menü

Gümrüksüz gümrük prosedürü

Madde 243. Gümrüksüz ticaret için gümrük rejiminin içeriği ve uygulanması

 1. Gümrük prosedürü gümrüksüz ticaret - Birlik'in yabancı mal ve mallarına uygulanan, bu tür malların gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping ödemesi yapılmaksızın gümrüksüz mağazalarda perakende olarak satıldığı ve satıldığı gümrük prosedürü, eşyanın bu gümrük rejimine tabi tutulmasına ve bu gümrük rejimine uygun olarak kullanılmasına ilişkin koşullara bağlı olarak, yabancı mallar için telafi edici vergiler.
 2. Gümrüksüz ticaret gümrük rejimine tabi tutulan mallar:
  1. Birliğin gümrük bölgesini terk eden kişiler;
  2. Birliğin gümrük bölgesine gelen kişiler;
  3. bir Üye Devletten başka bir Üye Devlet için ayrılan gerçek kişiler ve başka bir Üye Devletten bir Üye Devlete giren gerçek kişiler;
  4. diplomatik misyonlar, konsolosluklar, devletlerin uluslararası kuruluşlardaki misyonları, uluslararası kuruluşlar veya Birliğin gümrük bölgesinde bulunan misyonları ile diplomatik misyonun diplomatik personeli, konsolosluk görevlileri ve birlikte yaşayan aile üyeleri devletlerin uluslararası kuruluşlara, uluslararası kuruluşlara veya bunların temsilciliklerine karşı temsilcilikleri, çalışanları (çalışanlar, yetkililer);
  5. diğer kuruluşlar veya bunların temsilcileri ve personeli, eğer bu tür bir uygulama, bu kuruluşların veya temsilciliklerinin bulunduğu Üye Devletin mevzuatına uygun olarak sağlanmışsa.
 3. Gümrüksüz ticaret gümrük rejimine tabi tutulan eşya, bu maddenin 1 nci fıkrasının 3 - 2 numaralı bentlerinde belirtilen kişilere, Birlik gümrük hudutlarından eşyanın taşındığı yerlerde faaliyet gösteren gümrüksüz satış mağazalarında satılır.
 4. Bu maddenin 2 nci fıkrasının 2 nci bendinde belirtilen kişilere eşya satışına, hava ve su taşımacılığı ile Birliğin gümrük sınırından geçen eşya hareket yerlerinde faaliyet gösteren gümrüksüz satış mağazalarında izin verilir. Üye Devletlerin mevzuatı, ayrıca malların diğer taşıma araçlarıyla Birliğin gümrük sınırından geçtiği yerlerde.
  Bu maddenin 2. fıkrasının 2. fıkrasında belirtilen kişilere mal satışına izin verilen gümrük sınırından malların hareketine ilişkin yerlerin listesi, üye devletlerin mevzuatı ile belirlenir.
 5. Bu maddenin 3. fıkrasının 2. bendinde belirtilen kişilere mal satışına, malların Birlik gümrük sınırından hava yoluyla taşındığı yerlerde faaliyet gösteren gümrüksüz satış mağazalarında izin verilir.
 6. Gümrüksüz ticaret gümrük rejimine tabi tutulan eşya, bu maddenin 4. fıkrasının 5 ve 2 numaralı bentlerinde belirtilen kişilere Üye Devletlerin mevzuatına göre belirlenen gümrüksüz satış mağazalarında satılır.
 7. Birlik mallarıgümrüksüz ticaret gümrük rejimine tabi tutulan, bu maddenin 1. fıkrasının 2. bendinde belirtilen kişilere satılan, Birlik eşyası statüsünü kaybeder.
  Bu maddenin 2 nci fıkrasının 5-2 inci bentlerinde belirtilen kişilere satılan, gümrüksüz ticaret gümrük rejimine tabi tutulan Birlik eşyası, Birlik eşyası statüsünü korur.
  Yabancı mallargümrüksüz ticaret gümrük rejimine tabi tutulan, bu maddenin 4 nci fıkrasının 5 ve 2 inci bentlerinde belirtilen kişilere satılır, bu satıştan sonra Birlik malı statüsü kazanır.
 8. Gümrüksüz gümrük prosedürü, gümrüksüz satış mağazasının bulunduğu Üye Devletin yasalarına göre dolaşımı yasaklanmış mallar için geçerli değildir.
  Komisyon, gümrüksüz ticaret gümrük rejiminin uygulanmadığı diğer eşyanın listesini belirleme hakkına sahiptir (Bkz. Avrasya Ekonomi Komisyonunun 203 tarih ve 11.12.2018 sayılı Kararı)
 9. Gümrüksüz alışverişin gümrük rejimine tabi tutulmadan, gümrüksüz satış mağazaları, bu gümrüksüz mağazaların işleyişini sağlamak için gerekli malları barındırabilir ve kullanabilir.

