sunulmak üzere gümrük prosedürüne tabi tutulması için gereken süre.
 5. İç tüketim için eşya işleme süresi, eşyanın yurt içi tüketim için işleme gümrük rejimine tabi tutulduğu günden ve birden fazla parti halinde eşyanın gümrük beyannamesi verilmesi durumunda, ilk eşya partisinin teslim edildiği günden itibaren hesaplanır. iç tüketim için işlenmesi için gümrük rejimine tabi tutulur.
 6. Malların iç tüketime yönelik olarak işlenme süresi, bu maddenin 3. fıkrasında belirtilen süre içinde uzatılabilir.
 7. Üye Devletlerin mevzuatı, iç tüketim için malların işlenmesine ilişkin koşullar hakkında belgede belirtilecek ek bilgileri belirleyebilir.
 8. Malların iç tüketim için işlenmesine ilişkin koşullar, doldurma prosedürü ve böyle bir belge düzenleme prosedürü, üzerinde değişiklik (ekleme) yapılması ve geri çekilmesi (iptal edilmesi) ve (veya) hakkında bir belge formu yenilenmesi Üye Devletlerin mevzuatı ile belirlenir. (bkz. Rusya Maliye Bakanlığı'nın 5 Ocak 14.01.2020 tarih ve XNUMXn sayılı emri)

Madde 194. İşlenmiş ürünlerin çıktı oranları

 1. İşlenmiş ürünlerin çıkış oranı, belirli miktarda yabancı malın iç tüketimi için işleme faaliyetleri sonucunda oluşan işlenmiş ürünlerin miktarı ve (veya) yüzdesi olarak anlaşılır.
 2. Yerleşik teknik gerekliliklere göre özellikleri pratik olarak sabit kalan ve sabit kalitede işlenmiş ürünlerin alınmasına yol açan mallarla ilgili olarak iç tüketime yönelik işleme operasyonları gerçekleştiriliyorsa, Üye Devletlerin yetkili organları, işlenmiş ürünlerin çıktısı için standart normlar.

Madde 195. İç tüketime yönelik işleme faaliyetlerinden kaynaklanan atıklar ve üretim kayıpları

 1. Evsel tüketim için işleme faaliyetleri sonucunda oluşan atıklar, Üye Devletlerin mevzuatına göre söz konusu atıkların daha sonraki ticari kullanımları için uygun olmadığı kabul edilen durumlar haricinde, bu Kanunda öngörülen gümrük prosedürlerine tabidir. veya bu tür atıkların mevzuata uygun olarak üye devletlerin gömülmesine, etkisiz hale getirilmesine, kullanılmasına veya başka bir şekilde imha edilmesine tabidir.
 2. Beyan sahibi tarafından seçilen gümrük rejimine tabi tutulduğunda, iç tüketim amaçlı işleme faaliyetleri sonucunda oluşan atıklar, bu eyalette Birliğin gümrük bölgesine ithal edilmiş sayılır.
 3. Bu maddenin 1. fıkrasında belirtilen ve gümrük işlemlerine tabi tutulmayan atıklar, Üye Devletlerin mevzuatına göre, Birlik eşyası statüsü kazanmakta ve tanınma tarihinden itibaren gümrük kontrolüne tabi tutulmamaktadır. daha fazla ticari kullanım için uygun olmadığı veya üretilen atığın başka bir şekilde gömüldüğü, nötralize edildiği, kullanıldığı veya imha edildiği veya bu tür işlemler için transfer edildiği gerçeğini teyit eden belgelerin gümrük idaresine sunulması tarihinden itibaren.
 4. Yurtiçi tüketim için işlemek üzere gümrük rejimine tabi tutulan, yurtiçi tüketime yönelik işleme faaliyetleri sonucunda geri dönülemez şekilde kaybolan ve gümrük idarelerince üretim kaybı olarak tanınan yabancı eşya, işleme gümrük rejiminin tamamlanmasını müteakip gümrük işlemlerine tabi tutulmaz. iç tüketim için.