Madde 244. Malların gümrüksüz ticaret gümrük rejimine tabi tutulmasına ve bu gümrük usulüne uygun olarak kullanılmasına ilişkin şartlar

 1. Gümrüksüz ticaretin gümrük rejimine tabi tutulmasının şartı, bu Kanunun 7 nci maddesindeki yasak ve kısıtlamalara uyulmasıdır.
 2. Gümrüksüz ticaret gümrük rejimine tabi tutulan eşyanın beyan sahibi, ancak bu eşyanın bulunacağı ve satılacağı gümrüksüz satış mağazasının sahibi olabilir.
 3. Gümrüksüz ticaret için gümrük prosedürüne uygun olarak malların kullanım koşulları şunlardır:
  1. gümrüksüz satış mağazalarında mal bulmak;
  2. bu Kanunun 2. maddesinin 243. fıkrasında belirtilen kişilere gümrüksüz satış mağazalarında mal satışı;
  3. Bu Kanunun 245. Maddesinde belirtilen, gümrüksüz ticaret gümrük rejimine tabi tutulan belirli yabancı eşya kategorilerinin satış koşullarına uygunluk.

Madde 245. Gümrüksüz alışverişin gümrük rejimine tabi tutulan belirli kategorilerdeki eşyanın gümrüksüz satış mağazalarında satılma şartı

Gümrüksüz ticaret gümrük rejimine tabi tutulan alkollü içkiler ve bira, tütün ve tütün ürünleri gibi mallar, gümrüksüz satış mağazalarında bu Kanunun 2 üncü maddesinin ikinci fıkrasının 2 numaralı bendinde belirtilen kişilere miktar normlarında satılır. , içinde kişisel kullanım için mallar Gümrük vergileri ve harçları ödenmeden Birliğin gümrük bölgesine ithal edilenler.

Madde 246. Gümrüksüz ticaret için gümrük rejiminin tamamlanması ve sona erdirilmesi

 1. Gümrüksüz ticaret için gümrük rejimi eylemi, bu gümrük rejimine tabi olan malların gümrüksüz satış mağazalarında bu Kanunun 2. maddesinin 243. fıkrasında belirtilen kişilere, yabancı malların satışı hariç, satışı ile sona erer. bu Kanunun 3. maddesinin 2. fıkrasının 243. bendinde belirtilen kişilere.
 2. Bu Kanunun 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrasının 243 numaralı bendinde belirtilen kişilere, gümrüksüz satış mağazalarında gümrüksüz ticaret gümrük rejimine tabi tutulan yabancı eşya satıldığında, gümrüksüz ticarete ilişkin gümrük rejiminin etkisi, gümrüksüz satış mağazalarına yerleştirilerek tamamlanır. Bu yabancı mallar, iç tüketim için serbest bırakılması için gümrük prosedürüne tabidir.
 3. Bu maddenin 2. fıkrasında belirtilen yabancı eşya ile ilgili olarak, yurtiçi tüketim için gümrük rejimine tabi tutulmaları için bir beyanname, gümrüksüz satış mağazasının sahibi tarafından en geç 10'a kadar sunulmalıdır.inci bu malların satışını takip eden ayın günü.
  Malların serbest bırakılmasının reddedilmesi durumunda, iç tüketim için gümrük rejimine tabi tutulmaları için belirtilen mallara ilişkin mal beyanı, gümrüksüz satış mağazası sahibi tarafından en geç 5 iş günü içinde sunulmalıdır. malların serbest bırakılmasının reddedildiği günü takip eden gün.
 4. Gümrüksüz gümrük rejimine tabi tutulan yabancı mallar için gümrüksüz gümrük rejimi aşağıdaki durumlarda sonlandırılabilir:
  1. malları, bu Kanunda öngörülen koşullarda yabancı mallara uygulanan gümrük prosedürlerine tabi tutmak;
  2. Birlik gümrük bölgesinden ihraç edilen malların, bu Kodun 39. Bölümü uyarınca gemilerde veya uçaklarda malzeme olarak kullanılmak üzere serbest bırakılması.
 5. Gümrüksüz gümrük rejimine tabi tutulan Birlik malları için gümrüksüz gümrük rejimi eylemi aşağıdaki durumlarda sona erdirilebilir:
  1. malların ihracat için gümrük prosedürüne tabi tutulması;
  2. Gümrüksüz bir mağazadan Birlik gümrük bölgesine bu tür malların beyan sahibinin beyanı temelinde mal ihracatı.
 6. Gümrüksüz satış mağazasının faaliyetinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren 3 ay içinde gümrüksüz satış mağazasının faaliyetinin sona ermesi halinde, gümrük vergisinden muaf rejime tabi tutulan yabancı eşya, yabancı mallara uygulanan gümrük işlemlerine tabi olur. gümrüksüz bir mağazadan Birliğin gümrük bölgesine ihracat veya ihracat için gümrük prosedürü uyarınca tesislere.
  Belirtilen süre içinde bu tür işlemler yapılmazsa, bu sürenin ardından gümrüksüz ticaret için gümrük prosedürü sona erer ve mallar bu Kanunun 51 inci maddesi uyarınca gümrük makamları tarafından alıkonulur.

Madde 247. Gümrüksüz ticaretin gümrük rejimine tabi tutulan (yerleştirilen) yabancı mallara ilişkin ithalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergiler ödeme yükümlülüğünün ortaya çıkması ve sona ermesi, bunların ödenmesi için son tarih ve bunların hesaplanması

 1. Gümrüksüz ticaret gümrük rejimine tabi yabancı mallara ilişkin ithalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergileri ödeme yükümlülüğü, beyanname veren için gümrük idaresinin eşya beyannamesini tescil ettiği andan itibaren doğar.
 2. Gümrüksüz ticaret rejimine tabi tutulan (yerleştirilen) yabancı mallara ilişkin ithalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergileri ödeme yükümlülüğü, aşağıdaki durumların gerçekleşmesi üzerine beyan sahibi tarafından sona erer:
  1. bu malların bu Kanunun 1 üncü maddesinin 2 nci fıkrasının 4, 5, 2 ve 243 numaralı bentlerinde belirtilen kişilere satışı;
  2. bu Kanunun 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrasının 243 üncü bendinde belirtilen kişilere satılan bu eşyanın iç tüketime giriş gümrük rejimine tabi tutulması;
  3. Bu eşyanın, bu maddenin 2 üncü fıkrasının 4 nci bendinde belirtilen durumların gerçekleşmesinden sonra gümrük işlemlerine tabi tutulması da dahil olmak üzere, bu Kanunun öngördüğü gümrük işlemlerine tabi tutulması ve (veya) sarf malzemesi olarak kullanılmak üzere serbest bırakılması. Bu Kodun 39. Bölümü uyarınca, Birliğin gümrük bölgesinden gemi veya uçakla ihraç edilen;
  4. gümrüksüz ticaret için gümrük rejiminin etkisi sona ermiş olan eşyanın, bu Kanunun 7. maddesinin 129. paragrafı uyarınca gümrük işlemlerine yerleştirilmesi;
  5. ithalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergiler ve (veya) tahsilat yükümlülüğünün bu maddenin 5. paragrafı uyarınca hesaplanan ve ödenecek tutarlarda yerine getirilmesi;
  6. Bir kaza veya mücbir sebep nedeniyle yabancı malların imhası ve (veya) geri alınamaz kaybı veya sonuç olarak bu malların geri dönülemez kaybı gerçeğinin gümrük düzenlemesine ilişkin Üye Devletlerin mevzuatına göre gümrük idaresi tarafından tanınması Normal taşıma (nakliye) ve (veya) depolama koşulları altında, bu yabancı mallarla ilgili olarak bu Kod uyarınca bu tür bir tahribat veya telafisi mümkün olmayan kayıplardan önce, ithalat gümrüklerinin ödenmesi için son tarihin olduğu durumlar hariç olmak üzere, doğal kayıp vergiler, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergiler geldi;
  7. gümrüksüz ticaretin gümrük prosedürüne uygun olarak malların serbest bırakılmasını reddetme - mallar için bir beyanname kaydederken ortaya çıkan ithalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergileri ödeme yükümlülüğü ile ilgili olarak;
  8. bu Kanunun 113. maddesi uyarınca mal beyanının iptali ve (veya) bu Kanunun 4. maddesinin 118. fıkrası uyarınca malların serbest bırakılmasının iptali - ithalat gümrük vergileri, vergiler, özel ödeme yükümlülüğü ile ilgili olarak eşya beyannamesinin tescili sırasında ortaya çıkan anti-damping, telafi edici vergiler;
  9. o üye devletin mevzuatına uygun olarak malların müsaderesi veya bir üye devletin mülkiyetine (gelirine) dönüştürülmesi;
  10. eşyanın bu Kanunun 51. Bölümü uyarınca gümrük idaresi tarafından alıkonulması;
  11. Suç raporunun doğrulanması sırasında, bir ceza davası veya idari suç davası (idari bir davanın yürütülmesi) sırasındaki işlemler sırasında el konulan veya tutuklanan eşyanın geçici olarak depolanması veya gümrük işlemlerinden birine yerleştirilmesi ve bununla ilgili olarak bu tür mallar daha önce serbest bırakılmamışsa iade kararı verildi.