Madde 196 İç tüketim için işleme faaliyetleri sonucunda oluşan yabancı mal kalıntıları

İşlenmiş ürünlerin çıkış normlarına göre iç tüketime yönelik işleme faaliyetleri sonucunda oluşan yabancı eşya kalıntıları, bu Kanunun 197 nci maddesi uyarınca gümrük işlemlerine tabi tutulur.

Madde 197. İç tüketime yönelik işleme gümrük rejiminin tamamlanması, askıya alınması ve sona erdirilmesi

 1. İç tüketim için işleme gümrük prosedürünün belirlenen geçerlilik süresinin sona ermesinden önce, bu gümrük prosedürünün etkisi, iç tüketim için işleme işlemleri (işleme ürünleri, atıklar) sonucunda alınan (oluşturulan) malların yerleştirilmesiyle tamamlanır. Bu Kanunun 3 inci maddesinin 195 üncü fıkrasında belirtilen atıklar ve (veya) teraziler ve (veya) yurtiçi tüketim için işleme amacıyla gümrük rejimine tabi tutulan ve yurtiçi tüketim için işleme işlemlerine tabi tutulmayan yabancı mallar hariç olmak üzere, iç tüketim için serbest bırakılması için gümrük prosedürü uyarınca. Aynı zamanda, işlenmiş ürünlerle ilgili olarak, özel, anti-damping, telafi edici vergiler ödenmez ve özel, anti-damping, telafi edici vergiler ve (veya) dışında bir biçimde iç pazarı korumaya yönelik önlemlere uygunluğun teyidi. Birlik Antlaşması'nın 50. Maddesi uyarınca belirlenen diğer görevler gerekli değildir.
 2. Yurtiçi tüketim için işleme gümrük prosedürünün belirlenen geçerlilik süresinin sona ermesinden önce, bu gümrük prosedürünün etkisi tamamlanabilir:
  1. gümrük rejimine tabi tutulan ve yurtiçi tüketim için işleme faaliyetine tabi tutulmayan yabancı malların yerleştirilmesi, bu Kanunun 3 inci maddesinin 195 üncü fıkrasında belirtilen atıklar hariç olmak üzere atıklar ve (veya) işlemeden kaynaklanan kalıntılar gümrük transiti için gümrük rejimi hariç olmak üzere, bu Kanunda öngörülen koşullar altında yabancı mallara uygulanan farklı bir gümrük rejimi kapsamında iç tüketime yönelik işlemler;
  2. Bir kaza veya mücbir sebep nedeniyle imha ve (veya) geri alınamaz kayıp veya normal koşullar altında doğal kayıp sonucu geri dönülemez kayıp olgusunun gümrük mevzuatına ilişkin Üye Devletlerin mevzuatına göre gümrük makamları tarafından tanınması iç tüketim (işlenmiş ürünler, atıklar ve (veya) artıklar) için işleme operasyonları sonucunda alınan (üretilmiş) malların taşınması (nakliyesi) ve (veya) depolanması ve (veya) işleme için gümrük prosedürüne tabi tutulan yabancı malların yurtiçi tüketim için ve iç tüketim için işleme faaliyetine tabi tutulmayan;
  3. Üye Devletlerin mevzuatına göre, evsel tüketim için işleme faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan, daha sonraki ticari kullanımları için uygun olmayan atıkların tanınması veya gömme, nötralizasyon, bertaraf veya imha gerçeğini teyit eden belgelerin gümrük idaresine sunulması üretilen atığın başka bir şekilde veya bu tür işlemleri gerçekleştirmek için transfer edilmesi gerçeği;
  4. iç tüketim için işlenmek üzere gümrük rejimine tabi tutulan yabancı eşyanın bir kısmının gümrük idareleri tarafından üretim kaybı olarak tanınması;
  5. Komisyon ve (veya) Üye Devletlerin gümrük mevzuatına ilişkin mevzuatı tarafından belirlenen, öncesinde eşyanın gümrük kontrolüne tabi olduğu durumların ortaya çıkması.
 3. Yurtiçi tüketim için işleme gümrük rejiminin belirlenen geçerlilik süresinin sona ermesinden önce, iç tüketim için işleme gümrük rejimine tabi tutulan malların ve (veya) ürünlerinin gümrük işlemlerine tabi tutulması durumunda, bu gümrük rejiminin etkisi askıya alınabilir. gümrük antreposunun gümrük rejimine tabi tutulur.
 4. İç tüketim için işleme gümrük prosedürünün belirlenen geçerlilik süresinin sona ermesi üzerine, bu gümrük prosedürü sona erer.

Madde 198. İç tüketim için gümrük rejimine tabi tutulan (yerleştirilen) mallara ilişkin ithalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergiler ödeme yükümlülüğünün ortaya çıkması ve sona ermesi, bunların son ödeme tarihi ve hesaplama

 1. İthalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergilerin iç tüketim için işlenmesi için gümrük rejimine tabi tutulan mallarla ilgili olarak ödenmesi yükümlülüğü, gümrük idaresinin mal beyannamesini tescil ettiği andan itibaren beyan sahibinden doğar ve eşya beyannamesi vermeden önce serbest bırakılması için beyan edilen eşya ile ilgili olarak, eşya beyannamesi vermeden önce eşyanın serbest bırakılması için başvuruda bulunan bir kişiden - gümrük idaresinin eşyanın serbest bırakılması için bir başvuruyu kaydettiği andan itibaren mal beyanı.
 2. İç tüketim için gümrük rejimine tabi tutulan (yerleştirilen) mallara ilişkin ithalat gümrük vergilerini ödeme yükümlülüğü, aşağıdaki durumların ortaya çıkması üzerine beyan sahibi tarafından sona erer:
  1. Bu Kanunun 1 nci maddesinin 1 nci fıkrasının 3, 5 - 2 inci fıkraları ve 197 inci paragrafı uyarınca yurtiçi tüketim için işlemeye yönelik gümrük prosedürünün tamamlanması, bu maddenin 1 ncı fıkrasının 2 ve 6 alt paragraflarında belirtilen durumların gerçekleşmesinden sonra da dahil olmak üzere makale;
  2. iç tüketim için işleme gümrük rejiminin sona erdirildiği eşyanın yerleştirilmesi ve (veya) böyle bir gümrük rejiminin uygulanmasının bir parçası olarak iç tüketim için işleme faaliyetleri sonucunda alınan (biçimlendirilen) eşyanın bu Kanunun 6. maddesinin 129. paragrafı uyarınca geçici depolama için sona erdirilmiş;
  3. iç tüketim için işleme gümrük rejiminin sona erdiği eşyanın yerleştirilmesi ve (veya) böyle bir gümrük rejiminin uygulanmasının bir parçası olarak iç tüketim için işleme faaliyetleri sonucunda elde edilen (biçimlendirilen) eşyanın bu Kanunun 7. maddesinin 129. paragrafı uyarınca gümrük prosedürleri uyarınca sona erdirilmiş;
  4. ithalat gümrük vergilerini ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve (veya) bu maddenin 7. paragrafı uyarınca hesaplanan ve ödenecek tutarlarda tahsil edilmesi;
  5. Gümrük bölgesinde işlenmek üzere gümrük rejimine tabi tutulan yabancı malların ve (veya) alınan malların imha ve (veya) geri alınamaz kaybının gümrük düzenlemesine ilişkin gümrük mevzuatına göre gümrük idaresi tarafından tanınması ( oluşan) bir kaza veya mücbir sebep nedeniyle iç tüketime yönelik işleme faaliyetleri veya bu malların normal taşıma (nakliye) ve (veya) depolama koşulları altında doğal kaybı sonucu geri alınamayacak şekilde kaybolması sonucu oluşan bu mallarla ilgili olarak bu Kod uyarınca bu tür bir tahribat veya telafisi mümkün olmayan kayıplardan önce, ithalat gümrük vergilerinin ödenmesi için son tarih geldiğinde;
  6. malların gümrük bölgesi dışında işlenmesi için gümrük prosedürüne uygun olarak serbest bırakılmasının reddedilmesi - mallar için bir beyannamenin kaydedilmesi sırasında ortaya çıkan ithalat gümrük vergilerini ödeme yükümlülüğü veya mallar için bir beyanname doldurmadan önce malların serbest bırakılması için bir başvuru ile ilgili olarak;
  7. bu Kanunun 113. maddesi uyarınca mal beyanının iptali ve (veya) bu Kanunun 4. maddesinin 118. fıkrası uyarınca malların serbest bırakılmasının iptali - kayıt sırasında ortaya çıkan ithalat gümrük vergilerini ödeme yükümlülüğü ile ilgili olarak mal beyanı;
  8. o üye devletin mevzuatına uygun olarak malların müsaderesi veya bir üye devletin mülkiyetine (gelirine) dönüştürülmesi;
  9. eşyanın bu Kanunun 51. Bölümü uyarınca gümrük idaresi tarafından alıkonulması;
  10. Suç raporunun doğrulanması sırasında, bir ceza davası veya idari suç davası (idari bir davanın yürütülmesi) sırasındaki işlemler sırasında el konulan veya tutuklanan eşyanın geçici olarak depolanması veya gümrük işlemlerinden birine yerleştirilmesi ve bununla ilgili olarak bu tür mallar daha önce serbest bırakılmamışsa iade kararı verildi.
 3. Bu maddenin 4. fıkrasında aksi belirtilmedikçe, iç tüketim için gümrük rejimine tabi tutulan mallara ilişkin vergi, özel, anti-damping, telafi edici vergileri ödeme yükümlülüğü, beyan sahibi için aşağıdaki durumların ortaya çıkmasıyla sona erer. :
  1. vergileri, özel, anti-damping, telafi edici vergileri ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve (veya) bu maddenin 13. paragrafı uyarınca hesaplanan ve ödenecek tutarlarda tahsil edilmesi;