 3. İthalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergileri ödeme yükümlülüğü, bu maddenin 4. paragrafında belirtilen koşulların gerçekleşmesiyle birlikte yerine getirilir.
 4. Aşağıdaki durumlarda, ithalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergilerin ödenmesi için son tarih:
  1. gümrüksüz ticaret gümrük prosedürüne uygun olarak malların kullanım koşullarının ihlali durumunda - malların kullanımı için belirlenmiş koşulları ihlal eden eylemlerin komisyon günü ve bu gün belirlenmemişse, - malların gümrüksüz ticaretin gümrük prosedürüne tabi tutulduğu gün;
  2. Yabancı malların kaybolması halinde, bir kaza veya mücbir sebep nedeniyle tahribat ve (veya) telafisi mümkün olmayan kayıp veya normal taşıma (nakliye) ve (veya) depolama koşullarında doğal kayıp sonucu telafisi mümkün olmayan kayıplar dışında, - eşyanın kayıp günü ve bu gün tespit edilmemişse, - eşyanın gümrüksüz ticaret rejimine tabi tutulduğu gün;
  3. Bu Kanunun 3 ncı maddesinin 246 üncü fıkrasının 3 inci fıkrasında belirtilen süre içinde, bu Kanunun 2 üncü maddesinin 243 nci fıkrasının 3 numaralı bendinde belirtilen kişilere satılan yabancı mallar için eşya beyannamesi verilmemişse, - bu Kanunun 246. maddesinin XNUMX. fıkrasının birinci fıkrasında belirtilen sürenin son günü;
  4. Bu Kanunun 3 ncı maddesinin 246 üncü fıkrasının ikinci fıkrasında belirtilen süre içinde, bu Kanunun 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrasının 243 numaralı bendinde belirtilen kişilere satılan yabancı mallar için eşya beyannamesi verilmemişse, - bu Kanunun 3. maddesinin 246. fıkrasının ikinci fıkrasında belirtilen sürenin son günü.
 5. Bu maddenin 4 ncı fıkrasında belirtilen durumların gerçekleşmesi halinde ithalat gümrük vergileri, vergi, özel, anti-damping, telafi edici vergiler, gümrüksüz ticaret gümrük rejimine tabi tutulan yabancı mallar, tarife tercihleri ​​ve ödeme avantajları uygulanmadan iç tüketime serbest bırakılması için gümrük rejimine tabi tutulmuş gibi ödemeye tabidir. ithalat gümrük vergileri ve vergileri.
  İthalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergiler, ithalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergi oranlarının hesaplanması için, bir gümrük idaresi tarafından tescil edildiği gün geçerli olmak üzere uygulanır. eşyanın gümrüksüz ticaret rejimine tabi tutulması için verilen eşya beyanı.
 6. Bu maddenin 5. paragrafı uyarınca ödenen (tahsilat edilen) ithalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergilerin miktarları için, belirtilen tutarlar için bir ödeme ertelenmiş gibi faiz ödenir. ithalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergiler için ödeme süresinin sona erdiği gün, malların gümrük rejimine tabi tutulma tarihi gümrüksüz ticaret. Belirtilen faiz, bu Kanunun 60 ıncı maddesine göre hesaplanır ve ödenir.
 7. Malların bu Kanunda öngörülen gümrük prosedürlerine tabi tutulması ve (veya) Birliğin gümrük bölgesinden ihraç edilen mallar olarak kullanılmak üzere gemilerde veya uçaklarda kullanılmak üzere serbest bırakılması durumunda, bu Kanunun 39. Bölümü uyarınca, gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergiler ve (veya) bunların tahsili (tamamen veya kısmen) ithalat gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, ödenen telafi edici vergiler ve (veya ) bu madde uyarınca tahsil edilenler, bu Kanunun 10. Bölümü ve 76. maddesi uyarınca iadeye (mahsup) tabidir.