  2. Gümrük rejimine tabi tutulan yabancı malların bir kaza veya mücbir sebep nedeniyle imha edilmesi ve (veya) geri dönülemez kaybının gümrük mevzuatına göre gümrük idaresi tarafından gümrük idaresi tarafından tanınması veya normal taşıma (nakliye) ve (veya) depolama koşulları sırasında doğal kayıp nedeniyle bu malların geri dönülemez kaybı gerçeği, bu tür bir yıkımdan önce veya bu Kurallara göre telafisi mümkün olmayan kayıplar dışında, bu mallardan vergi, özel, anti-damping, telafi edici vergilerin ödenmesi için son tarih geldi;
  3. iç tüketim için işleme gümrük prosedürüne uygun olarak malları serbest bırakmayı reddetme - mallar için bir beyanname veya daha önce malların serbest bırakılması başvurusu sırasında ortaya çıkan vergileri, özel, anti-damping, telafi edici vergileri ödeme yükümlülüğü ile ilgili olarak mallar için beyanname verilmesi;
  4. bu Kanunun 113. maddesi uyarınca mal beyanının iptali ve (veya) bu Kanunun 4. maddesinin 118. fıkrası uyarınca malların serbest bırakılmasının iptali - vergi ödeme yükümlülüğü ile ilgili olarak, özel, anti-damping , mallar için bir beyanname kaydederken ortaya çıkan telafi edici vergiler;
  5. o üye devletin mevzuatına uygun olarak malların müsaderesi veya bir üye devletin mülkiyetine (gelirine) dönüştürülmesi;
  6. eşyanın bu Kanunun 51. Bölümü uyarınca gümrük idaresi tarafından alıkonulması;
  7. Suç raporunun doğrulanması sırasında, bir ceza davası veya idari suç davası (idari bir davanın yürütülmesi) sırasındaki işlemler sırasında el konulan veya tutuklanan eşyanın geçici olarak depolanması veya gümrük işlemlerinden birine yerleştirilmesi ve bununla ilgili olarak bu tür mallar daha önce serbest bırakılmamışsa iade kararı verildi.
 4. Gümrük beyannamesi verilmeden önce serbest bırakılan ve iç tüketim için işleme amacıyla gümrük rejimine tabi tutulan mallar için vergi, özel, anti-damping, telafi edici vergi ödeme yükümlülüğü beyanname sahibi tarafından aşağıdaki tarihte sona erer. aşağıdaki durumların ortaya çıkması:
  1. vergileri, özel, anti-damping, telafi edici vergileri ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesinin yanı sıra gümrük idaresi tarafından elektronik bir belgenin gönderilmesi veya bu maddenin 17. maddesinin 120. paragrafında belirtilen uygun işaretlerin gümrük idaresi tarafından iliştirilmesi Kod;
  2. o üye devletin mevzuatına uygun olarak malların müsaderesi veya bir üye devletin mülkiyetine (gelirine) dönüştürülmesi.
 5. Yurtiçi tüketim için gümrük rejimine tabi tutulan eşyaya ilişkin ithalat gümrük vergilerinin ödenmesi yükümlülüğü, bu maddenin 6 ncı paragrafında belirtilen koşulların gerçekleşmesiyle birlikte yerine getirilir.
 6. Aşağıdaki durumlarda ithalat gümrük vergilerinin ödenmesi için son tarih dikkate alınır:
  1. Yurtiçi tüketim için işleme gümrük prosedürünün tamamlanmasından önce yabancı malların, iç tüketim için malların işlenmesine ilişkin koşullara ilişkin belgede belirtilmeyen bir kişiye (kişilere) devredilmesi durumunda - malların transfer günü ve eğer bu gün belirlenmemiştir, - malların iç tüketim için gümrük işlemlerine tabi tutulduğu gün;
  2. Yurtiçi tüketim için işleme faaliyeti sonucunda alınan (oluşturulan) eşyanın ve (veya) yurt içi tüketim için işlemek üzere gümrük rejimine tabi tutulan yabancı eşyanın, yurt içi tüketime yönelik işleme gümrük rejiminin tamamlanmasından önce kaybolması durumunda, bir kaza veya mücbir sebep nedeniyle tahribat ve (veya ) telafisi mümkün olmayan kayıplar veya normal taşıma (nakliye) ve (veya) depolama koşullarında doğal kayıptan kaynaklanan telafisi mümkün olmayan kayıplar hariç olmak üzere, - malların kayıp günü ve bu gün belirlenmemişse, - eşyanın iç tüketim için gümrük işleme rejimine tabi tutulduğu gün;
  3. iç tüketim için işleme gümrük prosedürü bu Kanunun 197. maddesi uyarınca tamamlanmadıysa - gümrük idaresi tarafından belirlenen iç tüketim için işleme gümrük prosedürünün sona erdiği gün.
 7. Bu maddenin 6 ncı fıkrasında belirtilen hallerin gerçekleşmesi halinde, ithalat gümrük vergileri, iç tüketim amacıyla işlenmek üzere gümrük rejimine tabi tutulan eşya, tarife uygulanmadan iç tüketime yönelik gümrük rejimine tabi tutulmuş gibi ödemeye tabidir. ithalat gümrük vergilerinin ödenmesi için tercihler ve avantajlar ...
  İthalat gümrük vergilerini hesaplamak için, malları iç tüketim için işlemek üzere gümrük prosedürüne tabi tutmak için verilen mallar ve serbest bırakılan mallar için gümrük idaresi tarafından tescil edildiği gün yürürlükte olan ithalat gümrük vergileri oranları uygulanır. mal beyannamesi verilmeden önce - mal beyannamesi verilmeden önce malların serbest bırakılması başvurusunun gümrük idaresi tarafından tescil edildiği gün.
 8. Bu maddenin 7. paragrafı uyarınca ödenen (tahsil edilen) ithalat gümrük vergilerinin tutarları üzerinden, sanki eşyanın işleme tabi tutulmak üzere gümrük rejimine tabi tutulduğu günden itibaren bu tutarlarla ilgili olarak ödemeleri ertelenmiş gibi faiz ödenir. son ödeme tarihine kadar iç tüketim için ithalat gümrük vergileri. Belirtilen faiz, bu Kanunun 60 ıncı maddesine göre hesaplanır ve ödenir.
  Bu Kanunun 3 nci maddesinin 197 üncü fıkrası uyarınca iç tüketime yönelik işleme gümrük rejiminin işleyişi durdurulmuşsa, gümrük rejiminin askıya alındığı süre için bu fıkrada öngörülen faiz uygulanmaz veya ödenmez.
 9. Bu Kanunun 6 uncu maddesinin 129 ncı paragrafına göre iç tüketim için işleme için gümrük prosedürünün tamamlanması veya geçici depolamaya yerleştirilmesi durumunda, iç tüketim için işleme için gümrük rejimine tabi tutulan mallar ve (veya) alınan mallar ( Bu Kanunun 7 uncu maddesinin 129 nci fıkrasına uygun olarak iç tüketime yönelik olarak işlenmesi veya eşyanın bu Kanunda öngörülen gümrük işlemlerine tabi tutulması veya bu eşyanın gümrük idareleri tarafından bu Kanuna uygun olarak alıkonması işlemleri sonucunda Bu Kanunun 51. Bölümü, ithalat gümrük vergilerini ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesinden ve (veya ) tahsilatlarının (tamamen veya kısmen) bu maddeye göre ödenen ve (veya) tahsil edilen ithalat gümrük vergilerinin tutarları iadeye tabidir. (ofset) bu Kuralın 10. Bölümüne göre.
 10. Gümrük beyannamesi verilmeden önce serbest bırakılmak üzere beyan edilen mallar hariç olmak üzere, iç tüketim için işlemek üzere gümrük rejimine tabi tutulan mallar için vergi, özel, anti-damping, telafi edici vergileri ödeme yükümlülüğü icraya tabidir (vergi, özel, anti-damping, telafi edici vergiler ödenir) iç tüketim için işleme için gümrük prosedürüne uygun olarak malların serbest bırakılmasından önce.
 11. Gümrük rejimine tabi tutulan, eşya beyanının sunulmasından önce serbest bırakılması yapılan ve eşya beyanının en geç 16. paragrafta belirtilen süre içinde sunulduğu eşya ile ilgili olarak; Bu Kanunun 120 nci maddesi ve beyanı yetkili ekonomik operatör olan mallarla ilgili olarak - bu Kanunun 4 inci maddesinin 441 üncü fıkrasında belirtilen süreden geç olmamak üzere vergi ödeme yükümlülüğü, özel, anti-damping, telafi edici vergiler, mallar için beyanname verilmeden önce yerine getirilmesine (vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergiler ödenir) tabidir.
 12. Gümrük rejimine tabi tutulan, eşya beyannamesinin verilmesinden önce serbest bırakılması yapılan ve eşya beyannamesinin paragrafta belirtilen sürenin bitiminden önce verilmeyen eşyaya ilişkin olarak, Bu Kanunun 16 nci maddesinin 120. maddesi ve yetkili bir ekonomik operatörün faaliyet gösterdiği mallarla ilgili olarak - bu Kanunun 4. maddesinin 441. fıkrasında belirtilen sürenin bitiminden önce, vergilerin ödenmesi için son tarih, özel, anti-damping, telafi edici vergiler, bu Kanunun 16 nci maddesinin 120 ncı paragrafında belirtilen sürenin son günü ve yetkili ekonomik operatörün beyanda bulunduğu mallarla ilgili olarak - 4 üncü paragrafta belirtilen sürenin son günüdür. Bu Kanunun 441. Maddesinin
 13. Bu maddenin 10 ve 11 inci maddelerinde belirtilen eşyaya ilişkin vergiler, özel vergiler, anti-damping, telafi edici vergiler, eşya beyannamesinde bu Kanuna göre hesaplanan tutarda belirtilen hususlar dikkate alınarak ödenir. Bu Kuralların 12. Bölümünde.
 14. Bu maddenin 12 nci fıkrasında belirtilen mallarla ilgili olarak ödenecek vergiler, özel vergiler, anti-damping, telafi edici vergilerin hesaplanmasına ilişkin esas, malların serbest bırakılmasına ilişkin başvuruda belirtilen bilgiler ve sunulan belgeler esas alınarak belirlenir. Böyle bir açıklama ile birlikte.
  Dış Ekonomik Faaliyet Emtia Sınıflandırmasına göre eşya kodları, karakter sayısı 10'dan az olan gruplama düzeyinde belirlenirse:
  • vergilerin hesaplanmasında katma değer vergisi oranlarının en yükseği uygulanır, bu gruba dahil olan mallara tekabül eden tüketim vergisi oranlarının (tüketim vergisi veya tüketim vergisi) en yüksek olanı uygulanır. gümrük vergileri belirlenir;
  • özel, anti-damping, telafi edici vergilerin hesaplanmasında, bu maddenin beşinci fıkrası dikkate alınarak, böyle bir gruplandırmaya dahil olan mallara tekabül eden özel, anti-damping, telafi edici vergi oranlarının en yüksek olanı uygulanır.

Özel, anti-damping, telafi edici vergiler, bu Kodun 4. Bölümü uyarınca teyit edilen malların menşei ve (veya) belirtilen vergileri belirlemek için gerekli diğer bilgiler temelinde hesaplanır. Malların menşei ve (veya) belirtilen vergileri belirlemek için gerekli diğer bilgiler teyit edilmezse, özel, anti-damping, telafi edici vergiler, ilgili ülkenin malları için belirlenen en yüksek özel, anti-damping, telafi edici vergi oranlarına göre hesaplanır. Malların sınıflandırılması 10 karakter düzeyinde gerçekleştiriliyorsa veya Dış Ekonomik Faaliyet Emtia Nomenklatürüne uygun mal kodları, gruplandırmaya dahil edilen mallar ise, Dış Ekonomik Faaliyetin Emtia Nomenklatürünün aynı kodu. karakter sayısı 10'dan az olan gruplama düzeyinde belirlenir.
Bu maddenin 12 nci fıkrasında belirtilen eşya ile ilgili olarak, daha sonra eşya beyanında bu Kanuna göre hesaplanan tutarda eşya, vergi, özel, anti-damping, telafi edici vergi beyannamesi verilirse, eşya beyannamelerinde belirtilen bilgiler. Aşırı ödenen ve (veya) aşırı tahsil edilen vergilerin, özel, anti-damping, telafi edici vergilerin iadesi (mahsup), bu Kanunun 10. Bölümüne ve 76. Maddesine göre gerçekleştirilir.

Madde 199. İşlenmiş ürünler için iç tüketime serbest bırakılması için gümrük rejimine tabi tutulduklarında ithal gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergilerin hesaplanması ve ödenmesine ilişkin hususlar

 1. İşlenen ürünler iç tüketime serbest bırakılması için gümrük rejimine tabi tutulduğunda, işlenmiş ürünler için ithalat gümrük vergileri hesaplanır ve bu Kanunun 136 ncı maddesine göre ödenir.
 2. İşlenen ürünler iç tüketim için gümrük prosedürüne tabi tutulduğunda, beyan sahibinin vergi, özel, anti-damping, telafi edici vergi ödeme yükümlülüğü yoktur.

Madde 200. İşleme faaliyetinden geçmemiş yabancı mallara ilişkin vergilerin, özel, anti-damping, telafi edici vergilerin, gümrüğe tabi tutulduklarında yurtiçi tüketim amacıyla işleme faaliyetleri sonucunda oluşan kalıntı ve atıkların ödenmesinin özellikleri iç tüketim için serbest bırakma prosedürü

İşlem görmemiş yabancı mallar ile iç tüketime yönelik işleme faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı ve atıkların iç tüketime sunulması için gümrük rejimine tabi tutulması durumunda, beyan sahibinin vergi ödeme yükümlülüğünün bulunmadığı, özel, anti-damping, telafi edici vergiler. ...

BUKH.1C, giden çalışma haftasının en parlak ve en olumlu haberini hatırlatıyor.
00:25 24-07-2021 Daha fazla detay
BUH.1С, muhasebecilerin, yöneticilerin ve girişimcilerin SKK alanındaki en son gelişmelerden haberdar olmalarına yardımcı olmak için çevrimiçi bilet satış ofisleri hakkındaki haberlere kısa bir genel bakış derlemektedir.
23:45 23-07-2021 Daha fazla detay